Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Biura Nauki i Współpracy Regionalnej

 

Zarządzenie Nr 38/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie zmiany nazwy Biura Nauki i Współpracy Regionalnej

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 października 2008 r. Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej zmienia nazwę na Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką.

 

§ 2

Funkcjonowanie Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką nadzoruje właściwy Prorektor.

Zakres działania Biura określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonanie czynności związanych z wprowadzeniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2008

z dnia 30 września 2008 r.

 

Zakres działania

Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką

 

Do zakresu działania Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką należy:

 1. uczestniczenie w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,
 2. przygotowywanie do ministra właściwego ds. nauki wniosków dotyczących finansowania nauki,
 3. pomoc przy opracowywaniu i rozliczaniu wniosków w zakresie:
  1. projektów badawczych MNiSW, FNiTP oraz programów FNP,
  2. programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego ds. nauki,
  3. inwestycji aparaturowych,
 4. opracowywanie zbiorczych planów w zakresie działania Biura i w tym celu:
  1. bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe badań naukowych,
  2. prowadzi obsługę administracyjną realizowanych zadań finansowanych ze środków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególności udziela pomocy kierownikom tematów badawczych w sporządzaniu wniosków, kosztorysów, umów, aneksów i porozumień, oraz w ich rozliczeniu,
  3. ewidencjonuje umowy realizowane ze środków na naukę, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki oraz aktualizuje zmiany w prowadzonej przez Biuro dokumentacji,
  4. współpracuje z zamawiającymi badania naukowe,
 5. przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań z zakresu działalności badawczej Uniwersytetu,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów,
 7. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-badawczej,
 8. prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych tematów badawczych,
 9. prowadzenie bazy danych ewidencji konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Uniwersytet,

10.     organizowanie specjalistycznych, stałych lub doraźnych konsultacji naukowych na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i jednostek gospodarczych,

11.     obsługa administracyjna Senackiej Komisji Nauki.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.09.2008
Data publikacji:
14.10.2008 08:01
Data aktualizacji:
20.10.2009 09:22
Liczba wyświetleń:
3019
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument