Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi.

Strona została usunięta dnia: 22 lipiec, 2014 - 12:34

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13

Rektora UWM z dnia 15 marca 2000 roku

 

 

ZASADY

naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi

 

§ 1

 1.      Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych dotyczą pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem:

            1/      funkcjonariuszy pożarnictwa.

            2/      pracowników straży przemysłowej,

     3/ pracowników wyodrębnionych organizacyjnie i działających na własnym rozrachunku zakładów doświadczalnych,

          4/      pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego.

§ 2

 1.      W ramach posiadanych przez Uniwersytet środków finansowych na wynagrodzenia tworzy się miesięczny fundusz premiowy w wysokości nie niższej niż 20% zasadniczych wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

 2.      Rektor, po konsultacji ze związkami zawodowymi, może okresowo zawiesić, podwyższyć lub obniżyć wysokość funduszu premiowego o którym w ust. 1, jeżeli uzasadnione jest to sytuacją ekonomiczną Uniwersytetu.

§ 3

 1.      Comiesięczne naliczanie oraz uruchamianie funduszu premiowego przygotowuje Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi i przedstawia do zatwierdzenia:

            1/      Rektorowi z przeznaczeniem dla kierownictwa administracji,

            2/      Prorektorowi ds. Kadr  z przeznaczeniem dla dziekanów i kierowników jednostek pozawydziałowych, w celu dokonania dalszego podziału,

            3/      Dyrektorowi Administracyjnemu w celu dokonania dalszego podziału.

 2.      Do dyspozycji Rektora lub Dyrektora Administracyjnego może być comiesięcznie wydzielona rezerwa funduszu premiowego w kwocie do 5% uruchomionego funduszu, na przyznanie dodatkowej premii indywidualnej pracownikom, którzy wyróżnili się w pracy w sposób znajdujący wyraz w skali Uniwersytetu.

§ 4

 1.      Bezpośredni przełożony dokonuje comiesięcznej oceny pracy podległych pracowników i składa za pośrednictwem kierownika swojej jednostki organizacyjnej wnioski o przyznanie indywidualnych premii uznaniowych do Dziekana lub Dyrektora Administracyjnego, w ramach posiadanego do dyspozycji funduszu premiowego, w terminie:

            1/      do 5 każdego miesiąca – w przypadku pracowników zatrudnionych w obsłudze i na stanowiskach robotniczych,

            2/      do 17 każdego miesiąca – w przypadku pozostałych pracowników.

 2.      Podział funduszu premiowego oraz wnioski o przyznanie indywidualnych premii uznaniowych Dziekan, kierownik jednostki pozawydziałowej lub Dyrektor Administracyjny dokonuje, zasięgając opinii przedstawicieli związków zawodowych działających na wydziale, jednostce pozawydziałowej lub pionie Dyrektora Administracyjnego.

 3.      Comiesięczna ocena o której mowa w ust. 1 jest za okres od 1 do 30 dnia każdego miesiąca w przypadku pracowników wymienionych w ust. 1 pkt. 1 oraz za okres od 16 dnia miesiąca poprzedniego do 15 dnia miesiąca w którym premia będzie wypłacana w przypadku pracowników wymienionych w ust. 1 pkt. 2.

 4.      Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi sprawdza wnioski pod względem:

            1/      faktycznego zatrudnienia pracowników,

            2/      zgodności z ustaleniami zawartymi w niniejszych zasadach,

            3/      zachowania wielkości funduszu premiowego, ustalonego dla danej jednostki organizacyjnej.

 5.      Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi przekazuje wnioski do zatwierdzenia, stosownie do obowiązującej struktury organizacyjnej:

            1/      Dyrektorowi Administracyjnemu,

            2/      Prorektorowi ds. Kadr,

            3/      Rektorowi.

 6.      Nie rozdysponowany fundusz premiowy pozostaje w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej do końca danego roku kalendarzowego.

§ 5

 1.      Indywidualna premia nie jest stałym składnikiem wynagrodzenia, ma charakter uznaniowy i zależy od oceny wyników pracy pracownika.

 2.      Wnioskowanie w sprawie przyznania premii pracownikowi oraz jej wysokości, pozostawia się bezpośredniemu przełożonemu.

 3.      Nieprzyznanie  premii nie jest karą w rozumieniu prawa pracy, nie powoduje powstania roszczeń pracowniczych, jak również nie pozbawia możliwości zastosowania wobec pracownika kary porządkowej, w przypadku przewidzianym kodeksem pracy.

§ 6

 1.      Indywidualna premia uznaniowa przyznawana jest comiesięcznie, w wymiarze kwotowym i wypłacana w dniu wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

 2.      Górna granica premii indywidualnej nie może  przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

 3.      W uzasadnionych przypadkach, Rektor może podwyższyć górną granicę premii indywidualnej.

 4.      O wysokości przyznanej premii informuje pracownika kierownik jednostki organizacyjnej, w sposób przyjęty w danej jednostce.

§ 7

Premia nie przysługuje za okres:

            1/      przebywania na urlopie macierzyńskim,

            2/      przebywania na zwolnieniu lekarskim,

            3/      przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym, jeżeli podstawę naliczenia należności za urlop przyjmuje się okres dłuższy niż jeden miesiąc.

§ 8

Zmiana niniejszych zasad może być dokonana wyłącznie zarządzeniem Rektora.

 

 

Zarządzenie Nr 14

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 kwietnia 2002 roku

w sprawie: zmiany zasad naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi.

         Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1999 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182) oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 29 października 1999 roku w sprawie zasad współdziałania ze związkami zawodowymi stanowi się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 13 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie zasad naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi, wprowadza się następujące zmiany:

1.      w § 4 ust. 1 wyrazy „Dziekana lub Dyrektora Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „zatwierdzenia przez Dziekana, Prorektora sprawującego nadzór nad jednostkami ogólnouczelnianymi i międzywydziałowymi lub Dyrektora Administracyjnego”

2.      § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi przekazuje zatwierdzone wnioski do Działu Płac, a przypadki sporne lub nie uregulowane w niniejszych zasadach przedkłada do rozstrzygnięcia Prorektorowi ds. Kadr .”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarządzenie Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 marca 2000 roku


w sprawie: zasad naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu, nie będącym nauczycielami akademickimi.

         Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 roku w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz.U. Nr 79, poz. 373 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 29 października 1999 roku w sprawie zasad współdziałania ze związkami zawodowymi stanowi się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Uczelni zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu, nie będącym nauczycielami akademickimi, jak w załączniku do niniejszego  zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R


prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. BRZÓSKA JERZY
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.03.2000
Data publikacji:
07.11.2008 06:30
Data aktualizacji:
22.07.2014 12:34
Liczba wyświetleń:
9436
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument