Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/39/2020

Wejście w życie: 13.04.2020

Ważny do: 29.09.2021

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 39/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia dla studentów określa załącznik nr 1.
 2. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim dla obywateli polskich określa załącznik nr 2.
 3. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 3.
 4. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 4.
 5. Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, określa załącznik nr 5.

§ 2

 1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się na kwotę 12,00 zł.
 2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
 3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
 4. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się na kwotę 20,50 zł.
 5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustala się na kwotę 12,00 zł.

§ 3

 1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot.
 2. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 180,00 zł.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 39.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 39.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 39.pdf
Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 39.pdf
Zał. Nr 5 do Zarz. Nr 39.pdf
Z39_2020.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2020
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
14 czerwca 2021 20:48
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
6 grudnia 2022 00:00