Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu

 

UCHWAŁA NR 3

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem prawa autorskiego w zakresie działalności nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wdrożenia.

 

§ 2

Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności:

a)      zajęcia dydaktyczne, w tym:

1.      wykłady akademickie odczyty, referaty, seminaria, konsultacje, pytania egzaminacyjne, zajęcia projektowe i laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, lektoraty,

2.      opracowanie programów nauczania i programów zajęć dydaktycznych,

3.      prowadzenie prac dyplomowych,

4.      recenzje prac dyplomowych.

b)      w działalności naukowej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu dydaktycznego, wszelkie formy aktywności naukowej, w tym:

1.      prezentacja własnych odkryć oraz metod i wyników badań naukowych

2.      rozprawy naukowe i popularnonaukowe, podręczniki, skrypty,

3.      projekty, sprawozdania z prac badawczo-naukowych, raporty naukowe, sprawozdania naukowe i dydaktyczne, opinie, ekspertyzy i recenzje naukowe,

4.      projekty aparatury badawczo-pomiarowej,

5.      programy komputerowe,

6.      założenia do programów komputerowych,

7.      aplikacje użytkowe.

 

§ 3

Pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego wykonującemu w ramach stosunku pracy utwór chroniony prawem autorskim przysługuje prawo do naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych.

 

§ 4

Stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowo-dydaktycznego dzieli się na:

1.      honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 45% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2.      honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiącego do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

3.      pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 5

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego dzieli się na:

1.      honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiącego do 50% stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2.      pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 6

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego dzieli się na:

1.      honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 95% wynagrodzenia zasadniczego,

2.      pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 7

Wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej składa się z:

1.      honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim publikacji i wyników badań naukowych oraz ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiących do 50% wynagrodzenia zasadniczego,

2.      pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 8

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi składa się z:

1.      honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim publikacji i wyników badań naukowych, stanowiącego do 30% wynagrodzenia zasadniczego,

2.      pozostałą część wynagrodzenia zasadniczego, którą stanowi wynagrodzenie osobowe.

 

§ 9

Podwyższone koszty uzyskania przychodu stosuje się od ustalonego na podstawie niniejszej Uchwały przychodu osiągniętego z tytułu działalności:

1.      dydaktycznej – w okresie od 1 września do 30 czerwca następnego roku

2.      naukowej – przez cały rok kalendarzowy

3.      innej – przez cały rok kalendarzowy

z zastrzeżeniem przewidzianym w §10 niniejszej Uchwały

 

§ 10

1.      Od wynagrodzeń zasadniczych stanowiących podstawę do zastosowania 50% normy kosztów odlicza się wynagrodzenie płatne z tytułu następujących rodzajów nieobecności w pracy:

1)      urlop wypoczynkowy,

2)      urlop na przygotowanie pracy doktorskiej,

3)      urlop na przygotowanie pracy habilitacyjnej,

4)      urlop dla celów naukowych,

5)      urlop dla poratowania zdrowia,

6)      urlop macierzyński,

7)      zwolnienie lekarskie,

8)      opieka nad zdrowym dzieckiem – 2 dni,

9)      zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,

10)  nieobecność usprawiedliwiona.

2.      Odliczenia powyższe za dany miesiąc rozliczane będą w miesiącu następnym.

 

§ 11

1.      Pracownicy zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym przy pobieraniu miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych składają w Dziale Płac w terminie do 15 grudnia przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego oświadczenie o udziale prac objętych prawami autorskimi w wynagrodzeniu zasadniczym. W przypadku zmiany tego udziału (np. nowa sytuacja w semestrze zimowym), pracownik jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni korektę oświadczenia wcześniej złożonego.

2.      Pracownicy zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych składają w Dziale Płac oświadczenie w terminie 7 dni po rozliczeniu godzin ponadwymiarowych przez jednostkę organizacyjną, nie później niż do 15 października roku, w którym następuje rozliczenie.

3.      Nie złożenie oświadczeń powoduje naliczenie podatku według zasad stosowanych dla wynagrodzeń nie objętych ochroną prawa autorskiego. Ewentualną korektę pracownik powinien indywidualnie uzgodnić z właściwym urzędem skarbowym.

4.      Za rzetelność danych zawartych w oświadczeniu odpowiedzialna jest osoba składająca oświadczenie oraz osoba je potwierdzająca.

5.      Pracownicy sporządzają wykazy prac naukowych podlegających prawom autorskim wykonanych w danym roku kalendarzowym, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej zobowiązani są przechowywać przez 6 lat. Kopię tego dokumentu należy również przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

6.      W oświadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, można ujmować tylko takie tematy badawcze i zajęcia autorskie, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytułu.

1)      Wzory druków składanych przez pracowników uprawnionych do korzystania z przepisów Uchwały określa:

2)      załącznik nr 1 – wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę,

3)      załącznik nr 2 – oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych w ciągu roku,

4)      załącznik nr 3 – oświadczenie pracownika o liczbie godzin ponadwymiarowych,

5)      załącznik nr 4 – oświadczenie pracownika o liczbie opracowanych recenzji, ocen dorobku naukowego związanych z przewodem habilitacyjnym oraz ocen całokształtu dorobku naukowego i dydaktycznego kandydatów do tytułu naukowego,

6)      załącznik nr 5 – ewidencja prac autorskich i twórczych objętych przepisami ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

 

§ 12

Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 1 obejmujące miesiące: październik, listopad, grudzień roku kalendarzowego 2008 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2008 roku w Dziale Płac.

 

§ 13

W terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego pracownicy uprawnieni do korzystania z przepisów Uchwały obowiązani są do złożenia w Dziale Płac oświadczeń o pracach autorskich i twórczych wykonanych w roku poprzednim według wzoru określonego w załącznikach nr 2 i nr 5.

 

§ 14

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2.      Z dniem podjęcia Uchwały Senatu traci moc zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy oraz zarządzenie nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Dorota Nowakowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
25.09.2008 06:11
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:57
Liczba wyświetleń:
9610
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 1 29 KB
Załącznik nr 228.5 KB
Załącznik nr 322 KB
Załącznik nr 420.5 KB
Załącznik nr 522 KB