Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/787/2015

Wejście w życie: 30.09.2015

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/661/2015

Tekst scalony

UCHWAŁA Nr 787
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia  Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”, zmieniona Uchwałą Nr 661 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku  zmieniającą Uchwałę Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” otrzymuje tytuł: „w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”.
2. W Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1, § 3, § 6 ust. 2, § 15, § 20 ust. 5, § 23, § 26 ust. 4 oraz § 29 ust. 2 i 5 litery zastępuje się punktami;
2) w § 1:

a) użyte przy wyliczaniu pojęć wielkie litery zastępuje się małymi literami, chyba, że zastosowanie wielkiej litery uzasadnione jest zasadami poprawnej pisowni,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dobra niematerialne: 
a) utwory w rozumieniu prawa autorskiego (w tym utwory naukowe, audiowizualne, programy komputerowe), przedmioty praw pokrewnych, bazy danych,
b) dobra własności przemysłowej – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, odmiany roślin, know-how,

3) § 24 c otrzymuje brzmienie:

㤠24c
Wyłączenie

Przepisy § 24 ust. 1, 24a, 24b, nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe były prowadzone: 
1) na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy (badania lub prace zlecone); 
2) z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym 
z tymi wynikami.” 

4) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Spółka celowa, decydując się na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w spółkach, powinna w szczególności wziąć pod uwagę następujące okoliczności: interes Uniwersytetu, interes pracowników Uniwersytetu angażujących się w działalność spółki, przedmiot jej działalności, wpływ na aktualne i przyszłe zaangażowanie czasowe pracowników Uniwersytetu, użycie technologii, do której Uniwersytet jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony, użycie infrastruktury Uniwersytetu.”

5) § 31  i 32 uchyla się.

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

Załącznik do Uchwały Nr 787 - zmiana Regulaminu II.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
24 września 2015
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
2 lutego 2021 09:16
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
2 lutego 2021 09:17