Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/65/2022

Wejście w życie: 10.10.2022

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/50/2017

Tekst scalony

Zarządzenie Nr 65/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 października 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (ze zm.), w związku § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Badania ankietowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich poziomów studiów: jednolitych magisterskich,
       pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych.”,
2) dodaje się §1a w brzmieniu:
    „ § 1a Użyte w procedurze określenia oznaczają:
    1) Uniwersytet, Uczelnia lub UWM  w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
    2) jednostka organizacyjna – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia/jednostka ogólnouczelniana,
    3) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
    4) dyrektor – dyrektor lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej,
    5) prodziekan – prodziekan wydziału/w-ce dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/w-ce dyrektor Filii w Ełku,
    6) kierownik jednostki organizacyjnej – dyrektor instytutu/kierownik katedry,
    7) wydziałowy zespół ds. zapewniania jakości kształcenia – zespół ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujący
        na wydziale/Szkole Zdrowia Publicznego/Filii w Ełku,
    8) zespół ds. zapewnienia jakości jednostki ogólnouczelnianej – zespół ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujący
        w Bibliotece Uniwersyteckiej, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.”,
    9) PKA – Polska Komisja Akredytacyjna.”,

3) w § 2:
    a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
        „ 2. Działania związane z funkcjonowaniem systemu ankietyzującego dotyczącego badania jakości zajęć dydaktycznych,
              koordynuje Biuro właściwe ds. kształcenia we współpracy z Biurem ds. Systemów Dydaktycznych.”,
    b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
        „3.  Działania związane z funkcjonowaniem systemów ankietyzujących dotyczących monitorowania losów zawodowych
              absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach Uniwersytetu, koordynuje Biuro ds. Kontaktów z Otoczeniem
              Społeczno-Gospodarczym we współpracy z Biurem ds. Systemów Dydaktycznych.”,
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
    „ § 3

  1. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych (ogólny raport zawierający podstawowe wyniki badań) przesyłane są do jednostek organizacyjnych.
  2. Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z wydziałowymi zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia oraz zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia jednostek ogólnouczelnianych.”,

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

6) załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

z65_2022.pdf
kwestionariusz ankiety.pdf
Procedura badania ankietowego.docx
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
10 października 2022
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
12 października 2022 09:59
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
12 października 2022 10:20