Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/119/2016

Wejście w życie: 31.12.2016

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/43/2015 ZR/59/2020

Zarządzenie Nr 119/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1842  ze. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stosuje się procedurę antyplagiatową do weryfikowania przygotowywanych prac dyplomowych.
2. Procedurą objęte są prace dyplomowe przewidziane programem kształcenia oraz programem i planem studiów wszystkich form kształcenia i form studiów.

§ 2

Prace dyplomowe weryfikowane i sprawdzane są pod względem oryginalności i samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego.

§ 3

1. Student odpowiada za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych (APD), z wersją drukowaną przedstawioną do oceny dokonywanej przez promotora oraz recenzenta.
2. Zakończenie procedury weryfikacji pracy dyplomowej, stanowi wygenerowany raport.

§ 4

1. Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń fragmentów tekstu dokonuje, na podstawie raportu, wyłącznie promotor pracy dyplomowej.
2. Promotor pracy, na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny oryginalności pracy dyplomowej wg kryteriów stanowiących element raportu.
3. W przypadku, gdy praca dyplomowa zawiera nieuprawnione zapożyczenia, nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wobec autora, na wniosek promotora pracy dyplomowej, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1842, ze. zm.).

§ 5

1. Raport, o którym mowa w § 3 ust. 2 stanowi element dokumentacji przebiegu studiów i jest przechowywany w teczce akt osobowych studenta.
2. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności danych zawartych w protokole oceny oryginalności pracy dyplomowej.

§ 6

Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz właściwi prodziekani.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
20 maja 2021 12:05
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
23 czerwca 2021 18:24