Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/41/2023

Wejście w życie: 24.04.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/224/2017

Zarządzenie Nr 41/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie art. 17, art. 94 pkt 6 i art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
2) jednostka organizacyjna – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia, jednostka ogólnouczelniana, jednostka administracji,
3) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii, 
4) pracownik – osoba zatrudniona w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub mianowania, w grupie nauczycieli
    akademickich lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

§ 2

1. Regulamin określa zasady dofinansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników Uniwersytetu w formie:
    1) studiów wyższych i studiów podyplomowych, 
    2) szkoleń, kursów i warsztatów, 
    3) egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia
        zawodowe,
   4)  innych form podnoszenia kwalifikacji.

2. Uniwersytet może z własnej inicjatywy skierować pracownika do udziału w wybranej formie podnoszenia kwalifikacji. 

3. Wniosek o dofinansowanie udziału w działaniu podnoszącym kwalifikacje mogą składać pracownicy, gdy zakres podnoszonych kwalifikacji jest zgodny z zakresem obowiązków pracownika, odpowiada aktualnym potrzebom Uniwersytetu, a realizacja działania podnoszącego kwalifikacje zakończy się w okresie zatrudnienia pracownika.  Do wniosku należy załączyć szczegółowy program działania podnoszącego kwalifikacje. 

4. W przypadku wnioskowanej kwoty dofinansowania poniżej 1.000 zł, decyzję podejmuje bezpośredni przełożony, wskazując źródło finansowania (załącznik 1).

5. Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie działania podnoszącego kwalifikacje należy przekazać do Biura ds. Kadr i Płac nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działania.

6. Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego oraz, gdy wynika to z podległości służbowej, zaakceptowany przez Dziekana (załącznik 2).  Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Rektor lub w jego imieniu osoby w zakresie ustalonym w zarządzeniu Rektora 
o podziale kompetencji i udzielonych im pełnomocnictw.

7. Warunkiem uzyskania przez pracownika dofinansowania podnoszenia kwalifikacji w kwocie powyżej 1.000 zł jest zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, w szczególności zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu udziału w dofinansowanym podnoszeniu kwalifikacji (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).

8. Czas zobowiązania do pozostawania w zatrudnieniu w Uniwersytecie zawiera tabela poniżej: 

Lp. Łączna wysokość dofinansowania  Czas zobowiązania do pozostawania w zatrudnieniu
1. do 1.000 zł  brak
2. 1.001 – 3.000 zł 12 miesięcy
3. 3.001 – 4.000 zł 24 miesiące
4. powyżej 4.000 zł 36 miesięcy

9. Zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie stanowi zobowiązania ze strony Uniwersytetu do przedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony.

10. Umowę w imieniu Uniwersytetu zawiera Rektor lub w jego imieniu osoby w zakresie ustalonym w zarządzeniu Rektora o podziale kompetencji i udzielonych im pełnomocnictw. 

11. W przypadku dofinansowania w co najmniej 70% całkowitych kosztów podnoszenia kwalifikacji, niezbędne jest złożenie oświadczenia na potrzeby zwolnienia szkolenia z podatku VAT według wzoru stanowiącego załącznik 4 do Regulaminu. 

12. Pracownik korzystający z dofinansowania zobowiązany jest do złożenia:
      1) do Kwestury - wszystkich dokumentów koniecznych do dokonania rozliczenia (rachunków, faktur, kopii umów itp.)
          - w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Dokumenty finansowe powinny być wystawione na Uniwersytet. 
      2) do Biura ds. Kadr i Płac - dokumentu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji - w terminie 7 dni od otrzymania
          dokumentu, 
pod rygorem dochodzenia zwrotu kwoty dofinansowania.

§ 3

1. Przyznane dofinansowanie może wynosić do 75% kosztów realizowanego działania podnoszącego kwalifikacje.

2. W przypadku o którym mowa w § 2 ust. 2, Uniwersytet finansuje w całości koszty z tym związane.

3. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów dofinansowania proporcjonalnie do okresu pozostawania w zatrudnieniu
    w przypadku:
    1) niepodjęcia nauki lub jej przerwania przez Pracownika z nieuzasadnionych przyczyn, 
    2) rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pracownika, w trakcie podnoszenia
        kwalifikacji lub w okresie zobowiązania do pozostawania w zatrudnieniu, 
    3) wcześniejszego niż w okresie wskazanym w § 2 ust. 8 rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika
        za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu, 
   4) rozwiązania umowy o pracę przez Pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 k.p. lub art. 943 k.p. mimo braku
       przyczyn określonych w tych przepisach. W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu
       wysokości zwrotu lub zwolnieniu ze zwrotu dofinansowania. 

§ 4

Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn usprawiedliwionych, tj.:
1) na skutek szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie Pracownika, stwierdzonego orzeczeniem lekarskim
    wydanym w trybie odrębnych przepisów, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej
    ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,
2) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania
    dotychczasowej pracy,
3) rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 224 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z41_2023.PDF
Zał. do Zarz 41-2023 Regulamin dofinansowywania podnoszenia kwalifikacji pracowników UWM ostateczny.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
28 kwietnia 2023 11:35
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
17 maja 2023 14:41