Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/152/2017

Wejście w życie: 25.05.2017

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/466/2014 US/774/2015 US/922/2016 US/895/2016

UCHWAŁA Nr 152 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Statut”), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) postanawia, co następuje:

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Uniwersytet”) w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu (Rektor, dziekani), wymaga zgody Senatu, a w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich - Rektora.
2. Przez zatrudnienie w ramach stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.
3. Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego udzielona jest na okres nie dłuższy niż do końca kadencji w rozumieniu § 10 ust. 1 Statutu,  z tym, że w przypadku powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego na kolejną kadencję, okres, którego dotyczy zgoda, ulega przedłużeniu o cztery miesiące. 
4. Nauczyciel akademicki, który uzyskał zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia jest zobowiązany, w okresie tego zatrudnienia, zrealizować na Uniwersytecie pensum dydaktyczne w pełnym wymiarze przewidzianym w przepisach odrębnych dla zajmowanego przez niego stanowiska.

§ 2
Procedura oraz kryteria udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich pełniących funkcję organów jednoosobowych 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego Uniwersytetu w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu (Rektor, dziekani).
2. Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, nauczyciel akademicki pełniący funkcję organu jednoosobowego składa Senatowi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem jego posiedzenia za pośrednictwem Rektora z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wniosek Rektora w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie przedstawia Senatowi prorektor właściwy do spraw kadr.
4. Wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego podlega zaopiniowaniu:

1) w przypadku Rektora - przez Komisję do Spraw Oceny Konfliktu Zobowiązań i Konfliktu Interesów;
2) w przypadku dziekana - przez Rektora. 

5. Opiniowania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się z uwzględnieniem w szczególności oceny:

1) możliwości zaistnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów w związku z podjęciem lub kontynuowaniem dodatkowego zatrudnienia w rozumieniu Uchwały Nr 465 Senatu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów;
2) wpływu dodatkowego zatrudnienia na prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu uwzględniając charakter dodatkowego zatrudnienia;
3) ewentualnych korzyści dla rozwoju naukowego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego oraz całego Uniwersytetu, wynikających z dodatkowej pracy, w szczególności nawiązania lub zacieśnienia współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną jednostką, bądź też realizacji wspólnych projektów badawczych.

6. Senat rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu.
7. Senat podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Senatu.

§ 3
Procedura oraz kryteria udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich niepełniących funkcji organów jednoosobowych

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do nauczyciela akademickiego niepełniącego funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, nauczyciel akademicki niepełniący funkcji organu jednoosobowego składa na ręce Rektora za pośrednictwem właściwej jednostki ds. kadr.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 wniosek powinien być zaopiniowany przez dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub właściwego prorektora.
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, uwzględnia w szczególności:

1) ocenę wpływu dodatkowej pracy na jakość i terminowość wykonywania obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych wykonywanych w ramach stosunku pracy na Uniwersytecie biorąc pod uwagę ich wielkość i charakter;
2) ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie dokonaną przez Uczelnianą Komisję Oceniającą albo wydziałową komisję oceniającą albo Komisję Oceniającą dla Jednostek Pozawydziałowych albo Odwoławczą Komisję Oceniającą;
3) ocenę możliwości wykorzystania urządzeń technicznych i zasobów wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
4) ocenę ewentualnych korzyści dla nauczyciela akademickiego, wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wynikających z dodatkowej pracy, w szczególności nawiązanie lub zacieśnienie współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną jednostką, rozwój warsztatu naukowego lub dydaktycznego nauczyciela akademickiego, realizacja wspólnych projektów badawczych. 

5. Dokonując oceny wniosku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, Rektor bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 2 ust. 5. Wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora podlega zaopiniowaniu przez Komisję do Spraw Oceny Konfliktu Zobowiązań i Konfliktu Interesów.
6. Dokonując oceny wniosku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję kierownika jednostki pozawydziałowej składanego za pośrednictwem właściwego prorektora, który opiniuje wniosek, Rektor bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 4.
7. Dziekan lub kierownik innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub właściwy prorektor przekazuje zaopiniowany wniosek Rektorowi nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu.
8. Rektor rozpatruje wniosek nauczyciela akademickiego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Traci moc Uchwała Nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie (z późn. zm.).

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Załączniki do Uchwały Nr 152 - procedura udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
25 maja 2017
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
12 lutego 2021 12:20
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
12 lutego 2021 12:20