Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/53/2023

Wejście w życie: 18.05.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: ZR/48/2019

Zarządzenia Nr 53/2023
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 maja 2023 roku

w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych oraz w szkole doktorskiej 

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się liczebność grup studenckich dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć dydaktycznych:
1) grupy wykładowe kierunkowe – cały rok studiów,
2) grupy wykładowe z danego zakresu kształcenia – cały zakres kształcenia,
3) grupy zajęć w szkole doktorskiej z:
    a) przedmiotów w zakresie treści kształcenia ogólnego oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – grupy łączone
        obejmujące uczestników szkoły doktorskiej,
    b) seminarium dziedzinowego oraz zajęć z zakresu dziedziny nauki – liczba uczestników szkoły doktorskiej w ramach danej
        dziedziny,
    c) szkolenie z zakresu ochrony zwierząt w doświadczalnictwie naukowym i dydaktyce – grupa łączona obejmująca
        uczestników szkoły doktorskiej w dyscyplinach naukowych, w ramach których prowadzona jest dydaktyka oraz badania
        z wykorzystaniem zwierząt,
4) grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:
    a) matematycznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, kierunkach z dziedziny nauk medycznych i nauk
        o zdrowiu – co najmniej 24 osoby, z zastrzeżeniem lit. e,
    b) humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych – co najmniej 30 osób,
    c) filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka
        w biznesie – nie mniej niż 16 osób,
   d) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja
       muzyczna i realizacja dźwięku – nie mniej niż 10 osób,
   e) na kierunkach, na których obowiązuje standard kształcenia, tj. lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo
       medyczne, fizjoterapia, weterynaria,– wg odrębnych uregulowań prawnych,
5) grupy zajęć konwersatoryjnych – nie mniej niż 30 osób,
6) grupy zajęć seminaryjnych i dyplomowych – od 12 do 24 osób,
7) grupy zajęć z wychowania fizycznego (z wyłączeniem zajęć prowadzonych na pływalni) – nie mniej niż 24 osoby, 
8) grupy zajęć z wychowania fizycznego prowadzone na pływalni – wg odrębnych uregulowań prawnych,
9) grupy zajęć w sekcjach sportowych – nie mniej niż 15 osób,
10) grupy zajęć realizowanych w ramach lektoratu – nie mniej niż 16 osób.

2. Na kierunkach eksperymentalnych, określonych załącznikiem do zarządzenia, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć
    dydaktycznych o charakterze ściśle laboratoryjnym i projektowym w grupach mniejszych od określonych w ust. 1, pkt. 4
    lit. a. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych w mniejszych grupach nie powinien przekroczyć 1/3 liczby godzin
    przewidzianych w planie studiów, z wyłączeniem wykładów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na których realizacja ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych powinna odbywać się
    w grupach o liczebności od 12 do 16 osób, określając liczbę godzin dydaktycznych oraz skutki finansowe z tytułu wzrostu
    liczby godzin ponadwymiarowych.

4. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych zatwierdza prorektor właściwy do spraw kształcenia,
    na wniosek dziekana.

5. Przy określaniu wymiaru godzin zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w grupach mniejszych od określonych
    w ust. 1, pkt. 4 lit. a, w pierwszej kolejności należy uwzględnić zajęcia dydaktyczne, prowadzone w warunkach
    wymagających zachowania szczególnych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o unikalną lub szczególnie
    kosztowną aparaturę naukową, prowadzenie zajęć wymagających szczególnego nadzoru i kontroli ze strony nauczyciela
    akademickiego.

§ 2

1. Dziekan zobowiązany jest do:

1) przedstawienia do akceptacji prorektora właściwego  do spraw kształcenia, liczby i liczebności wszystkich grup studenckich
    wg kierunków, poziomów i form studiów, począwszy od drugiego roku studiów oraz przewidywanej liczby i liczebności
    wszystkich grup studenckich wg kierunków, poziomów i form studiów na pierwszym roku, nie później niż na tydzień przed
    rozpoczęciem semestru,
2) monitorowania w trakcie roku akademickiego liczby studentów każdego roku danego kierunku studiów oraz zakresu
    kształcenia, a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie, dokonywania korekty liczby grup.

2. W jednostce ogólnouczelnianej podziału na grupy studenckie dokonuje kierownik jednostki, a w przypadku, gdy liczba
    studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich.

§ 4

  1. Przepisy zarządzenia obowiązują począwszy od roku akademickiego 2023/2024.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z53_2023.PDF
53-2023 liczebność grup załącznik.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Data wytworzenia:
18 maja 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
19 maja 2023 14:00
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
19 maja 2023 14:01