Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/92/2022

Wejście w życie: 22.12.2022

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 92/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 grudnia 2022 roku

w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych kierowników

Działając na podstawie § 17 ust. 4, § 28 ust. 3,  29 ust. 8, § 37 ust. 12 i § 39 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania ocen okresowych kierowników, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
  1) przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/zespołu ds. dyscypliny,
  2) dyrektora szkoły doktorskiej,
  3) kierownika jednostki ogólnouczelnianej,
  4) kierownika katedry.
 3. Osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 podlegają ocenie po upływie połowy kadencji oraz przed jej wygaśnięciem. Terminy przeprowadzania ocen określa regulamin.
 4. Osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 2 pkt 3 podlegają ocenie co 2 lata.

§ 2

Pierwszą ocenę kierowników na podstawie Regulaminu, o którym mowa w § 1, przeprowadza się:

1) w odniesieniu do przewodniczących rad naukowych dyscyplin/zespołów ds. dyscyplin w 2025 roku i obejmuje ona okres
    od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku,
2) w odniesieniu do dyrektora szkoły doktorskiej w 2024 roku i obejmuje ona okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia
    2023 roku,
3) w odniesieniu do kierowników jednostek ogólnouczelnianych w 2023 roku i obejmuje ona okres od 1 stycznia 2021 roku
    do 31 grudnia 2022 roku,
4) w odniesieniu do kierowników katedr w 2023 roku i obejmuje ona okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 3

Realizację zarządzenia powierza się prorektorowi ds. rozwoju i polityki finansowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Regulamin oceny kierowników.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
22 grudnia 2022
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
30 grudnia 2022 11:30
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
2 stycznia 2023 08:17