Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/59/2019

Wejście w życie: 12.09.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/82/2021 ZR/59/2023 ZR/34/2023 ZR/30/2016 ZR/41/2014 ZR/3/2014 ZR/96/2021 ZR/116/2023

Tekst scalony

Zarządzenie Nr 59/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 116 ust. 6, art. 126 ust. 1, art. 127 ust. 4 i 5, art. 129 ust. 4 i art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5, art. 222 § 6, art. 104 § 1 i 11, art. 1041, 1042 § 1, art. 1043 § 1, art. 150 § 1 i 3, art. 151 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej "Regulaminem pracy", który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin pracy wchodzi w życie 1 października 2019 r., z tym, że nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.
3. Regulamin pracy, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie porozumienie, o którym mowa w art. 150 §3 Kodeksu pracy.

§ 2

1. Podanie Regulaminu pracy do wiadomości pracowników odbywa się przez jednoczesne zamieszczenie go na stronie internetowej Uniwersytetu, przesłanie go pracownikom na służbowe adresy poczty elektronicznej oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Rektoracie.
2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem pracy do dnia 1 października 2019 r.

§ 3

Z dniem wejścia w życie Regulaminu pracy traci moc poprzedni Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzony zarządzeniem Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. do Zarz. Nr 59 - Regulamin pracy.pdf
Z59_2019.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
12 września 2019
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
10 czerwca 2021 19:09
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
19 sierpnia 2022 08:32