Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/63/2020

Wejście w życie: 28.06.2020

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/74/2012

Zarządzenie Nr 63/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.), zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
  1) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2) jednostka administracyjna - jednostka właściwa do realizacji zadań w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej procedury nadawania stopnia naukowego doktora,
  3) pracownik administracyjny jednostki - pracownik administracyjny jednostki, właściwy do realizacji zadań w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej procedury nadawania stopnia naukowego doktora,
  4) kandydat - osoba ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora w zakresie sztuki,
  5) stopień doktora – stopień naukowy doktora lub doktora w zakresie sztuki,
  6) rozprawa - rozprawa doktorska,
  7) podmiot doktoryzujący – senat, rada naukowa dyscypliny,
  8) JSA- Jednolity System Antyplagiatowy,
  9) APD - Archiwum Prac Dyplomowych,
10) USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów,
11) Komisja – komisja przeprowadzająca egzamin doktorski/komisja przeprowadzająca postępowanie weryfikujące osiągniecie efektów uczenia się.

§ 2

1. W Uniwersytecie stosuje się procedurę antyplagiatową do weryfikacji samodzielności przygotowania rozprawy przy pomocy JSA.
2. Rozprawy weryfikowane i sprawdzane są pod względem oryginalności i samodzielności ich autorów w przygotowaniu rozprawy.

§ 3

1. Kandydat odpowiada za zgodność wersji elektronicznej rozprawy przesłanej do APD, z wersją drukowaną przedstawioną do opinii i recenzji, dokonywanej odpowiednio przez promotora i recenzentów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opinii, o której mowa w ust. 1 dokonują również inni promotorzy (drugi promotor lub promotor pomocniczy), w przypadku gdy charakter rozprawy wymagał powołania osób pełniących wymienione funkcje.

§ 4

1. Oceny w zakresie wykorzystania w rozprawie nieuprawnionych zapożyczeń fragmentów tekstu, tj. oryginalności rozprawy dokonuje, na podstawie kryteriów stanowiących element raportu, wyłącznie promotor rozprawy.
2. Zakończenie procedury weryfikacji rozprawy stanowi wygenerowany raport, który jest elementem dokumentacji o nadaniu stopnia doktora.
3. Pracownik administracyjny jednostki zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności danych zawartych w raporcie oceny oryginalności rozprawy.
4. W przypadku, gdy rozprawa zawiera nieuprawnione zapożyczenia, nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury nadania stopnia doktora.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wobec autora, na wniosek promotora rozprawy, zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 322 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).

Tryb procedury antyplagiatowej

§ 5

1. Tryb postępowania w ramach procedury antyplagiatowej obejmuje następujące działania:
     1) pracownik administracyjny jednostki inicjuje proces przygotowania rozprawy z udziałem kandydata, promotora/ów i recenzentów poprzez wprowadzenie do USOS niezbędnych informacji, otwierając w ten sposób kandydatowi, promotorowi/om i recenzentom rozprawy dostęp do APD,
     2) kandydat:
          a) składa w jednostce administracyjnej wydrukowane z APD i podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich (wzór oświadczania stanowi załącznik do Zarządzenia),
          b) umieszcza w APD rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim.
2. Rozprawa zostaje poddana badaniu antyplagiatowemu za pomocą JSA. Procedurę przeprowadza promotor rozprawy, który przekazuje plik do analizy antyplagiatowej w JSA celem weryfikacji oryginalności pracy. Procedura antyplagiatowa zakończona jest wydrukiem i podpisaniem raportu oceny oryginalności rozprawy, który należy przekazać do właściwej jednostki administracyjnej.
3. Ostateczna wersja rozprawy zostaje zatwierdzona i przekazana w systemie przez promotora do recenzji.
4. Kandydat drukuje z APD ostateczną wersję rozprawy i składa w wymaganej liczbie egzemplarzy we właściwej jednostce administracyjnej.
5. Pracownik administracyjny jednostki w chwili odbioru rozprawy ma obowiązek skontrolować poprawność złożonego wcześniej znaku wodnego rozprawy ze znakami w systemie USOS oraz innych danych wymaganych procedurą postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
6. Zlecenia recenzji rozprawy stanowią elementy dokumentacji o nadaniu stopnia doktora.
7. Opinia, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz recenzje, o których mowa w ust. 6 umieszczane są w APD, odpowiednio przez promotora/ów i recenzentów, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Po zakończeniu procedury recenzowania rozprawy, recenzje udostępnione są w APD.
9. Pracownik administracyjny jednostki wprowadza do USOS dane dotyczące składu rady dyscypliny naukowej oraz dane niezbędne do wydrukowania protokołu z postępowania, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku zastosowania procedury postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, uwzględniającej przeprowadzanie egzaminów doktorskich, protokoły z egzaminów doktorskich sporządzane są poza systemem.
11. Po podjęciu przez jednostkę decyzji o dopuszczeniu rozprawy do obrony, pracownik administracyjny jednostki niezwłocznie wpisuje do USOS jej datę.
12. Przed terminem obrony, treść rozprawy, streszczenie, opinia/e i recenzje dostępne są dla członków rady dyscypliny naukowej, komisji przeprowadzającej postępowanie weryfikujące efekty uczenia się lub komisji przeprowadzającej egzamin doktorski.
13. Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje. 

§ 6

Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz przewodniczący rady dyscypliny naukowej.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. do Zarz. Nr 63.pdf
Z63_2020.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
28 czerwca 2020
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
16 czerwca 2021 11:07
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
2 grudnia 2022 09:59