Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/15/2024

Wejście w życie: 01.02.2024

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 15/2024
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lutego 2024 roku

w sprawie elektronicznej archiwizacji i udostępniania rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), § 6 Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 113 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Elektroniczne archiwizowanie i udostępnianie rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbywa się z wykorzystaniem internetowego serwisu Archiwum Prac Dyplomowych, zwanego dalej w skrócie „serwisem APD”, oraz repozytorium instytucjonalnego Bazy Wiedzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Serwisem APD, stanowiącym moduł Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów zwanym dalej w skrócie: „moduł USOS”, administruje Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji zgodnie z wytycznymi Administratora Systemu USOS. W ramach serwisu APD odbywa się obsługa prac doktorskich. 

§ 2

  1. Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem w języku polskim i języku angielskim przekazywana jest z APD do repozytorium instytucjonalnego UWM w celu jej zarchiwizowania i udostepnienia.
  2. W terminie 30 dni od doręczenia Autorowi uchwały w sprawie nadania stopnia doktora z określeniem specjalności lub wydania postanowienia o odmowie nadania stopnia doktora, ma on obowiązek złożyć oświadczenie w przedmiocie zasad udostępniania rozprawy doktorskiej, które może stanowić element umowy o udzielenie licencji wyłącznej lub niewyłącznej określonej w załącznikach 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 
  3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, rozprawa doktorska w repozytorium instytucjonalnym UWM prezentowana jest w postaci opisu bibliograficznego z załączonymi streszczeniami w języku polskim i języku angielskim.
  4. Przewodniczący rady dyscypliny ma obowiązek poinformować Autora o obowiązku wskazanym w ust. 2 oraz podjąć niezbędne działania w celu jego wykonania przez Autora.

§3

  1. Autor rozprawy doktorskiej może udzielić Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie nieodpłatnej licencji niewyłącznej z możliwością udzielania sublicencji do korzystania z rozprawy doktorskiej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie zwielokrotniania utworu, b) w zakresie rozpowszechniania utworu w trybie on-line poprzez udostępnianie w Internecie.
  2. Autor może ograniczyć zakres korzystania z rozprawy doktorskiej na polach eksploatacji określonych w ust. 1. 
  3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zobowiązuje się do przechowywania rozprawy doktorskiej w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.

§4

Rozprawy doktorskie, które zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, są udostępniane zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w zakresie dotyczącym udostępniania utworów rozpowszechnionych.

§5

Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia w zakresie organizacyjnym powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Z15_2024.pdf
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15.docx
Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15 2024.docx
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
1 lutego 2024
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
13 lutego 2024 10:50
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
13 lutego 2024 10:50