Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/428/2023

Wejście w życie: 23.11.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/22/2020

UCHWAŁA Nr 428
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11-12 i 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742, ze zm) oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:

RODZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Senat – Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2) Administrator – Administrator Programów Studiów,
3) Statut Uczelni – Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
4) studia wyższe - studia prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
    studiów magisterskich,
5) właściwa jednostka organizacyjna - podmiot prawnie umocowany w statucie uczelni jako podmiot struktury organizacyjnej
    uczelni posiadający uprawnienia i kompetencje do przygotowywania, projektowania zadań związanych z organizacją
    i realizacją procesu kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia przyporządkowanych do danej/ych
    dyscypliny/dyscyplin naukowych oraz w szkołach doktorskich,
6) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
7) kierownik jednostki organizacyjnej – kierownik jednostki ogólnouczelnianej.

§ 2

 1. Ustala się zasady opracowywania programów studiów wyższych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich. 
 2. Wprowadza się poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów wyższych i szkół doktorskich.
 3. Ustala się terminy i rodzaje dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez organy wskazane w Statucie Uczelni decyzji w sprawach ustalania lub zmian elementów programu studiów wyższych, oraz programów kształcenia szkół doktorskich.
 4. Wprowadza się następujące definicje pojęć do opisu studiów wyższych:
  1) program studiów określający:
      a) efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie
         o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych dla kwalifikacji
         na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu
         szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,
     b) opis procesu prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się,
      c) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć,
     d) formę studiów (stacjonarną i/lub niestacjonarną),
     e) tytuł zawodowy nadawany absolwentom,
      f)  zajęcia lub grupy zajęć/przedmioty wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych,
          form i metod kształcenia, zapewniających osiągnięcie tych efektów oraz liczby punktów Europejskiego
          Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS),
     g)  sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia,
     h)  plan studiów - harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu
          kształcenia uwzględniający: formę studiów (stacjonarną i/lub niestacjonarną), zajęcia lub grupy zajęć
          /przedmioty, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym
          poziomie oraz sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów, w tym łączną liczbę godzin
          zajęć,
       i) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych, w tym liczbę punktów ECTS,
  2) przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w tym samym semestrze
      planu studiów wyższych/studiów podyplomowych/szkoły doktorskiej podlegających łącznej ocenie, któremu
      przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS,
  3) zajęcia lub grupa zajęć oznacza zajęcia z danego przedmiotu lub grupy przedmiotów, praktykę, przygotowanie
      pracy dyplomowej, przygotowanie pracy końcowej i inne,
  4) opis efektów uczenia się dla programu studiów – opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
      osiąganych w procesie kształcenia; opis sporządzany zgodnie z opisem efektów uczenia się w dziedzinie
      i dyscyplinie naukowej, którym przyporządkowany jest program studiów,
  5) opis efektów uczenia się w ramach zajęć lub grupy zajęć/przedmiotu – opis zasobu wiedzy, umiejętności
      i kompetencji społecznych osiąganych w ramach zaliczonych zajęć/ przedmiotu, opis powinien charakteryzować
      efekty uczenia się właściwe dla programu studiów,
  6) poziom studiów – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie,
  7) profil praktyczny – profil programu studiów obejmujący zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, realizowany
      przy założeniu, że zajęcia/przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne prowadzone są w wymiarze większym
      niż 50% liczby punktów ECTS określonej dla programu studiów,
  8) profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmujący zajęcia/przedmioty związane z prowadzoną
      w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek
      studiów, realizowany przy założeniu, że zajęcia/przedmioty prowadzone są w wymiarze większym niż 50%
      liczby punktów ECTS określonej dla programu studiów i uwzględniają udział studentów w zajęciach przygotowujących
      do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności,
  9) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – zakres i stopień złożoności wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji
     danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się ujętych w kategoriach
      wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  10) standard kształcenia – zbiór reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia,
        osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji
        osiągniętych efektów uczenia się.

§ 3

 1. Program studiów powinien spełniać wymagania formalne i programowe określone w obowiązujących przepisach, zawartych w:
  1) rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie:
      a) warunków prowadzenia studiów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących profilu kształcenia,
          wniosków z analizy wyników monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz wniosków z analizy zgodności
          efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, najnowszych osiągnięć naukowych i artystycznych kadry
          akademickiej,
      b) standardów kształcenia dla kierunków studiów, przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa
          w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
      c) warunków nadawania tytułów zawodowych,
      d) opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji, typowych dla kwalifikacji
           uzyskiwanych w ramach szkolnictwa na poziomach 6-8, z uwzględnieniem charakterystyk drugiego stopnia
           poziomów 6 i 7, wymagań umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich poziomów 6 i 7 oraz
           charakterystyk drugiego stopnia poziomu 8,
      e) kryteriów oceny programowej, ze szczególnym uwzględnieniem opinii pracodawców przy tworzeniu treści
          kształcenia i realizacji procesu kształcenia,  wyników analizy osiągnięcia zakładanych efektów z  realizacji praktyk,
          umiędzynarodowienia procesu kształcenia (prowadzenia współpracy międzynarodowej i przygotowania do uczenia
          się w językach obcych, prowadzenia zajęć w językach obcych) oraz skuteczności wewnętrznego systemu
          zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i działania na rzecz doskonalenia programu
          studiów i programu kształcenia,
       f) szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów
          naukowych lub edukacyjnych,
  2) rozporządzeniach właściwych ministrów, zawierających wymagania programowe przygotowujące do wykonywania
       zawodów innych niż wymienionych w pkt. b lub uzyskania licencji zawodowych,
  3) ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie kształcenia,
  4) uchwałach senatu w zakresie misji oraz strategii rozwoju Uniwersytetu.
 2. Programy studiów mogą przewidywać prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem § 8 ust. 8-11.
 3. Program studiów może być realizowany w formule kształcenia przemiennego, tj. we współpracy uczelni z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym.
 4. Kształcenie, o którym mowa w ust. 3 oznacza organizację procesu dydaktycznego w  formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i poza uczelnią oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie praktyk i staży odbywanych w podmiocie współpracującym, uwzględniających realizację wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Program studiów może być realizowany w formule studiów dualnych, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy.
 6. Zasady realizacji programów studiów, o których mowa w ust. 3-5 określa umowa zawarta w formie pisemnej.

§ 4

 1. Do wszystkich poziomów i form studiów realizowanych w ramach kierunków studiów i  profili kształcenia oraz szkół doktorskich, stosuje się wycenę efektów uczenia się z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS).
 2. Wycena efektów uczenia się wyrażona w punktach ECTS powinna być dokonana według zasady: jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od beneficjenta procesu kształcenia (studenta/uczestnika szkoły doktorskiej), nakładu pracy w wymiarze od 25 do 30 godzin, na który składają się liczba godzin pracy beneficjenta w ramach zajęć zorganizowanych przez uczelnię zgodnie z programem studiów (godziny kontaktowe) oraz jego indywidulana praca związana z zajęciami (praca własna).
 3. Wycena poszczególnych zajęć/przedmiotów powinna uwzględniać obciążenie beneficjenta związane z:
  1) nakładem pracy własnej związanej z przygotowaniem się do egzaminów,
  2) nakładem pracy własnej, związanej z przygotowaniem się do zajęć dydaktycznych oraz opracowaniem sprawozdań,
      projektów i innych form weryfikujących osiągnięcie efektów uczenia się,
  3) liczbą godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych),
  4) nakładem pracy związanej z przygotowaniem pracy dyplomowej, dzieła artystycznego wraz z przygotowaniem
      do egzaminu dyplomowego,
  5) nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności dydaktycznych lub zawodowych w szkole doktorskiej,
  6) nakładem pracy związanej z nabyciem i rozwijaniem umiejętności w zakresie metodyki i metodologii
      prowadzenia badań naukowych,
  7) zaleceniami standardów kształcenia, określonymi dla kierunków studiów zgodnie z obowiązującymi
      przepisami prawnymi. 

ROZDZIAŁ 2
STUDIA WYŻSZE

§ 5

 1. Program studiów danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia określa efekty uczenia się oraz opis procesu prowadzącego do ich uzyskania, a także liczbę punktów przypisanych do zajęć, z uwzględnieniem §8 - §12.
 2. Efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, z uwzględnieniem:
  1) charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji, typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych
     w ramach szkolnictwa na poziomach 6-8, z uwzględnieniem charakterystyk drugiego stopnia poziomów
     6 i 7, wymagań umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich poziomów 6 i 7,
  2) przyporządkowania kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dyscyplin/y artystycznych/ej, 3) liczby punktów ECTS niezbędnej do ukończenia  studiów,
  4) kwalifikacji oraz tytułu zawodowego absolwenta, określa Senat w drodze uchwały, na wniosek dziekana
      po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem
      roku akademickiego, w którym program studiów będzie obowiązywał, tj. najpóźniej do końca kwietnia danego roku.
 3. Pozostałe elementy programu studiów, o których mowa w ust.1 ustala Administrator w drodze decyzji, na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym program studiów będzie obowiązywał, tj. najpóźniej do końca kwietnia danego roku.
 4. W celu doskonalenia programu studiów, można dokonywać w nim zmian, z uwzględnieniem ust. 5-10.
 5. W programie studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się, określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania pozwolenia.
 6. Zmiany w programach studiów wprowadzane są z początkiem nowego cyklu kształcenia, w trybie określonym w ust. 2-3 i §14 ust. 7-8.
 7. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany:
  1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze
       osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub związane z działalnością zawodową,
  2) konieczne do:
      a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
      b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
 8. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia wymagają zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego i ogłaszane są co najmniej na miesiąc przez rozpoczęciem semestru, którego dotyczą, w trybie określonym w §14 ust. 10-12.
 9. Zmiany w programie studiów ustalane są odpowiednio: w drodze uchwały Senatu, w zakresie określonym w ust. 2 oraz w drodze decyzji Administratora, w zakresie określonym w ust. 3, po uzyskaniu zgody prorektora właściwego do spraw kształcenia, z uwzględnieniem ust. 10.
 10. Prorektor właściwy do spraw kształcenia podejmuje decyzję w sprawie zmian w planie studiów, na wniosek dziekana, na podstawie wyników analizy skutków finansowych proponowanych zmian, po uprzednim zasięgnięciu opinii prorektora właściwego do spraw ekonomicznych.

§ 6 

 1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
  1) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, któremu przypisano określoną dla danego poziomu
       studiów liczbę punktów ECTS, o której mowa w § 7,
  2) złożenie egzaminu dyplomowego,
  3) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów
      magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile program studiów przewiduje wykonanie pracy.
 2. Stacjonarne studia pierwszego stopnia - licencjackie trwają co najmniej 6 semestrów.
 3. Stacjonarne studia pierwszego stopnia - inżynierskie trwają co najmniej 7 semestrów.
 4. Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.
 5. Stacjonarne studia jednolite magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów.
 6. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
 7. Do okresu studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zalicza się praktykę zawodową studenta.
 8. Do programu i okresu studiów o profilu praktycznym zalicza się praktykę zawodową w wymiarze:
  1) na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich - co najmniej 6 miesięcy,
  2) na studiach drugiego stopnia - co najmniej 3 miesięcy.

§ 7

 1. Liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów wynosi odpowiednio:
  1) 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia - licencjackich,
  2) 210 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich,
  3) 90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia, prowadzących do nabycia kwalifikacji drugiego stopnia oraz
      kompetencji inżynierskich i uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub równorzędnego,
  4) 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia, prowadzących do nabycia kwalifikacji drugiego stopnia i uzyskania
       tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  5) 300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich w  wymiarze 9-10 semestralnym,
  6) 360 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich w  wymiarze 11 i 12 semestralnym.
 2. W przypadku studiów niestacjonarnych, o których mowa w  §6 ust. 6, liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów odpowiada liczbie punktów ECTS określonej w programie studiów, ustalonym dla danego poziomu studiów stacjonarnych.

§ 8

 1. Program studiów kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny naukowej określa dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS określonych w programie studiów jako koniecznych do uzyskania kwalifikacji, odpowiadających poziomowi studiów i wskazuje dyscyplinę wiodącą. 
 2. Program studiów danego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia należy opisać zgodnie z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, uwzględniając:
  1) charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji,
      a) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
      b) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów drugiego stopnia
          i jednolitych studiów magisterskich,
  2) charakterystyki drugiego stopnia dla profilu kształcenia,
  3) charakterystyki drugiego stopnia obejmujące pełny zakres efektów uczenia się dla studiów prowadzących
      do uzyskania kompetencji inżynierskich,
  4) opis efektów uczenia się w zakresie znajomości języka obcego.
 3. Program studiów danego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej umożliwia uzyskanie tych samych efektów uczenia się.
 4. Program studiów danego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:
  1) umożliwia studentowi wybór zajęć/przedmiotów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30%
      ogólnej liczby punktów ECTS, określonych w programie studiów, jako koniecznych do uzyskania kwalifikacji
      odpowiadających poziomowi kształcenia; w ofercie zajęć/przedmiotów do wyboru należy uwzględnić
      zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim (inne niż lektoraty lub warsztaty językowe), odpowiadające
      co najmniej 2 punktom ECTS,
  2) uwzględnia zajęcia dydaktyczne:
    a) realizowane w ramach zajęć ogólnouczelnianych z przedmiotów kształcenia ogólnego, przewidzianych ofertą
        ogólnouczelnianą, odpowiadających od 2 do 4 punktów ECTS,
   b)  realizowane w ramach zajęć z przedmiotów, reprezentujących treści z  dziedziny nauk humanistycznych lub nauk
        społecznych odpowiadające 5 punktom ECTS – w przypadku kierunków studiów przypisanych do dziedzin i dyscyplin
        innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne,
   c)  z nowożytnego języka obcego w wymiarze:
        - 120 godzin na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, kończących się egzaminem na poziomie,
           odpowiednio: B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w przypadku studiów pierwszego
           stopnia i B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w przypadku studiów jednolitych
           magisterskich,
        - 30 godzin na studiach drugiego stopnia, prowadzonego w formie specjalistycznego warsztatu językowego,
           kończącego się zaliczeniem na ocenę na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
   d) realizowane w ramach seminarium, przygotowującego do wykonania pracy dyplomowej oraz na kierunkach
       artystycznych dodatkowo zajęcia z zakresu przygotowania dzieła artystycznego, z wyłączeniem kierunków studiów,
       dla których efekty uczenia się, uwzględniające standard kształcenia, nie przewidują wykonania pracy dyplomowej,
   e) z ochrony własności intelektualnej,
   f)  z technologii informacyjnych,
  g)  z ergonomii,
  h)  z etykiety,
   i) prowadzone w ramach szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia dotyczącego ochrony
      zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt obowiązuje studentów, którzy w ramach realizacji programu studiów wykonują czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych. Wymiar, zasady i formę realizacji szkolenia określa dziekan.
 6. Program studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków i profili kształcenia, realizowanych w formie stacjonarnej, uwzględnia zajęcia z  wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, z zastrzeżeniem ust. 12.
 7. Co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów stacjonarnych, powinna być uzyskiwana w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Kształcenie w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia i studenta. Metody i techniki kształcenia na odległość, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający i być wykorzystywane pomocniczo, z uwzględnieniem ust. 9 -11.
 9. Liczba punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:
  1) 50% ogólnej liczby punktów ECTS określonych w programie studiów danego kierunku i poziomu – w przypadku
      studiów o profilu praktycznym,
  2) 75% ogólnej liczby punktów ECTS określonych w programie studiów danego kierunku i poziomu – w przypadku
       studiów o profilu ogólnoakademickim.
 10. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o której mowa w ust. 9 pkt 2 uchwały, ma zastosowanie do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021.
 11. Realizacja programu studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinna odbywać się przy spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie studiów oraz w sprawie standardów kształcenia.
 12. Na kierunkach, dla których rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego określono standard kształcenia, realizacja zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z wychowania fizycznego odbywa się zgodnie z zaleceniami i w wymiarze godzin określonym w standardzie. 

§ 9 

 1. Program studiów określany jest dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Prowadzenie na danym kierunku dwóch profili kształcenia, wymaga określenia i uchwalenia dwóch odrębnych programów studiów.
 3. Program studiów określa:
  1) formę studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne),
  2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów,
  3) tytuł zawodowy nadawany absolwentowi,
  4) zajęcia lub grupy zajęć/przedmioty niezależnie od formy ich prowadzenia wraz z przypisaniem do nich efektów
      uczenia się, treści programowych, form i metod kształcenia, zapewniających osiągnięcie tych efektów oraz liczbę
      punktów ECTS (sylabusy),
  5) plan studiów prowadzonej formy studiów, w tym łączną liczbę godzin zajęć,
  6) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia,
  7) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:
      a) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia,
      b) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku, do których odnoszą się efekty uczenia się dla tego
          kierunku, poziomu i profilu kształcenia,
      c) o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych,
  8) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student powinien uzyskać, realizując:
      a) zajęcia/przedmioty ogólnouczelniane niezwiązane z  kierunkiem studiów,
      b)  zajęcia z języka obcego,
  9) liczbę punktów ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5, którą student musi uzyskać, realizując zajęcia dydaktyczne
       z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, z zastrzeżeniem ust.5,
  10) wymiar i zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego,
  11) wymiar, zasady i formę realizacji szkolenia z zakresu ochrony i wykorzystania zwierząt doświadczalnych do celów
        naukowych i edukacyjnych, z uwzględnieniem § 8 ust. 5,
  12) wymiar, zasady i formę realizacji praktyk zawodowych oraz łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać
        w ramach praktyk na kierunku o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
        – jeżeli program studiów przewiduje praktyki.
 4. Wycena punktowa efektów uczenia się zajęć/przedmiotów powinna być prowadzona według niżej wymienionych zasad, z uwzględnieniem ust. 5-8:
  1) język obcy - 2 pkt. ECTS za 30 godzin,
  2) technologie informacyjne - 2 pkt. ECTS za 30 godzin,
  3) przedmioty przewidziane ofertą ogólnouczelnianą - 2 pkt. ECTS za 30 godzin,
  4) przedmioty z grupy zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych -5 pkt. ECTS za 75 godzin,
  5) przedmioty realizowane w ramach „przedmiotów do wyboru” przewidzianych ofertą wydziałową - 2 pkt. ECTS za
      30 godzin,
  6) ergonomia, ochrona własności intelektualnej - 0,25 pkt. ECTS za 2 godziny,
  7) etykieta, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 0,50 pkt. ECTS za 4 godziny,
  8) zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim (inne niż lektoraty lub warsztaty językowe) - 2 pkt. ECTS za
      30 godzin,
  9) informacja patentowa - 0,50 pkt. ECTS za 4 godziny.
 5. Na wszystkich kierunkach studiów, poziomach i profilach kształcenia, z wyłączeniem kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin, odpowiednio: nauki  humanistyczne lub nauki społeczne, w programie studiów należy zaplanować przedmioty z grupy zajęć reprezentujących treści z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w  łącznym wymiarze 75 godzin, odpowiadających 5 punktom ECTS, w tym należy uwzględnić przedmiot/y z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych objęte ofertą ogólnouczelnianą, z zachowaniem wyceny 2 punktów ECTS za 30 godzin.
 6. Wycena punktowa zajęć/przedmiotów do wyboru powinna być tak realizowana, aby poszczególne zajęcia/przedmioty, które student wybiera alternatywnie, miały taką samą liczbę punktów ECTS w semestrze.
 7. Wycena punktowa zajęć/przedmiotu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 9 dotyczy kierunków, poziomów i profili kształcenia, których program studiów przewiduje treści z zakresu informacji patentowej.
 8. Wycena punktowa pracy dyplomowej wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego powinna wynosić, co najmniej:
  1) praca licencjacka - 10 pkt. ECTS,
  2) praca inżynierska - 15 pkt. ECTS,
  3) praca magisterska - 20 pkt. ECTS,
  4) dzieło artystyczne w zakresie dyscyplin artystycznych - 20 pkt. ECTS,
  chyba że standard kształcenia stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W przypadku pracy dyplomowej określonej w planie studiów na podstawie standardu, wycena punktowa pracy odpowiada liczbie punktów ECTS określonej standardem, w przypadku pracy dyplomowej, dla której standard kształcenia nie określa liczby punktów, stosuje się wycenę punktową pracy określoną w ust. 8.

§ 10

Zasady określone uchwałą, obowiązują również przy tworzeniu programów studiów realizowanych w języku obcym.

I. PROFIL PRAKTYCZNY

§ 11

 1. Program studiów kierunku o profilu praktycznym obejmuje zajęcia/przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, określonych w programie studiów jako konieczne do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.
 2. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, powinny być prowadzone:
  1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej,
  2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.
 3. Program studiów przewiduje praktyki, o których mowa w § 6 ust. 8.
 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 5. Uczelnia może organizować proces dydaktyczny w formule studiów dualnych, z uwzględnieniem § 3 ust. 3-6 oraz ust. 6.
 6. Prowadzenie studiów dualnych wymaga udziału podmiotów gospodarczych/pracodawców i zawarcia pisemnej umowy pomiędzy uczelnią a podmiotem gospodarczym/pracodawcą, która powinna określać:
  1) program studiów, w tym plan studiów oraz zasady udziału podmiotu gospodarczego/pracodawcy w tworzeniu
      programu studiów,
  2) możliwość i zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności praktycznych przez pracowników podmiotu
      gospodarczego/pracodawcy,
  3) sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy/pracodawcę,
  4) sposób i zasady realizacji praktyk i staży w podmiocie gospodarczym/u pracodawcy.
 7. Program studiów uwzględniający praktykę zawodową, może uwzględniać także obowiązek wykonania pracy lub projektu dyplomowego związanego z tematyką studiowanego w podmiocie gospodarczym/u pracodawcy obszaru wiedzy, w którym realizowana jest praktyka.
 8. Program i okres realizacji praktyk uwzględnia specyfikę kierunku, efekty uczenia się i rodzaj kwalifikacji, które student powinien osiągnąć po zrealizowaniu praktyki oraz ukończeniu danego poziomu.

 

II. PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

§ 12

 1. Program studiów kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia/przedmioty związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, któremu przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS określonych w programie studiów jako konieczne do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów. 
 2. Program, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności:
  1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
  2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

III.  POZIOMY POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DO KWALIFIKACJI NADAWANYCH PO UKOŃCZENIU STUDIÓW WYŻSZYCH, SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

§ 13

Absolwent:
1) studiów pierwszego stopnia uzyskuje kwalifikację pełną na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
2) studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskuje kwalifikacje na poziomie 7 Polskiej Ramy
    Kwalifikacji, 
3) szkoły doktorskiej uzyskuje kwalifikacje na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

IV. TERMINY I WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA DECYZJI W SPRAWIE PROGRAMU STUDIÓW NA DANYM KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA

IV.1. TERMINY

§ 14

 1. Dziekan składa wniosek o utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu kształcenia do prorektora właściwego ds. kształcenia, w terminie do końca kwietnia roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planowane jest uruchomienie kształcenia na projektowanych studiach. 
 2. Rektor podejmuje decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia procedury tworzenia studiów, o których mowa w ust. 1, w terminie do końca maja roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planowane jest uruchomienie kształcenia na projektowanych studiach, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Dziekan składa wniosek o ustalenie programu studiów, o których mowa w ust. 1 do prorektora właściwego ds. kształcenia, nie później niż w II-III dekadzie grudnia roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planowane jest uruchomienie kształcenia na projektowanych studiach, z zastrzeżeniem ust. 4. 
 4. Rektor, mając na względzie opinię Rady Edukacyjnej dotyczącą rekomendacji lub jej odmowy w sprawie utworzenia projektowanych studiów oraz opinię dotyczącą projektu programu wnioskowanych studiów, podejmuje decyzję w sprawie zmian oferty kształcenia, nie później niż w I dekadzie stycznia roku, w którym planowane jest uruchomienie kształcenia na projektowanych studiach.
 5. Program studiów ustalany jest w trybie określonym przepisami Statutu Uczelni, nie później niż w III dekadzie stycznia danego roku, w którym Senat zobowiązany jest do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust.12.
 6. Szczegółowy harmonogram działań w zakresie tworzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w tym ustalania programu studiów, określa corocznie prorektor właściwy ds. kształcenia na podstawie przepisów zarządzenia rektora w sprawie procedury zmian oferty kształcenia studiów wyższych.
 7. W związku z  doskonaleniem programu studiów, związanym ze zmianą:
  1) oferty kształcenia zakresowego, tj. utworzeniem lub likwidacją zakresu kształcenia (zmiany wprowadzane z początkiem
      nowego cyklu kształcenia), dziekan, w terminie: II dekada stycznia – III dekada marca roku, w którym planowane jest
      uruchomienie kształcenia, składa wniosek o przyjęcie zmian programu studiów danego kierunku, poziomu i profilu
      kształcenia,
  2) programową oferty kształcenia (zmiany wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia), dziekan w terminie:
      II dekada września – III dekada marca roku, w którym planowane jest uruchomienie kształcenia, może złożyć wniosek
      o przyjęcie zmian programu studiów danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,
  z uwzględnieniem ust. 8 i 12 i § 5 ust. 9-10.
 8. Wnioski, o których mowa w ust. 7, powinny zawierać projekt zmian oraz projekt określający jednolity tekst zmienionych elementów programu studiów.
 9. Programy studiów, o których mowa w ust. 7, powinny być ustalone w trybie określonym przepisami Statutu Uczelni, nie później niż do końca kwietnia roku, w którym zostanie uruchomiony nowy cykl kształcenia.
 10. W związku z doskonaleniem programu studiów w zakresie określonym w § 5 ust. 7, dziekan w niezwłocznym terminie, składa wniosek o przyjęcie zmian programu studiów danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, zawierający projekt zmian oraz projekt określający jednolity tekst zmienionych elementów programu studiów.
 11. Zmiany programu studiów, o którym mowa w ust. 10, powinny być dokonane w trybie określonym przepisami Statutu Uczelni, w terminie umożliwiającym ich ogłoszenie co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.
 12. Program studiów kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz jego zmiany, wymagają zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego.

IV.2. WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA DECYZJI W SPRAWIE PROGRAMU STUDIÓW NA DANYM KIERUNKU STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA

§ 15

Wymagana dokumentacja, stanowiąca podstawę do określenia programu studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, powinna zawierać następujące informacje:
1) ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, w tym:
    a) nazwę kierunku studiów adekwatną do zakładanych efektów uczenia się,
    b) poziom studiów,
    c) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji, 
    d) profil kształcenia,
    e) formę studiów,
     f) tytuł zawodowy oraz opis kwalifikacji absolwenta, 
    g) numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
    h) przyporządkowanie studiów do dyscyplin/y naukowych/ej - wskazanie dziedziny/dziedzin nauki i dyscypliny/dyscyplin
        naukowych lub dziedzin sztuki i dyscypliny/dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze
        wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dyscyplin, a także
        wskazanie dyscypliny wiodącej (należy podać procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w łącznej
        liczbie punktów ECTS),
2) ogólną informację o programie studiów:
    a) wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju,
    b) analizę zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy,
    c) cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów,
    d) wymiar, zasady i formę realizacji praktyk oraz punkty ECTS,
3) informację o efektach uczenia się, z uwzględnieniem efektów w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
    społecznych w kategoriach opisowych charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji:
    a) efekty uczenia się w formie tabelarycznych odniesień efektów kierunkowych do charakterystyk drugiego stopnia,
    b) pokrycie w formie tabelarycznej efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich przez efekty
        kierunkowe, 
    c) pokrycie w formie tabelarycznej efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich przez efekty
        kierunkowe,
    d) pokrycie w formie tabelarycznej efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych przez
        efekty kierunkowe.
4) opis treści kształcenia,
5) plan studiów.

IV.3. WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA PRZEZ REKTORA DECYZJI W SPRAWIE UTWORZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA 

§ 16

 1. Wymagana dokumentacja, stanowiąca podstawę do podjęcia przez Rektora decyzji w sprawie utworzenia kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia powinna spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w §3 - §4 oraz §6 - §15 i zawierać:
  1) ogólną charakterystykę studiów, obejmującą:
      a) nazwę kierunku studiów,
      b) poziom studiów,
      c) profil kształcenia,
      d) formę studiów,
      e) tytuł zawodowy nadawany absolwentom,
      f)  określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  2) koncepcję kształcenia, w tym:
      a) wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią rozwoju,
      b) wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi
           potrzebami, wyniki analizy badania rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów tworzonego kierunku
           studiów, poziomu i profilu kształcenia, posiadających projektowane kwalifikacje, sposób uwzględnienia wyników
           monitorowania karier absolwentów, opis sposobu współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi/podmiotami
           gospodarczymi (lista osób lub instytucji spoza wydziału, biorących udział w pracach programowych
           lub konsultujących projekt programu studiów),
      c) przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się,
          ze wskazaniem dyscypliny wiodącej,
  3) uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w tym:
      a) cele kształcenia,
      b) możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów,
  4) opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia,
  5) opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek
      studiów - w przypadku wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim,
  6) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia,
  7) opis sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia,
      w tym:
      a) informację o zakładanych efektach uczenia się, z uwzględnieniem efektów w zakresie wiedzy, umiejętności
         oraz kompetencji społecznych w formie tabelarycznych odniesień efektów kierunkowych do charakterystyk drugiego
         stopnia,
     b) pokrycie w formie tabelarycznej efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich przez
         efekty kierunkowe,
     c) pokrycie w formie tabelarycznej efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich przez
         efekty kierunkowe,
    d) pokrycie w formie tabelarycznej efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych
        przez efekty kierunkowe,
    e) matryce (opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów uczenia się dla programu) z odniesieniem do konkretnych
        zajęć/przedmiotów, form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form: matryce kierunkowych
        efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, matryce kierunkowych efektów
        uczenia się w odniesieniu do form prowadzonych zajęć, matryce kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu
        do sposobu zaliczania),
    f)  zasady prowadzenia procesu dyplomowania,
  8) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu kształcenia, w tym:
      a) ogólną charakterystykę programu studiów, zawierającą:
          -  poziom studiów,
          -  formę studiów,
          -  liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego),
          -  wymiar, zasady i formę realizacji praktyk oraz punkty ECTS,
          -  zajęcia/przedmioty z przypisaniem zakładanych efektów uczenia się i punktów ECTS, z uwzględnieniem
             zajęć/przedmiotów wynikających z wymagań w zakresie kompetencji inżynierskich lub kwalifikacji nauczycielskich
             (pedagogicznych), z  zastosowaniem wymagań dotyczących dokumentacji opisu grupy zajęć/przedmiotów,
             wymienionych w ust. 2 - 3,
      -  plan studiów prowadzonej formy studiów, z zaznaczeniem zajęć/przedmiotów podlegających wyborowi przez
          studenta z udokumentowaniem, że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć/przedmiotów w wymiarze
          nie mniejszym niż 30% punktów ECTS,
      -   udokumentowanie (na studiach stacjonarnych), że co najmniej połowa programu kształcenia, tj. nie mniej niż 50%
          punktów ECTS, realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
          akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia,
      -   sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów, o których mowa w  ust. 3,
  b) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć, zawierający:
    - imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu
       potwierdzającego tożsamość,
    -  informację o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w uczelni albo terminie podjęcia przez niego zatrudnienia
        w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla niego podstawowe miejsce pracy,
    -  w przypadku nauczyciela akademickiego – informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym
       lub artystycznym za okres ostatnich 10 lat wraz  z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie
       programu studiów, a w przypadku innej osoby – informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia
       pozwalających na prawidłową realizację zajęć,
  c)  planowany przydział i wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych
       do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem:
        - liczby godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni jako podstawowym
           miejscu pracy,
         - zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach studiów o profilu praktycznym lub zajęć związanych
            z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim,
  d) przewidywaną liczbę studentów,
  e) informację na temat infrastruktury, w tym szczegółowy opis laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia,
      niezbędnych do prowadzenia kształcenia,
  f) informację na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów
      wiedzy, a w szczególności w Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.
 2. Opis zajęć/przedmiotu, grupy przedmiotów, praktyki i innych, powinien zawierać w szczególności:
  1) opis efektów uczenia się i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia,
  2) cel kształcenia i treści programowe w odniesieniu do form prowadzenia zajęć,
  3) formy i metody kształcenia/dydaktyczne zapewniające osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia,
  4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się (formy i warunki
      zaliczenia przedmiotu),
  5) liczbę punktów ECTS (z opisem sposobu jej wyznaczenia zgodnie z zasadami systemu ECTS), zawierającą m.in.
      liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
      akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
      zajęć o charakterze o praktycznym (zajęć laboratoryjnych, projektowych, warsztatowych) – w celu
      określenia sumarycznych wskaźników ilościowych, charakteryzujących program studiów,
  6) literaturę podstawową i uzupełniającą.
 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe, charakteryzujące program studiów:
  1) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
      akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów,
  2) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć dydaktycznych z zakresu nauk
      podstawowych, do których odnoszą się efekty uczenia się dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,
  3) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym (laboratoryjnych,
      projektowych, warsztatowych),
  4) minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouczelnianych niezwiązanych
      z kierunkiem studiów,
  5) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk
      społecznych nie mniejsza niż 5 punktów ECTS,
  6) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego,
  7) liczba godzin przewidzianych do realizacji w ramach zajęć z wychowania fizycznego,
  8) wymiar oraz łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych na kierunku
      studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program
      studiów na tym kierunku przewiduje praktykę,
  9) łączna liczba punktów ECTS (nie mniej niż 30% liczby punktów ECTS określonych w programie studiów jako
     koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów), którą student musi uzyskać w ramach
     zajęć/przedmiotów do wyboru,
  10) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
        – w przypadku profilu praktycznego,
  11) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością
        naukową w dyscyplinie/ach, do których przyporządkowano kierunek studiów – dotyczy profilu
        ogólnoakademickiego,
  12) w przypadku programu studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny – procentowy udział liczby
        punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS określonych w programie studiów jako
        koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.
 4. Do dokumentacji wniosku o utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu kształcenia, należy dołączyć:
  1) kserokopię aktu prawnego wydanego przez rektora w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie
      i profilu,
  2) kserokopię uchwały Senatu w sprawie określenia efektów uczenia się dla studiów na danym kierunku, poziomie
      i profilu kształcenia,
  3) kserokopię decyzji Administratora w sprawie ustalenia pozostałych elementów programu studiów,
  4) kserokopie opinii samorządu studenckiego dotyczącą programu studiów:
      a) efektów uczenia się,
      b) pozostałych elementów programu studiów,
  5) kserokopie deklaracji nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu pracy,
      ze wskazaniem, czy uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy, a w przypadku innych osób proponowanych
      do prowadzenia zajęć – o terminie rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  6) kserokopie dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędną do prowadzenia kształcenia
      w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  7) opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy, obejmujących literaturę zalecaną na kierunku
      studiów, do których uczelnia zapewni dostęp,
  8) kopie porozumień z pracodawcami albo ich deklaracji w sprawie przyjęcia określonej liczby studentów na praktyki,
  9) oświadczenia rektora o niewystąpieniu okoliczności, o których mowa w:
      a) art. 53 ust. 10 ustawy,
      b) art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. b i d ustawy.

 

ROZDZIAŁ 3

SZKOŁY DOKTORSKIE

§ 17

 1. Szkoła doktorska prowadzona jest zgodnie z programem kształcenia oraz indywidulanym planem badawczym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Szkoła doktorska może być prowadzona w co najmniej dwóch dyscyplinach. 
 3. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej ustala senat na podstawie wniosku rady naukowej szkoły doktorskiej, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na rok akademicki, w którym program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej będzie obowiązywał, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Termin, o którym mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku ustalania zmian programu kształcenia, w tym planu studiów, mających na celu ich doskonalenie.
 5. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej należy opisać zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniając uniwersalne charakterystyki drugiego stopnia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
 6. Zmieniony, w trybie określonym w ust. 3, program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie doktorantów rozpoczynających naukę.

§ 18

 1. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów.
 2. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej określany jest dla dziedzin/y nauki/sztuki i dyscyplin/y naukowych/ej/artystycznych/ej.
 3. W programie kształcenia, w tym planie szkoły doktorskiej należy uwzględnić treści kształcenia właściwe dla wszystkich dziedzin i dyscyplin, w zakresie których utworzono szkołę doktorską.
 4. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej obejmuje:
  1) zajęcia z zakresu:
      a) kształcenia ogólnego,
      b) dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny naukowej/artystycznej,
  2) seminaria,
  3) praktyki zawodowe,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej, obejmuje realizację praktyk zawodowych, w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie, z uwzględnieniem ust. 6-8.
 6. Wycena punktowa efektów uczenia się zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych odpowiada 2 punktom ECTS za 30 godzin praktyki.
 7. Łączny wymiar zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, dziedzin/y nauki/sztuki oraz dyscyplin/y naukowych/ej/artystycznych/ej, seminariów oraz praktyk zawodowych wynosi co najmniej 30 punktów ECTS.
 8. Wymiar praktyk zawodowych w programie kształcenia, w tym planie szkoły doktorskiej, realizowanej w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, określają zasady realizacji projektu zgodne z obowiązującymi przepisami, regulującymi funkcjonowanie szkół doktorskich.
 9. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w §2 – §4, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1) liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędnej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi Polskiej
      Ramy Kwalifikacji,
  2) zajęć/przedmiotów kształcenia wraz z przypisaniem do zajęć/przedmiotu zakładanych efektów uczenia się oraz liczby
      punktów ECTS,
  3) planu szkoły doktorskiej,
  4) sposobu weryfikacji i oceny zakładanych efektów uczenia się,
  5) wymiaru, zasad i form realizacji praktyki zawodowej,
  6) określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 10. Integralną częścią programu kształcenia, w tym planu szkoły doktorskiej jest opis zasad stosowania i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający, m.in. sposób dokumentowania i metody weryfikowania efektów uczenia się, wyniki analizy rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów prowadzonych szkół doktorskich.

 

ROZDZIAŁ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.

§ 20

 1. Traci moc Uchwała Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

US428_2023.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Senat UWM
Data wytworzenia:
23 listopada 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
27 listopada 2023 15:40
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
28 listopada 2023 15:02