Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/68/2020

Wejście w życie: 07.07.2020

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/3/2015

Zarządzenie Nr 68/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. (ze zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Uniwersytet lub UWM w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
2) WSZJK – Wewnętrzny Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
3) jednostka organizacyjna – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia/jednostka ogólnouczelniana,
4) zespół ds. zapewniania jakości kształcenia - Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i odpowiednio: Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej, Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Zdrowia Publicznego, Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Filii,
5) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii/kierownik lub dyrektor jednostki ogólnouczelnianej.

§ 2

1. Określa się ramową procedurę oceny jakości programów studiów i programów kształcenia, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Określa się procedurę zasad weryfikacji efektów uczenia się, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie procedur oceny jakości programów kształcenia i programów studiów oraz zasad weryfikacji efektów kształcenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 68.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 68.pdf
Z68_2020.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
7 lipca 2020
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
16 czerwca 2021 13:08
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
23 listopada 2022 12:34