Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/25/2021

Wejście w życie: 03.03.2021

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 25/2021  
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2021 roku

w sprawie legitymacji służbowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 689 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzenie określa tryb wydawania i unieważniania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego, zwanej dalej „legitymacją służbową".

§ 2

Legitymacja służbowa wydawana jest nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na czas trwania stosunku pracy.

§ 3

W celu uzyskania legitymacji służbowej nauczyciel akademicki:
1) składa w Dziale Kadr:
    a) wniosek o wydanie legitymacji służbowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia,
    b) dowód uiszczenia opłaty za legitymację służbową,
2) wprowadza do systemu USOSweb aktualną kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 500x625, w rozdzielczości co
    najmniej 300 dpi, przedstawiającą wizerunek twarzy w sposób określony w przepisach prawa właściwych dla wydawania
    dowodów osobistych.

§ 4

 1. Za wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji służbowej pobiera się opłatę w wysokości 24,00 zł.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  nr 08 1240 6292 1111 0011 0269 4418 lub w kasie Uczelni.
 3. Opłata za wydanie legitymacji nie podlega zwrotowi.

§ 5

 1. Legitymacje służbowe wydawane są w Dziale Kadr.
 2. W Dziale Kadr prowadzony jest rejestr wydanych i zwróconych legitymacji służbowych oraz potwierdzana jest ważność legitymacji służbowych:
  1) co rok - w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony;
  2) co semestr - w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony.
 3. Ważność legitymacji potwierdza się przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. 

§6

 1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:
  1) zmiany imienia lub nazwiska;
  2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego posługiwanie się legitymacją służbową, w tym identyfikację nauczyciela akademickiego;
  3) zapełnienia wszystkich pól przeznaczonych na umieszczanie hologramu.
 2. Nauczyciel akademicki może zwrócić się o wydanie duplikatu legitymacji służbowej w przypadku jej utraty.
 3. Wydanie nowej legitymacji służbowej lub jej duplikatu następuje na wniosek nauczyciela akademickiego, na zasadach określonych w § 3 i § 4 zarządzenia.

§ 7

Nauczyciel akademicki posiadający legitymację służbową jest zobowiązany do:
1) zwrotu lub przedłożenia celem unieważnienia legitymacji służbowej w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - do Działu Kadr najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia;
2) niezwłocznego zgłoszenia do Działu Kadr utraty legitymacji służbowej celem odnotowania tej informacji w systemie informatycznym USOS oraz rejestrze, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Zał. do Zarz. Nr 25.pdf
Z25_2021.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
Data wytworzenia:
3 marca 2021
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
25 czerwca 2021 22:13
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
25 sierpnia 2022 12:29