Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/85/2019

Wejście w życie: 13.10.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/41/2018

Zarządzenie Nr 85/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 października 2019 roku

w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w związku z Uchwałą Nr 56 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór druku: „Karta samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2. Samooceny działalności jednostki, o której mowa w ust. 1, dokonuje Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia właściwy dla wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły.

§ 2

1. Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2:
      1) sporządza, corocznie do 30 listopada, sprawozdanie z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą mocnych i słabych stron oraz informacją na temat realizacji zaleceń i rekomendacji na dany rok akademicki i przedstawia je dziekanowi/dyrektorowi filii/dyrektorowi jednostki/dyrektorowi szkoły, jednocześnie rekomendując działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
      2) przesyła, corocznie do 15 grudnia, sprawozdanie do Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Olsztynie,
      3) odpowiada za upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia.
2. W realizacji zadań projakościowych, współpracuje z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. do Zarz. Nr 85.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
13 października 2019
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
11 czerwca 2021 23:00
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
21 czerwca 2021 14:27