Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/532/2019

Wejście w życie: 24.06.2019

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 532
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Na podstawie art. 79 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, uchwala się, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Uniwersytet pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, tj.:

a) kształceniem na studiach na wybranym kierunku studiów, poziomie i formie kształcenia,
b) kształceniem na studiach na wybranym kierunku studiów, poziomie i formie kształcenia w przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych związanych ze zmianą kierunku studiów, przeniesieniem z innej uczelni lub wznowieniem studiów,
c) powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,
4) przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się,
5) przeprowadzeniem rekrutacji,
6) wydaniem legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu,
7) wydaniem odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy,
8) wydaniem duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.

2. Uniwersytet może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem na studiach w języku obcym,
2) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,
3) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów.

3. Opłaty za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich określają odrębne przepisy.
4. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne dla rozpoczynającego się w danym roku akademickim cyklu kształcenia, ustala Rektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zapisu ust. 5.
5. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, realizowane w formie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających ustala Rektor w drodze zarządzenia, na wniosek dziekana, złożony nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia.
6. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się ustala Rektor w drodze zarządzenia.
7. Przez zajęcia nieobjęte planem studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 należy rozumieć zajęcia wykraczające poza zajęcia obowiązkowe, związane z realizacją dodatkowo wybranych zajęć na tym samym lub innym kierunku, poziomie i formie studiów.
8. Student, który powtarza rok studiów wnosi opłaty w kwocie określonej w zarządzeniu Rektora dla rocznika studiów, na którym otrzymał zgodę dziekana na powtarzanie roku studiów.
9. Student, który kontynuuje naukę po co najmniej rocznym urlopie, wznawia studia, został przeniesiony z innej uczelni, wnosi opłaty za usługi edukacyjne w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika studiów, z którym kontynuuje naukę. 
10. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) Uniwersytecie - należy przez to rozumieć Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
2) rektorze - należy przez to rozumieć także prorektora właściwego do spraw studenckich,
3) dziekanie - należy przez to rozumieć także posiadającego upoważnienie Rektora do wykonywania określonych czynności prodziekana właściwego do spraw studenckich, dyrektora i wicedyrektora właściwego do spraw studenckich innej jednostki Uniwersytetu, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, 
4) wydziale – należy przez to rozumieć także inną jednostkę Uniwersytetu, do której przyporządkowany jest kierunek studiów,
5) poziomie kształcenia - należy przez to rozumieć studia pierwszego i drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie,
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, z późn. zm.).

§ 2

1. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne i tryb wnoszenia opłat za odpłatne formy studiów, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych, określa umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy, odpowiednio: Uniwersytetem a studentem, Uniwersytetem a słuchaczem studiów podyplomowych oraz Uniwersytetem a uczestnikiem kursów dokształcających lub szkoleń (zwana dalej umową).
2. Wprowadzenie zmian warunków umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w formie pisemnego aneksu do umowy.
3. W przypadku ponownego przyjęcia na odpłatne formy studiów w drodze rekrutacji, student podpisuje nową umowę, o której mowa w ust. 1. 
4. Ze studentem wznawiającym odpłatne formy studiów lub studentem przeniesionym z innej uczelni Uniwersytet zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, określającą warunki odpłatności, obowiązujące w cyklu kształcenia, w którym student kontynuuje naukę. 
5. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy innej osobie działającej w jego imieniu, tj. dziekanowi lub odpowiednio kierownikowi studiów  podyplomowych, kursów i szkoleń.
6. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej. 
7. Wypowiedzenie umowy przez studenta jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
8. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z nauki lub skreślenia z listy, odpowiednio: studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających lub szkoleń. 
9. Rozwiązanie i/lub wypowiedzenie umowy nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności związanych z odpłatnością za usługi edukacyjne, o których mowa w niniejszej Uchwale. Brak dobrowolnej wpłaty zaległych opłat skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH
§ 3

1. Określa się terminy opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dla osób: 

1) przyjętych na I rok studiów:

a) rozpoczynających naukę od semestru zimowego - w terminie określonym zarządzeniem Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim,
b) rozpoczynających naukę od semestru letniego - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,

2) pozostałych osób - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru, z uwzględnieniem zapisu ust. 3.

2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 uiszcza się w całości lub w czterech równych miesięcznych ratach, płatnych zgodnie z zasadą:

1) w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:

a) I rata lub całość opłaty - do 24 września,
b) II-IV rata - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,

2) w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:

a) I rata lub całość opłaty - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,
b) II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

3. Opłaty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5-8 uiszczane są w całości, a opłaty wymienione w § 1 ust. 2 uiszczane są w całości za semestr, z uwzględnieniem ust. 5 -7.
4. Opłata za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się wnoszona jest jednorazowo w kwocie i terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy osobą ubiegającą się o przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się, a Uniwersytetem.
5. Osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na kierunki realizowane odpłatnie w języku obcym oraz w języku polskim wnoszą całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie określonym zarządzeniem Rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów  na studia w danym roku akademickim.
6. Studenci realizujący naukę odpłatnie na studiach stacjonarnych na kierunkach realizowanych w języku obcym oraz w języku polskim w semestrach od drugiego do dwunastego wnoszą całość opłaty za kolejne semestry w terminach:

1)  w semestrze zimowym - do 24 września,
2)  w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego.

7. Studenci realizujący odpłatnie przedmiot/przedmioty nieobjęte planem studiów, na określonym kierunku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wnoszą całość opłaty w terminach:

1)  w semestrze zimowym - do 24 września,
2)  w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego.

8. Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą być przedłużone na okres nie dłuższy niż 14 dni (liczony dla terminu jednorazowej wpłaty lub dla każdej z rat z osobna) przez dziekana wydziału, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, złożonego nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.
9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studentów, o których mowa w ust. 6-7, Rektor może wyrazić zgodę na wnoszenie opłaty w ratach.

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH
§ 4 

1. Studenci studiów niestacjonarnych realizujący z wyprzedzeniem część zajęć przewidzianych programem studiów wyższych, należną część opłaty za te zajęcia wnoszą w kwocie ustalonej zgodnie z § 6 ust. 3-4, w terminach określonych w § 3 ust. 2. 
2. Od studentów przebywających na urlopie od zajęć nie pobiera się opłat. Jeżeli urlop został przyznany w trakcie trwania roku akademickiego, wniesiona opłata jest zwracana studentowi na jego pisemny wniosek, proporcjonalnie do nieodbytych zajęć, licząc od dnia, kiedy student uzyskał zgodę na urlop. W przypadku braku takiego wniosku, wniesiona opłata zostaje zaliczona na poczet przyszłych opłat za kształcenie. 
3. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć student deklaruje udział w zajęciach, ma obowiązek uiścić opłaty za kształcenie. 
4. W przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni, bądź ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne w trakcie trwania roku akademickiego, student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kształcenie w terminach określonych w § 3 ust. 2, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie, w wysokości stanowiącej sumę opłat za miesiące pozostałe do końca semestru z uwzględnieniem miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy tylko studentów studiów niestacjonarnych. 
6. W przypadku przenoszenia zajęć na studiach niestacjonarnych zaliczonych przez studenta, opłata za semestr studiów pomniejszana jest o kwotę nierealizowanych zajęć, zgodnie z zasadą opisaną w § 6 ust. 4.
7. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1-6 podejmuje dziekan. 
8. Student, który podpisze umowę związaną z pobieraniem opłat za usługi edukacyjne, a ostatecznie nie skorzysta z usług edukacyjnych, ma obowiązek uregulowania wszelkich zaległych opłat

TERMINY I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH, KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYH ORAZ SZKOLENIACH
§ 5 

1. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów dokształcających oraz szkoleń wnoszą całość opłaty zgodnie z terminem wskazanym w umowie.
2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, kierownik studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłaty za zajęcia dydaktyczne. 

OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU Z POWODU NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE ORAZ ZA REALIZACJĘ ZAJĘĆ NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
§ 6 

1. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na poszczególnych kierunkach studiów, poziomach kształcenia i semestrach studiów stacjonarnych określa zarządzenie Rektora dla danego roku akademickiego.
2. Opłatę za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych ustala się jako iloczyn kwoty za jedną godzinę dydaktyczną oraz liczby godzin przedmiotu wynikającej z programu studiów. 
3. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na poszczególnych kierunkach studiów, poziomach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych ustala się jako iloraz opłaty za semestr obowiązującej dla danego rocznika studiów, zgodnie z właściwym zarządzeniem Rektora oraz liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu studiów danego semestru z uwzględnieniem zapisów ust. 10 - 11. 
4. Opłatę za powtarzanie przedmiotu na studiach niestacjonarnych ustala się jako iloczyn kwoty za jedną godzinę dydaktyczną obliczoną zgodnie z zasadą opisaną w ust. 3 oraz liczby godzin przedmiotu wynikającej z programu studiów. 
5. Opłatę za realizację zajęć nieobjętych programem studiów na określonym kierunku ustala się na zasadach opisanych w ust. 2 oraz w ust. 4. 
6. Nie pobiera się opłaty za powtarzanie przedmiotu „praktyka”.
7. Student powtarzający semestr studiów wnosi opłaty za realizowane w tym semestrze przedmioty, w kwocie wskazanej przez dziekana, obliczonej odpowiednio dla studentów studiów stacjonarnych na zasadach określonych w ust. 1-2, a dla studentów studiów niestacjonarnych w ust. 3-4.
8. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów:

1) kształcenia ogólnego, tj. przedmiotów przewidzianych ofertą ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych),
2) lektoratu,
3) wychowania fizycznego,
4) technologii informacyjnych,
5) ergonomii, 
6) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
7) ochrony własności intelektualnej, 
8) etykiety, 
9) informacji patentowej,
ustala Rektor w drodze zarządzenia.

9. Opłatę za powtarzanie przedmiotów, o których mowa w ust. 8 ustala się jako iloczyn kwoty za jedną godzinę dydaktyczną i liczby godzin przedmiotu wynikającej z programu studiów.
10. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń. 
11. W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci wnoszą opłatę według zasad określonych dla ćwiczeń.

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE PO WZNOWIENIU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
§ 7

1. W przypadku wznowienia studiów stacjonarnych i konieczności powtarzania zajęć niezaliczonych z poprzednich semestrów, student wnosi opłatę za powtarzane przedmioty w wysokości wskazanej w decyzji dziekana, obliczonej na zasadach określonych w § 6 ust. 1-2.
2. W przypadku wznowienia studiów niestacjonarnych i konieczności powtarzania zajęć niezaliczonych z poprzednich semestrów, student wnosi opłatę za powtarzane przedmioty w wysokości wskazanej w decyzji dziekana, obliczonej na zasadach określonych w § 6 ust. 3-4 oraz opłatę za semestr studiów ustaloną zarządzeniem Rektora dla danego cyklu kształcenia.
3. W przypadku wznowienia studiów niestacjonarnych na semestr, w którym realizowane są tylko przedmioty wynikające z różnic programowych, student wnosi opłaty w wysokości wskazanej w decyzji dziekana, obliczonej na zasadach określonych w § 6 ust. 3-4. Opłata wynikająca z realizacji różnic programowych w danym semestrze nie może przekroczyć kwoty opłaty za semestr studiów ustalonej zarządzeniem Rektora dla danego cyklu kształcenia. 

TRYB I WARUNKI ZWALNIANIA Z OPŁAT ORAZ ZWROTY WNIESIONYCH OPŁAT
§ 8

1. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku: 

1)  osiągania wybitnych wyników w nauce, tj. usytuowania studenta w grupie 3% najlepszych studentów studiów niestacjonarnych,
2)  uczestniczenia w międzynarodowym programie stypendialnym przez studenta studiów niestacjonarnych,
3)  trudnej sytuacji materialnej studenta studiów niestacjonarnych, w której znalazł się po rozpoczęciu studiów,
4)  pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia w dniu ubiegania się o zwolnienie z opłat, 
5)  długotrwałej choroby studenta.

2. Zwolnienie z opłat w przypadkach, o których mowa w ust. 1 może nastąpić na pisemny wniosek studenta złożony do Rektora za pośrednictwem dziekana wydziału w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 podlega rozpatrzeniu przez Rektora po zaopiniowaniu przez dziekana wydziału i wydziałowy organ samorządu studenckiego.
4. Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1, podejmuje Rektor.
5. Od decyzji podjętej przez Rektora, studentowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
6. Ewidencję złożonych wniosków o zwolnienie z opłat oraz ewidencję wydanych decyzji prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu.
7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone studentowi tylko raz w czasie trwania studiów wyższych z uwzględnieniem wznowienia studiów, jak też powtarzania określonych zajęć.

§ 9

1. Z tytułu osiągnięcia wybitnych wyników w nauce student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o zwolnienie z  opłaty za świadczone usługi edukacyjne do wysokości 50% ustalonej opłaty semestralnej.
2. Do wniosku w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć pisemne potwierdzenie z dziekanatu, że student należy do grupy 3% najlepszych studentów kierunku danego rocznika osiągających wybitne wyniki w nauce, z uwzględnieniem zapisu ust. 3.
3. Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości do 50% jest student należący do grupy 3% najlepszych studentów danego zakresu. 
4. Do wyłonienia grup 3% najlepszych studentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich poprzednich semestrów studiów, a w przypadku studiów drugiego stopnia średnia ocen z dwóch semestrów pierwszego roku studiów.

§ 10

Student studiów niestacjonarnych, który kontynuuje kształcenie w ramach międzynarodowego programu stypendialnego nie wnosi opłaty za semestr, który realizuje w uczelni zagranicznej.

§ 11

Do wniosku o zwolnienie z opłat w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3-5, student dołącza odpowiednie dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające zwolnienie z opłat. 

§ 12

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie przysługuje studentowi:

1) I roku studiów,
2) powtarzającemu zajęcia dydaktyczne,
3) realizującemu studia prowadzone w języku obcym,
4) realizującemu przedmiot/przedmioty nieobjęte programem studiów.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 - 2 nie dotyczy osób, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4-5. 

§ 13

1. W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów, dziekan może skreślić studenta z listy studentów.
2. Studentowi, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów, na pisemny wniosek zainteresowanego, uczelnia zwraca część wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w programie studiów danego semestru. 
3. Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów niezrealizowanych.
4. Jeżeli opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wnoszona była ratalnie, różnica pomiędzy opłatą należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność, do uregulowania której student jest zobowiązany.
5. Należną opłatę, o której mowa w ust. 4 ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów zrealizowanych.
6. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach z powodu przebywania na urlopie od zajęć dydaktycznych, przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
7. Słuchaczowi studiów podyplomowych, uczestnikowi kursu dokształcającego lub szkolenia, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował z nauki lub został skreślony z listy, odpowiednio: słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających lub szkoleń, na pisemny wniosek zainteresowanego uczelnia zwraca część wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne, zgodnie z zasadą określoną w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1. 
8. W przypadku rezygnacji z procedury potwierdzania efektów uczenia się po wniesieniu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 4, zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku opłat, o których mowa w art. 79 ust. 2 Ustawy, decyzję podejmuje Rektor na wniosek zainteresowanego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

1. Opłaty uiszcza się na wskazane konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu na rachunek bankowy uczelni.
3. Student na wezwanie Uniwersytetu jest obowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty.
4. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku dokonania wpłaty na niewłaściwy numer rachunku bankowego lub opóźnień leżących po stronie banku.
5. Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach wydziałów oraz innych jednostkach organizacyjnych uczelni, odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości uczelni.
6. Ostatecznego naliczenia i rozliczenia opłat za usługi edukacyjne dokonuje dziekan oraz kierownik, odpowiednio: studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia.

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzje podejmuje Rektor.

§ 16

Studenci oraz uczestnicy studiów trzeciego stopnia, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, zgodnie z Uchwałą Nr 736 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

§ 17

Wzory umów, o których mowa w § 2 ust. 1 określa Zarządzenie Rektora.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje dla studiów rozpoczętych/wznowionych od roku akademickiego 2019/2020.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
24 czerwca 2019
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
8 marca 2021 13:47
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
8 marca 2021 13:47