Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/249/2013

Wejście w życie: 20.06.2013

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/613/2014 US/539/2014

Tekst scalony

UCHWAŁA Nr 249
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Kryteria oceny punktowej pracy nauczyciela akademickiego stanowią zbiór zdefiniowanych i spójnych wytycznych. 
2. Celem wyceny punktowej jest motywowanie nauczyciela akademickiego do działań projakościowych w obszarze nauki, sztuki i kształcenia kadr, dydaktyki i aktywności organizacyjnej oraz popularyzatorskiej, będących elementem misji, strategii oraz wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie.

§ 3

Ocena punktowa działalności nauczyciela akademickiego obejmuje trzy obszary:

1) działalność naukową uwzględniającą kształcenie kadr naukowych,
2) działalność dydaktyczną,
3) działalność organizacyjną i/lub działalnością popularyzatorską.

§ 4

Wyniki oceny działalności stanowią podstawę rekomendacji Wydziałowych Komisji Oceniających Nauczycieli Akademickich oraz uchwał Rad Wydziałów w zakresie:

1) okresowej oceny nauczycieli akademickich,
2) oceny kandydatów w postępowaniach konkursowych oraz przy awansie zawodowym,
3) przedstawiania kandydatów do nagród naukowych,
4) przedstawiania kandydatów do nagród i odznaczeń dydaktycznych,
5) przedstawiania kandydatów do nagród i odznaczeń organizacyjnych.

§ 5

Skala ocen każdego obszaru działalności jest czterostopniowa i obejmuje następujące oceny: 

1) bardzo dobra, 
2) dobra,
3) dostateczna, 
4) negatywna.

§ 6

Przy ocenie działalności naukowej i kształcenia kadr stosuje się kategorie wymienione i wycenione punktowo w tabeli 1.

§ 7

1. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego pod uwagę będzie brany wynik oceny z aktualnego Raportu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Sposób zamiany danych z Raportu na ocenę według skali z § 5 określa Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia.
2. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzględnia się kategorie wymienione i wycenione punktowo w tabeli 2. 
3. Niezależnie od wyniku oceny punktowej wg tabeli 2 negatywny wynik oceny z aktualnego raportu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oznacza negatywną ocenę działalności dydaktycznej.

§ 8

Przy ocenie działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej stosuje się kategorie wymienione i wycenione punktowo w tabeli 3.

§ 9

1. Na podstawie uzyskanych punktów wydziałowa lub pozawydziałowa komisja oceniająca decyduje o uzyskanej ocenie w każdym z trzech obszarów działalności. 
2. W odniesieniu do osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych i członków wydziałowych komisji oceniających ocenę wykonuje Uczelniana Komisja Oceniająca z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Oceniającej dokonującej oceny prorektorów jest rektor.
4. Zgodnie ze Statutem UWM dla każdego stanowiska z uwzględnieniem posiadanego stopnia lub tytułu naukowego rada wydziału lub rada jednostki pozawydziałowej określa minimalną liczbę punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna. 
5. W odniesieniu do działalności dydaktycznej minimalna liczba punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w tym obszarze jest negatywna musi uwzględniać wymiar pensum dydaktycznego.  
6. Ustalone przez radę wydziału lub radę jednostki pozawydziałowej kryteria podlegają upublicznieniu.

§ 10

Ostateczną ocenę końcową pracownika naukowo-dydaktycznego uwzględniającą wszystkie elementy ustala się według reguł określonych w tabeli 4. 

§ 11

Ostateczną ocenę końcową pracownika dydaktycznego uwzględniającą wszystkie elementy ustala się według reguł określonych w tabeli 5. 

§ 12

Ostateczną ocenę końcową pracownika naukowego uwzględniającą wszystkie elementy ustala się według reguł określonych w tabeli 6. 

§ 13

Jeżeli powtórna ostateczna ocena końcowa po roku od uzyskania oceny warunkowo-pozytywnej nie będzie pozytywna oznacza to ostateczną ocenę końcową negatywną z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy. 

§ 14

Jednostka właściwa ds. kadr drogą elektroniczną przekazuje arkusz oceny do kierownika jednostki - bezpośredniego przełożonego ocenianego nauczyciela akademickiego, który nadaje bieg ocenie i po wypełnieniu części II w terminie dwóch tygodni przekazuje arkusz w formie wydruku do dziekana wydziału, a w przypadku jednostek pozawydziałowych odpowiedniemu prorektorowi.

§ 15

Ocenianemu przez wydziałową lub pozawydziałową komisję oceniającą nauczycielowi akademickiemu przysługuje, w terminie 14 dni od przedstawienia oceny, prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Oceniającej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.           

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Tabele 1-6 do Uchwały Nr 249 - zasady kryteria i tryb oceny.pdf
Załącznik do Uchwały Nr 249 - Arkusz OCENY NAUCZYCIELA - ostateczny.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
20 czerwca 2013
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
13 stycznia 2021 09:40
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
21 stycznia 2021 12:00