Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/31/2019

Wejście w życie: 10.04.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 31/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

1. Opłaty za studia niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia dla studentów określa załącznik nr 1.
2. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla obywateli polskich określa załącznik nr 2.
3. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców określa załącznik nr 3.
4. Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa załącznik nr 4.
5. Opłatę za godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów, określa załącznik nr 5.

§ 2

1. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych ustala się na kwotę 12,00 zł.
2. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę 17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę 13,00 zł.
4. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się na kwotę 20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustala się na kwotę 12,00 zł.

§ 3

1. Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot.
2. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 180,00 złotych.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 31.pdf
Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 31.pdf
Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 31.pdf
Zał. Nr 4 do Zarz. Nr 31.pdf
Zał. Nr 5 do Zarz. Nr 31.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
10 kwietnia 2019
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
9 czerwca 2021 19:09
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
9 czerwca 2021 19:10