Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/74/2019

Wejście w życie: 30.09.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/35/2013 ZR/110/2016 ZR/20/2021

Tekst scalony

Zarządzenie Nr 74/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 –Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w  sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1791), oraz § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1574), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór oraz zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiącego odpowiednio załączniki:
    1) Nr 1 - wzór karty dokumentu,
    2) Nr 2 - wzór opisu treści świadectwa,
    3) Nr 3 - zasady sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
2. Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od 1 października 2019 roku.

§ 2

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzane zgodnie ze wzorem określonym na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być wydawane nie dłużej niż do 30 września 2019 roku.

§ 3

Z dniem 1 października 2019 roku traci moc Zarządzenie Nr 35/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 74.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 74.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 74.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
30 września 2019
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
11 czerwca 2021 18:50
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
25 czerwca 2021 19:59