Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/10/2023

Wejście w życie: 05.02.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 10/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lutego 2023 roku

w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 574 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 i § 20 ust. 2 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z  Uchwałą Nr 47 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2030, zarządzam, co następuje:

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Senat – Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
3) jednostka organizacyjna/jednostka administrująca – wydział/Szkoła Zdrowia Publicznego/Filia,
4) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii.

§ 2

Mając na względzie postanowienia zawarte w „Strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2030”, dotyczące programu działań w obszarze kształcenia, zalecam podjęcie następujących zadań:

1. W zakresie oferty usług edukacyjnych - rozwój oferty dydaktycznej z uwzględnieniem wysokiej kultury jakości kształcenia,
    podnoszenie konkurencyjności oferty na krajowym i zagranicznym rynku szkolnictwa wyższego:
    1) doskonalenie oferty dydaktycznej pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb regionalnego i krajowego otoczenia
        społeczno-gospodarczego:
        a) przeprowadzanie analiz rynku pracy w perspektywie długookresowej, z wykorzystaniem:
            - badań zapotrzebowania na specjalistów projektowanych studiów, w tym zgodności efektów uczenia się z potrzebami
               rynku pracy,
            - monitoringu karier zawodowych absolwentów, w tym kontynuacji kształcenia przez absolwentów,
            - badań opinii pracodawców o absolwentach prowadzonych studiów,
        b) tworzenie programów studiów dostosowanych do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, mając na względzie
            ich aktualność, praktyczność oraz personalizację edukacji, tj.:
            - przegląd treści kształcenia w kontekście uwag i sugestii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
            - zapewnianie nabywania kompetencji miękkich,
            - rozwijanie oferty kształcenia o profilu praktycznym z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania
               absolwentów, np. studia dualne,
            - tworzenie indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
            - wykorzystanie doświadczeń i wzorców międzynarodowych oraz najnowszych osiągnięć naukowych lub artystycznych
               kreujących kierunki/zakresy projektowanych studiów,
        c) tworzenie studiów o statusie kierunków/zakresów w oparciu o prowadzone badania naukowe z uwzględnieniem
            możliwości kadrowych i finansowych Uniwersytetu i jednostki administrującej projektowanymi studiami
            (kosztochłonność programów studiów),
    2)  prowadzenie monitoringu i weryfikacji kierunków/zakresów kształcenia pod kątem zasadności funkcjonowania ich
         w ofercie dydaktycznej:
         a) przeciwdziałanie wewnętrznej konkurencji, m.in. poprzez:
             - dokonywanie analiz celowości prowadzenia studiów na kierunkach i zakresach o podobnie zdefiniowanych celach
               i efektach uczenia się,
             - weryfikację programów studiów pod względem zbieżności zdefiniowanych celów i efektów uczenia się,
             - likwidację studiów zbieżnych z zakresem kształcenia nowotworzonych kierunków,
         b) likwidacja studiów niecieszących się zainteresowaniem,
    3)  prowadzenie polityki rekrutacyjnej uwzględniającej:
         a) analizę skuteczności naboru kandydatów na prowadzone studia (kierunki, poziomy, profile i zakresy) oraz
             zainteresowania studentów zakresami kształcenia,
        b)  optymalizowanie limitu przyjęć kandydatów poprzez analizę uwarunkowań demograficznych oraz społeczno-
             kulturowych i dostosowanie do zapotrzebowania rynku pracy, a także możliwości finansowych Uniwersytetu
             i jednostki administrującej studiami,
     4) udział w projektach edukacyjnych: projakościowych, „kierunkach zamawianych” oraz tworzenie oferty kształcenia „pod
         zamówienie” (kierunki studiów, zakresy kształcenia, studia podyplomowe, kursy dokształcające, szkolenia),
     5) umiędzynarodowienie kształcenia poprzez realizację przepisów regulujących politykę umiędzynarodowienia
         Uniwersytetu,
     6) rozszerzenie oferty studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, dostosowanej do zmieniających się
         warunków otoczenia społeczno-gospodarczego w oparciu o analizy i sugestie opracowane przez zespół doradców
         zawodowych i ds. przedsiębiorczości, monitorujący otoczenie społeczno-gospodarcze w obszarze rynku pracy.

2. W zakresie organizacji kształcenia:
    1) monitorowanie i weryfikacja programów studiów w aspekcie ich zgodności z obowiązującymi przepisami regulującymi
        ich opracowywanie, a także przepisami dotyczącymi  prowadzenia studiów,
    2) prowadzenie działań mających na celu eliminację zjawiska plagiaryzmu,
    3) dokonanie analizy celów i treści kształcenia programów studiów, z uwzględnieniem efektów uczenia się przypisanych
        przygotowaniu pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia, 
    4) rozwój nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych,
    5) wprowadzenie „e-learningu” na wszystkich kierunkach, poziomach i formach studiów, przy uwzględnieniu specyfiki
        kierunku oraz wartości wskaźnika liczby godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych przy wykorzystaniu metod i technik
        kształcenia na odległość, określonego w przepisach regulujących prowadzenie studiów,
   6)  weryfikacja i doskonalenie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez:
        a) doskonalenie systemu prowadzenia wykładów z przedmiotów o takich samych treściach i efektach uczenia się,
            realizowanych na różnych kierunkach studiów, 
        b) przestrzeganie dyscypliny dotyczącej liczby grup i związanej z tym liczebności studentów w grupach,
        c) przestrzeganie i doskonalenie kryteriów realizacji zajęć dydaktycznych w grupach o  małej liczebności,
   7) doskonalenie zasad określania obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich.

3. W zakresie jakości kształcenia:
    1) doskonalenie zasad i kryteriów ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z wykorzystaniem
        międzynarodowych wzorców (EFQM) w kontekście spełniania europejskich standardów i wskazówek w obszarach:
        a) polityki oraz procedur zapewniania jakości (projektowanie misji i strategii wydziału, opracowanie procedur zapewniania
            jakości kształcenia, struktura organizacyjna wydziałowych systemów zapewniania jakości kształcenia, etc.),
        b) programów studiów (opracowywania, zatwierdzania, monitoringu oraz  okresowych przeglądów, ze szczególnym
            uwzględnieniem problematyki efektów uczenia się),
        c) oceniania studentów i doktorantów w kontekście publikowania oraz stosowania kryteriów, przepisów i procedur
            (ocena transparentności kryteriów i zasad oraz konsekwencja ich stosowania, etc.),
       d)  doskonalenia zarządzania procesem dydaktycznym, m.in. poprzez informatyzację działań w zakresie kształcenia i toku
            studiów (funkcjonowanie Systemu USOS, ocena przestrzegania wewnętrznych przepisów, wytycznych oraz
            harmonogramów związanych z organizacją kształcenia i tokiem studiów, doskonalenie narzędzi informatycznych
            służących zarządzaniu procesem dydaktycznym, etc.),
        e) zapewnienia i doskonalenia jakości kadry dydaktycznej (spełnianie przepisów dotyczących zasad przydziału zajęć
            dydaktycznych merytorycznym nauczycielom akademickim, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich, staże
            krajowe i zagraniczne, współpraca z instytucjami naukowymi oraz ośrodkami akademickimi, programy wsparcia
            kształcenia doktorantów, wpieranie rozwoju kadry badawczo -dydaktycznej w zakresie kompetencji językowych, etc.),
        f)  organizacji kształcenia (ocena zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów  i doktorantów, system
            biblioteczny, infrastruktura dydaktyczno-badawcza, infrastruktura informatyczna, organizacja szkoleń dla studentów
            przygotowujących się do udziału w zajęciach realizowanych metodą e-learningu, system wsparcia społecznego,
            np. ocena działań w zakresie przedsiębiorczości akademickiej),
        g) oceny systemów informacyjnych i publikowania informacji,
   2) doskonalenie struktury zarządzania Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia,
   3) doskonalenie systemu ewaluacji jakości kształcenia,
   4) wsparcie rozwoju osobistego oraz kariery zawodowej studentów i doktorantów z uwzględnieniem równości szans:
       a) podejmowanie działań organizacyjnych i terapeutycznych w aspekcie zapewniania równości szans,
       b) uczestnictwo w warsztatach, kursach, stażach i praktykach,
       c) doskonalenie funkcjonowania studenckich kół naukowych oraz innych form rozwoju osobistego i edukacji podnoszącej
           kompetencje badawcze i przedsiębiorczość.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Rektorowi, Prorektorom, Kanclerzowi i Dziekanom.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z10_2023.PDF
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
5 lutego 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
8 lutego 2023 09:41
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
8 lutego 2023 09:48