Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/465/2014

Wejście w życie: 27.02.2014

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: US/894/2016

Tekst scalony

UCHWAŁA Nr 465
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:

§ 1

1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej „Uniwersytetem”, wyrażenie, przez właściwy organ, zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego, musi być poprzedzone postępowaniem wykluczającym powstanie po podjęciu dodatkowego zatrudnienia:

1) konfliktu zobowiązań polegającego na ograniczeniu możliwości poświęcenia dostatecznej ilości czasu na realizację zadań wynikających z zatrudnienia na Uniwersytecie, spowodowanego podejmowaniem zobowiązań zewnętrznych w zakresie pracy zawodowej, dydaktycznej, badawczej, konsultacyjnej lub organizacyjnej;
2) konfliktu interesów mającego miejsce, jeżeli istnieje rozbieżność między indywidualnym interesem pracownika a interesem Uniwersytetu.

2. Konflikt zobowiązań i konflikt interesów mogą występować jednocześnie.

§ 2

Opinia dotycząca wniosku nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, wydana przez właściwy organ określony odrębnymi przepisami, uwzględnia w szczególności:

1) prawdopodobieństwo ograniczenia aktywności niezbędnej do wypełniania zadań badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w zakresie gwarantującym wysoki poziom nauki i dydaktyki oraz funkcjonowania wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
2) czy nauczyciel akademicki będzie uczestniczył w działalności jednostek, których interesy są sprzeczne z interesami Uniwersytetu;
3) ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego dokonaną przez właściwą komisję oceniającą;
4) prawdopodobieństwo wykorzystania przez nauczyciela akademickiego urządzeń technicznych i zasobów wydziału lub innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na rzecz podmiotu dodatkowo zatrudniającego nauczyciela akademickiego;
5) prawdopodobieństwo wystąpienia korzyści dla nauczyciela akademickiego i wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wynikających z dodatkowej pracy, w szczególności polegających na nawiązaniu lub zacieśnieniu współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną jednostką, rozwój warsztatu naukowego lub dydaktycznego nauczyciela akademickiego, realizacji wspólnych projektów badawczych;
6) której z instytucji przypisywane będą wyniki pracy nauczyciela akademickiego (problem afiliacji).

§ 3

Przestrzeganie zachowań bezkonfliktowych przez nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, wymaga:

1) afiliacji ich publikacji naukowych przy Uniwersytecie;
2) afiliacji ich wystąpień naukowych przy Uniwersytecie.

§ 4

Doprowadzenie przez nauczyciela akademickiego do konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów w rozumieniu § 1 może skutkować:

1) ograniczeniem mu awansu na Uniwersytecie;
2) wprowadzeniem do jego „Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie” adnotacji o podjęciu przezeń pracy naruszającej interes lub zobowiązania wobec Uniwersytetu;
3) nie przedłużeniem mu zatrudnienia, jeżeli był dotychczas zatrudniony na czas określony;
4) skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej.

§ 5

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje Rektora do:

1) powołania komisji do spraw oceny konfliktu zobowiązań i interesów, działającej doraźnie na zlecenie Rektora lub zainteresowanego nauczyciela akademickiego, której przedmiotem działania będzie rozstrzyganie spraw z zakresu uznania istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów. Komisja działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem;
2) wprowadzenia do „Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” kryterium pracy dodatkowej. 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
SENAT
Data wytworzenia:
27 lutego 2014
Opublikowano przez:
Małgorzata Klafft
Data opublikowania:
19 stycznia 2021 14:43
Aktualizowano przez:
Małgorzata Klafft
Data aktualizacji:
3 lutego 2021 14:47