Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: ZR/116/2016

Wejście w życie: 28.11.2016

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

Zarządzenie Nr 116/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU.2016.1842),  § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu oraz §5 Uchwały Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się skład i tryb powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 powoływany jest na okres kadencji organów jednoosobowych uczelni.
3. W skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:
      1) przewodniczący,
      2) po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin nauki i sztuki,
      3) przedstawiciele reprezentujący jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe,
      4) dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
      5) jeden doktorant, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,
      6) przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje prowadzenie kontroli i audytów.
4. Członków Uczelnianego Zespołu, w tym przewodniczącego, powołuje Rektor w drodze decyzji.

§ 2

Do zakresu działania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy:
    1) przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:
           a) wzorów kwestionariuszy ankiet oceny podmiotów i obszarów procesu dydaktycznego, m.in. oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, oceny przedmiotu, monitorowania karier absolwentów, opinii pracodawców o programach kształcenia, etc.,
           b) procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej,
           c)  procedur ewaluacji oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
    2) wspieranie i monitorowanie działalności zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujących na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,
    3) przedstawianie Senatowi UWM w Olsztynie, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT, a także przedstawianie rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

§ 3

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z administracyjną jednostką organizacyjną właściwą do spraw kształcenia i zapewniania jakości kształcenia oraz Zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
Rektor prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
Data wytworzenia:
28 listopada 2016
Opublikowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data opublikowania:
20 maja 2021 11:33
Aktualizowano przez:
Aleksandra Wilczyńska
Data aktualizacji:
20 maja 2021 11:33