Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura:

Wejście w życie:

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/50/2017 ZR/65/2022

Zarządzenie Nr 50/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W celu doskonalenia jakości kształcenia, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej UWM w Olsztynie, prowadzi się działania w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego obejmujące badania ankietowe w zakresie:
          1) jakości realizacji zajęć dydaktycznych,
          2) badania losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinii absolwenta na temat zrealizowanych studiów,
          3) badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie.
  2. Badania ankietowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich poziomów studiów: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 1a

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

1) Uniwersytet, Uczelnia lub UWM  w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
2) jednostka organizacyjna – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia/jednostka ogólnouczelniana,
3) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
4) dyrektor – dyrektor lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej,
5) prodziekan – prodziekan wydziału/w-ce dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/w-ce dyrektor Filii w Ełku,
6) kierownik jednostki organizacyjnej – dyrektor instytutu/kierownik katedry,
7) wydziałowy zespół ds. zapewniania jakości kształcenia – zespół ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujący na wydziale/Szkole Zdrowia Publicznego/Filii w Ełku, 
8) zespół ds. zapewnienia jakości jednostki ogólnouczelnianej – zespół ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujący w Bibliotece Uniwersyteckiej, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
9) PKA – Polska Komisja Akredytacyjna.

§ 2

  1. Badania ankietowe realizowane są przy wykorzystaniu elektronicznych systemów ankietyzujących, zintegrowanych z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów.
  2. Działania związane z funkcjonowaniem systemu ankietyzującego dotyczącego badania jakości zajęć dydaktycznych, koordynuje Biuro właściwe ds. kształcenia we współpracy z Biurem ds. Systemów Dydaktycznych.

§ 3

 Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych (ogólny raport zawierający podstawowe wyniki badań) przesyłane są do jednostek organizacyjnych.

 Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z wydziałowymi zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia oraz zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia jednostek ogólnouczelnianych.

§ 4

1. Określa się wzory kwestionariuszy ankiet:
     1) jakość realizacji zajęć dydaktycznych – załącznik 1,
     2) losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinia absolwenta na temat zrealizowanych studiów – załączniki 2.1 i załącznik 2.2,
     3) opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie – załącznik 3.
2. Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1, posiadają status ogólnouczelnianych.

§ 5

Określa się procedury przeprowadzania badań ankietowych:
     1) jakość realizacji zajęć dydaktycznych – załącznik 1a,
     2) losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie – załącznik 2a,
     3) opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie – załącznik 3a.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

kwestionariusz ankiety.pdf
Procedura badania ankietowego.docx
Zał. Nr 2.1 do Zarz. Nr 50.pdf
Zał. Nr 2.2 do Zarz. Nr 50.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 50.pdf
Zał. Nr 2a do Zarz. Nr 50.pdf
Zał. Nr 3a do Zarz. Nr 50.pdf
Podmiot udostępniający:
None
Wytworzono przez:
None
Data wytworzenia:
-
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
12 października 2022 10:20
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
12 października 2022 10:20