Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 2012

 

U C H W A Ł A Nr 13

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 2012

 

Na podstawie § 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat ustanawia następujące stałe komisje senackie:

 

      1. Senacka Komisja Rozwoju Uczelni i Budżetu

            Zadania: opiniowanie wniosków mających wpływ na rozwój naukowo-dydaktyczny, strukturalny i materialny Uniwersytetu oraz inspirowanie działań służących rozwojowi uczelni, przedstawianie opinii i propozycji do planu finansowo-rzeczowego uczelni oraz opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej uczelni.

            Skład osobowy:

                Przewodniczący - prof. dr hab. Jan Kucharski,

                      Członkowie: dziekani wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

      2.  Senacka Komisja do spraw Kadrowych

            Zadania: opiniowanie polityki kadrowej uczelni oraz przedstawianie propozycji w zakresie kierunków rozwoju kadrowego uczelni oraz rozwoju uprawnień akademickich, opiniowanie zasad przyznawania nagród i wyróżnień.

            Skład osobowy:

                 Przewodnicząca – prof. dr hab. Janina Pogorzelska,

                 Członkowie: przedstawiciele wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

      3.  Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych

            Zadania: przestawianie opinii i propozycji w zakresie realizacji przez uczelnię zadań dydaktycznych i kierunków działań służących unowocześnianiu kształcenia w Uniwersytecie.

            Skład osobowy:

                         Przewodnicząca – dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM,

                 Członkowie: prodziekani ds. dydaktycznych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

       4. Senacka Komisja Nauki

            Zadania: opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu organizacji i programowania nauki w uczelni.

            Skład osobowy:

                 Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Janowski,

                        Członkowie: prodziekani ds. nauki, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

      5.  Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą

            Zadania: opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi i innymi instytucjami.

            Skład osobowy:

                        Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Rutkowski,

                 Członkowie: właściwi prodziekani lub przedstawiciele rad wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

      6.  Senacka Komisja Statutowa

            Zadania: rozpatrywanie wniosków w sprawie zmian lub uzupełnień do Statutu i przedstawianie ich Senatowi, rozpatrywane sporów kompetencyjnych na podstawie zapisów prawnych Statutu.

            Skład osobowy:

                      Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz,

                      Członkowie: przedstawiciele rad wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

  1.             Komisje wybierają ze swego składu zastępców przewodniczących komisji. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności oraz obowiązki powierzone mu przez przewodniczącego.
  2.             W imieniu komisji dokumenty podpisuje przewodniczący.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 06:07
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:47
Liczba wyświetleń:
3284
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument