Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji

Sygnatura: US/429/2023

Wejście w życie: 23.11.2023

Ważny do: -

Dokumenty powiązane: Brak dokumentów powiązanych.

UCHWAŁA Nr 429
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad opracowywania programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i ust. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm) oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem” postanawia, co następuje: 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Senat – Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
2) Administrator – Administrator Programów Studiów,
3) Statut Uczelni – Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
4) właściwa jednostka organizacyjna - podmiot prawnie umocowany w statucie uczelni jako podmiot struktury organizacyjnej
    uczelni posiadający uprawnienia i kompetencje do przygotowywania, projektowania zadań związanych z organizacją
    i realizacją procesu kształcenia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia,
5) dziekan – dziekan wydziału/Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego/Dyrektor Filii,
6) kierownik jednostki organizacyjnej – kierownik jednostki ogólnouczelnianej,
7) inne formy kształcenia – formy odpłatnego kształcenia realizowanego przez Uniwersytet z wyłączeniem studiów
    podyplomowych, mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie przez uczestników wiedzy i/lub umiejętności, w szczególności:
    kursy dokształcające, kursy doskonalące, kursy specjalizacyjne, szkolenia, szkoły letnie, warsztaty, seminaria, szkolenia
    specjalizacyjne,
8) studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej
    na poziomie 6, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, trwające nie krócej niż dwa semestry.

§ 2

 1. Ustala się zasady opracowywania programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 2. Ustala się terminy i rodzaje dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez organy wskazane w Statucie Uczelni decyzji w sprawach ustalania lub zmian elementów programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia. 
 3. Do wszystkich programów zakresów studiów podyplomowych, stosuje się wycenę efektów uczenia się z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS).
 4. Programy innych form kształcenia mogą przewidywać wycenę efektów uczenia się z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS).
 5. Wycena efektów uczenia się wyrażona w punktach ECTS powinna być dokonana według zasady: jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od beneficjenta procesu kształcenia (słuchacza/uczestnika studiów podyplomowych/innej formy kształcenia), nakładu pracy w wymiarze od 25 do 30 godzin, na który składa się liczba godzin pracy beneficjenta w ramach zajęć zorganizowanych przez uczelnię zgodnie z programem studiów podyplomowych (godziny kontaktowe) oraz jego indywidulana praca związana z zajęciami (praca własna).
 6. Wycena poszczególnych zajęć/przedmiotów powinna uwzględniać obciążenie beneficjenta związane z:
  1) nakładem pracy własnej związanej z przygotowaniem się do egzaminów,
  2) nakładem pracy własnej, związanej z przygotowaniem się do zajęć dydaktycznych oraz opracowaniem
      sprawozdań, projektów i innych form weryfikujących osiągnięcie efektów uczenia się,
  3) liczbą godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych),
  4) nakładem pracy związanej z przygotowaniem pracy końcowej, o ile jest przewidziana, przygotowaniem do egzaminu
      końcowego, o ile jest przewidziany,
  5) nakładem pracy w trakcie przygotowania pracy końcowej/zaliczeniowej związanej z zakończeniem cyklu kształcenia
      podyplomowego lub innej formy kształcenia,
 7. Wycena poszczególnych zajęć/przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia powinna uwzględniać standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania określonego zawodu lub uzyskania licencji zawodowych i umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procedury włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

 

ROZDZIAŁ II

STUDIA PODYPLOMOWE 

§ 3

Wprowadza się następujące definicje pojęć do opisu studiów podyplomowych:
1) Program studiów podyplomowych określający:
    a) efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniający charakterystyki drugiego stopnia określonych dla
        kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu
        szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,
    b) opis procesu prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się,
    c) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć, 
    d) formę studiów podyplomowych  (stacjonarną i/lub niestacjonarną),
    e) zajęcia lub grupy zajęć/przedmioty wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych, form
        i metod kształcenia, zapewniających osiągnięcie tych efektów oraz liczby punktów Europejskiego Systemu Akumulacji
        i Transferu Punktów (ECTS),
    f)  sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia,
   g)  plan studiów podyplomowych - harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych  w poszczególnych
        semestrach i latach cyklu kształcenia uwzględniający: formę studiów (stacjonarną i/lub niestacjonarną), zajęcia lub
        grupy zajęć/przedmioty, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów podyplomowych,
        w tym łączną liczbę godzin zajęć, 
   h)  wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych, w tym liczbę punktów ECTS,
2) przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w tym samym semestrze planu studiów
    podyplomowych podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS,
3) zajęcia lub grupa zajęć oznacza zajęcia z danego przedmiotu lub grupy przedmiotów, praktykę, przygotowanie pracy
    końcowej i inne,
4) opis efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych – opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji
    społecznych osiąganych w procesie kształcenia,
5) opis efektów uczenia się w ramach zajęć lub grupy zajęć/przedmiotu – opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji
    społecznych osiąganych w ramach zaliczonych zajęć/ przedmiotu, opis powinien charakteryzować efekty uczenia się
    właściwe dla programu,
6) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – zakres i stopień złożoności wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji danego
    poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy,
    umiejętności i kompetencji społecznych,
7)  standard kształcenia – zbiór reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób
     prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych
     efektów uczenia się.

§ 4

 1. Program studiów podyplomowych  powinien spełniać wymagania formalne i programowe określone w obowiązujących przepisach, zawartych w:
  1) rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie:
      a) standardów kształcenia dla kierunków studiów, przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa
          w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
      b) opisu charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji, typowych dla kwalifikacji
          uzyskiwanych w ramach szkolnictwa na poziomach 6-8, z uwzględnieniem charakterystyk drugiego stopnia
          poziomów 6, 7 i 8,
  2) rozporządzeniach właściwych ministrów, zawierających wymagania programowe przygotowujące do wykonywania
      zawodów lub uzyskania licencji zawodowych,
  3) ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych,
  4) ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie Polskiej Ramy Kwalifikacji i przypisywania poziomu Polskiej
      Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych ,
  5) rozporządzeniu ministra właściwego do spraw edukacji narodowej, dotyczącego zakresu informacji gromadzonych
      w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  6) uchwałach senatu w zakresie misji oraz strategii rozwoju Uniwersytetu.
 2. Programy mogą przewidywać prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 5

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i umożliwiają uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.
 2. Studia, o których mowa w ust. 1 prowadzone są zgodnie z programem studiów podyplomowych, określającym efekty uczenia się oraz zawierającym opis procesu prowadzącego do ich uzyskania.
 3. Program studiów podyplomowych powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w §3–§4, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1) nazwy studiów podyplomowych,
  2) liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędnych do uzyskania zaliczenia i ukończenia studiów podyplomowych,
  3) efektów uczenia się osiąganych przez słuchacza studiów podyplomowych oraz sposobu ich oceny, weryfikacji
      i dokumentowania,
  4) zajęć/przedmiotów wraz z przypisaniem do zajęć/przedmiotu efektów uczenia się oraz liczby punktów ECTS,
  5) planu studiów podyplomowych,
  6) łącznej liczby punktów ECTS, którą słuchacz studiów podyplomowych powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych,
  7) wymiaru, zasad i form zaliczenia praktyk zawodowych, jeżeli przewidziane są w planie studiów podyplomowych,
  8) formy zakończenia studiów podyplomowych,
  9) opisu kwalifikacji cząstkowych absolwenta studiów podyplomowych, z uwzględnieniem poziomu Polskiej
      Ramy Kwalifikacji.
 4. Program studiów podyplomowych ustalany jest w trybie określonym przepisami Statutu Uczelni, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
 5. Efekty uczenia się uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji, typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa na poziomach 6-8, lub/i charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8, określa Senat w drodze uchwały.
 6. Pozostałe elementy programu studiów podyplomowych ustala Administrator w drodze decyzji.
 7. Termin, o którym mowa w ust. 4 dotyczy również zmian programu studiów podyplomowych, mających na celu jego doskonalenie.
 8. Zmieniony program studiów podyplomowych obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego cyklu kształcenia i dotyczy wyłącznie słuchaczy rozpoczynających naukę.
 9. Program studiów podyplomowych musi zawierać porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, z uwzględnieniem ust. 10-11.
 10. Programy studiów podyplomowych z zakresu przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć, przygotowania pedagogicznego, przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych, muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
 11. Programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać wymagania programowe dla studiów podyplomowych w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.
 12. Wniosek dziekana o włączenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych powinien zawierać informacje określone przepisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisami rozporządzenia o informacji gromadzonej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i stanowi podstawę do podjęcia przez Senat decyzji w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i/albo włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem ust.13.
 13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 powinien być złożony łącznie z wnioskiem o ustalenie programu studiów podyplomowych.
 14. Zasady określone uchwałą, obowiązują również przy tworzeniu programów studiów realizowanych w języku obcym.

 

ROZDZIAŁ III

INNE FORMY KSZTAŁCENIA

§ 6

 1. Inne formy kształcenia prowadzone są zgodnie z programem danej formy kształcenia, określającym efekty uczenia się oraz zawierającym opis procesu prowadzącego do ich uzyskania.
 2. Program innych form kształcenia zawiera:
  1) nazwę formy kształcenia i okres realizacji niezbędny do jej zaliczenia,
  2) opis efektów uczenia się osiąganych przez uczestnika oraz sposobu ich oceny, weryfikacji i dokumentowania,
  3) nazwy zajęć/przedmiotów wraz z przypisanymi do nich efektami uczenia się,
  4) plan formy kształcenia,
  5) formę zakończenia,
  6) opis kwalifikacji absolwenta, z uwzględnieniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
 3. Program danej formy kształcenia musi zawierać opis efektów uczenia się dla danej kwalifikacji uwzględniający:
  1) syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
  2) wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
  3) poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów
      uczenia się.
 4. Program danej formy kształcenia, ustala Administrator, na wniosek dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej, złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
 5. Program danej formy kształcenia może być zmieniony przez Administratora, na wniosek dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej, złożony co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
 6. Program zmieniony w trybie określonym w ust. 4, obowiązuje z dniem rozpoczęcia danego cyklu kształcenia i dotyczy wyłącznie uczestników rozpoczynających naukę.
 7. Program danej formy kształcenia dający uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej musi spełniać wymagania w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.
 8. Wniosek dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej inne formy kształcenia do ministra właściwego o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ich ukończeniu powinien ponadto zawierać informacje określone przepisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i być złożony łącznie z wnioskiem o ustalenie programu danej formy kształcenia.

 

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

 

 

US429_2023.pdf
Podmiot udostępniający:
Biuro Rektora
Wytworzono przez:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
Data wytworzenia:
23 listopada 2023
Opublikowano przez:
Zofia Konopka
Data opublikowania:
28 listopada 2023 15:27
Aktualizowano przez:
Zofia Konopka
Data aktualizacji:
28 listopada 2023 15:27