Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-2016

Strona została usunięta dnia: 15 styczeń, 2016 - 08:59

Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-2016

Prodziekan ds. nauki, prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.

-         pełni funkcję I zastępcy Dziekana,

-        współpracuje z Dziekanem w sprawach rozwoju kadry naukowej (wnioski o tytuł naukowy, przewody habilitacyjne i doktorskie),

-        nadzoruje działalność naukową Wydziału poprzez: koordynację wydziałowego programu badawczego, coroczne rozliczanie formalne i merytoryczne tematów statutowych, opracowywanie wydziałowych syntez wyników badań,

-        we współpracy z jednostkami Wydziału oraz pozostałymi prodziekanami opracowuje wnioski o finansowanie badań ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz koordynuje projekty naukowe ze środków krajowych i zagranicznych oraz podmiotów gospodarczych,

-        opracowuje ocenę parametryczną Wydziału i wewnątrzwydziałowych jednostek organizacyjnych,

-        przygotowuje propozycję rozdziału środków finansowych na badania statutowe,

-        opiniuje wnioski o zakup aparatury, granty „uczelniane”, organizację konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych,

-        koordynuje współpracę z zagranicą w zakresie działalności badawczej,

-        przewodniczy Wydziałowej Komisji ds. zatrudniania pracowników.

Prodziekan ds. studenckich, prof. dr hab. Anita Franczak:

-        odpowiada za tok studiów Iº i IIº,

-        organizuje i prowadzi rekrutację na studiach Iº, IIº i IIIº,

-        współpracuje z Prodziekanem ds. kształcenia w zakresie programów studiów i jakości kształcenia,

-        koordynuje i nadzoruje sprawy socjalno-bytowe studentów,

-        nadzoruje działalność wydziałowych studenckich Kół Naukowych, opiniuje wnioski o obozy naukowe,

-        nadzoruje studia doktoranckie,

-        współpracuje z Prodziekanem ds. nauki w sprawie przygotowania wniosków o finansowanie kształcenia ze środków krajowych i zagranicznych,

-        kontroluje jakość kształcenia (hospitacje, ankietyzacja itp.),

-        koordynuje tworzenie i realizację studiów w języku angielskim,

-        nadzoruje przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorsko-naukowym,

-        powołuje opiekunów poszczególnych lat oraz określa ich zadania,

-        ustala zasady i tryb praktyk studenckich,

-        sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających bezpieczeństwo pracy,

-        współpracuje bezpośrednio z samorządem studenckim.

Prodziekan ds. kształcenia, dr Elżbieta Ejdys:

-        nadzoruje program i jakość kształcenia na wydziale we współpracy z Prodziekanem ds. studenckich,

-        koordynuje, we współpracy z Prodziekanem ds. studenckich, tworzenie nowych kierunków studiów,

-        nadzoruje studia podyplomowe,

-        współpracuje z Prodziekanem ds. nauki w sprawie przygotowania wniosków o finansowanie kształcenia ze środków krajowych i zagranicznych,

-        inicjuje modyfikację programów studiów zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania,

-        pełni nadzór nad procesami akredytacji kierunków studiów na Wydziale,

-        przygotowuje sprawozdanie z działalności dydaktycznej Wydziału

-        nadzoruje wykorzystanie sal dydaktycznych,

-        przygotowuje informator o działalności dydaktycznej Wydziału,

-        rozlicza pensum dydaktyczne pracowników Wydziału,

-        przewodniczy Wydziałowej Komisji Dydaktycznej,

-        we współpracy z Prodziekanem ds. nauki ustala minima kadrowe.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.11.2008
Data publikacji:
06.11.2008 07:34
Data aktualizacji:
15.01.2016 08:59
Liczba wyświetleń:
5385
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument