Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/52/2017

Wejście w życie: 28.05.2017

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 52/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 99 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 736 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Opłaty za studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia), dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Opłaty za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na studiach doktoranckich według dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się na kwotę 12,00 zł.
2. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
4. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się na kwotę 20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustala się na kwotę 12,00 zł.

§ 3

1. Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej przedmiotu z zakresu: kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności zawodowych przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym ustala się na kwotę 23,00 zł.
2. Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej języka obcego (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego) ustala się na kwotę 23,00 zł.

§ 4

1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot, powiększoną o 20%.
2. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 150,00 złotych.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 52.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 52.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 52.pdf
Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 52.pdf
Zał. Nr 5 do Zarz. Nr 52.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
28 maja 2017
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
24 maja 2021 20:17
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
24 maja 2021 20:17