Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/53/2017

Wejście w życie: 28.05.2017

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 53/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 99 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.), § 17-18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1501), Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  22 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Cudzoziemcy, z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,  mogą podejmować kształcenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej „Uniwersytet”) na studiach: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich na zasadach odpłatności.
2. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4. Opłaty za studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
5. Opłaty za stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
6. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 2-6, wnoszone są na rachunek bankowy Uniwersytetu.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 2-6, wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów.
9. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
10. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów.
11. Osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w postępowaniu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną w kwocie określonej decyzją Rektora dla roku akademickiego 2017/2018, dla każdego podejmowanego kierunku studiów.

§ 2

Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

§ 3

Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta pomiędzy cudzoziemcem, a Uniwersytetem.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 53.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 53.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 53.pdf
Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 53.pdf
Zał. Nr 5 do Zarz. Nr 53.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
28 maja 2017
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
24 maja 2021 20:56
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
24 maja 2021 20:56