Nr 205 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej

 

UCHWAŁA Nr 205

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej.

 

§ 1

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej jako jednostki ogólnouczelnianej, mającej na celu integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

 

§ 2

Nadzór nad działalnością Centrum będzie sprawować Prorektor wyznaczony przez Rektora.

 

§ 3

Zasady funkcjonowania Centrum Badań Europy Wschodniej określa Regulamin zatwierdzony przez Rektora, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 205 Senatu UWM

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

R E G U L A M I N

CENTRUM BADAŃ EUROPY WSCHODNIEJ

 

Rozdział I

Założenia ogólne

§ 1

1. Centrum Badań Europy Wschodniej (w skrócie CBEW), zwane dalej Centrum powołuje się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społeczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

2. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.

3. Organami Centrum, powoływanymi przez Rektora, jest Kierownik oraz Rada Naukowa.

4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor ds. nauki.

 

Rozdział II

Zadania i formy działania

§ 2

Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie badań, edukacja oraz promocja wiedzy w zakresie humanitarnych oraz społeczno-ekonomicznych aspektów Europy Wschodniej. Działalność badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone są badania, i dotyczy:

 1. prowadzenia i integracji badań naukowych w zakresie właściwym dla danego Centrum,
 2. organizowania i realizacji współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,
 3. współuczestniczenia w realizacji badań do rozpraw doktorskich w ścisłej współpracy z właściwymi dziekanami i radami wydziałów.

 

§ 3

Statutowe cele Centrum osiągane są przez:

 1. pozyskiwanie i gromadzenie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,
 2. inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
 3. organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,
 4. organizowanie, w uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami UWM, szkoleń dla osób trzecich,
 5. prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów,
 6. prowadzenie studiów podyplomowych.

 

§ 4

Działalność promocyjna Centrum dotyczy:

 1. działalności medialnej (wystąpień w prasie, radiu, TV, na witrynach Inter­netowych),
 2. zorganizowania spotkań, sesji, imprez z udziałem gości zagranicznych,
 3. działań służących nawiązywaniu kontaktów między uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy,
 4. działalności wydawniczej,
 5. usług eksperckich oraz doradztwa,
 6. prowadzenie portalu internetowego.

 

§ 5

Centrum realizuje swoje zadania poprzez działalność badaczy i zespołów badawczych UWM, które:

 1. zgłosiły akces do pracy w Centrum,
 2. uzyskały zgodę Rady Naukowej Centrum.

 

§ 6

Centrum może współpracować z osobami i jednostkami spoza UWM na podstawie umów o współpracy. W przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi wymagana jest zgoda Rektora lub właściwego Prorektora ds. nauki zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni.

 

Rozdział III

Struktura Centrum

§ 7

Organami Centrum są Rada Naukowa oraz Kierownik. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dla Kierownika Centrum. Radę Naukową i jej Kierownika powołuje Rektor.

 

Rozdział IV

Rada Naukowa

§ 8

1. W skład Rady Naukowej wchodzą:

a. właściwy Prorektor ds. nauki lub wyznaczona przez niego osoba,

b. członkowie Rady Naukowej w liczbie co najmniej trzech, wybierani spośród pracowników, uczestniczących w pracach Centrum i posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą jej członkowie oraz Kierownik Centrum.

3. Członkostwo Rady Naukowej ma charakter honorowy i jest sprawowane bez wynagrodzenia.

4. Kadencja Rady Naukowej jest zgodna z kadencją organów kolegialnych Uczelni.

 

§ 9

Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwołuje właściwy Prorektor ds. nauki.

 

§ 10

Do kompetencji Rady Naukowej należy:

 1. podejmowanie działań zmierzających do integracji badań naukowych w dziedzinach będących obszarem działalności Centrum,
 2. opiniowanie kierunków działalności Centrum, w tym ustalanie priorytetów zgłaszanych wniosków i tematów badawczych,
 3. kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum,
 4. ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,
 5. planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,
 6. opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum,
 7. opiniowanie zespołów badawczych i badaczy zgłaszających akces do pracy w Centrum,
 8. opiniowanie propozycji umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 9. planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej,
 10. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum i przedkładanie ich właściwemu Prorektorowi ds. nauki.

 

§ 11

1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

2. Rada Naukowa podejmuje uchwały, dążąc do konsensusu.

3. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

4. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

 

Rozdział V

Kierownictwo Centrum

§ 12

1. Kierownik Centrum jest powoływany spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionych w UWM w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Kadencja Kierownika jest zgodna z kadencją organów kolegialnych Uczelni.

3. Rektor może odwołać Kierownika z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub właściwego Prorektora ds. nauki.

4. Zadania i obowiązki Kierownika to:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Centrum,
 2. koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum,
 3. opracowywanie rocznych planów działalności Centrum i sprawozdań,
 4. inicjowanie i nadzór nad organizacją konferencji i innych imprez naukowych,
 5. reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uczelni,
 6. zarządzanie majątkiem Centrum.

 

Rozdział VI

Mienie i finanse

§ 13

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uczelni wykorzystując środki przyznane mu z:

 1. funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 2. funduszy instytucji międzynarodowych, w szczególności programów ramowych Unii Europejskiej,
 3. ekspertyz i doradztwa,
 4. udostępniania infrastruktury badawczej,
 5. sprzedaży usług,
 6. zapisów i darowizn,
 7. działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
 8. innych źródeł i dotacji.

2. Centrum dysponuje finansami, występuje z wnioskami o konferencje, wyjazdy, fundusze itp. zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni.

3. Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura UWM zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami.

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14

1. Pierwsza kadencja Rady Naukowej trwa od momentu jej powołania do zakończenia kadencji władz Uczelni.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:45
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:41
Liczba wyświetleń:
3781
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument