Nr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich

 

UCHWAŁA Nr 203

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie oraz nadania mu statutu.

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) oraz § 6 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z dniem 1 września 2007 r. tworzy się z Zespół Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 4, zwany w dalszej części uchwały „Zespołem Szkół”.

 

§ 2

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

1) Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrich założone na mocy Uchwały Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2005 roku.

2) XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrich założone na mocy Uchwały Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2005 roku.

 

§ 3

Zespołowi Szkół nadaje się statut - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 203 Senatu UWM

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

S T A T U T

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich

 

§ 1

1. Zespół nosi nazwę „Zespół Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich” nazwany jest w dalszej części Statutu „Zespołem Szkół”.

2. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 4.

3. Założycielem Zespołu Szkół jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, nazwany w dalszej części statutu „Założycielem”.

4. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

a. Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrich,

b. XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrich.

 

§ 2

Zadaniem Zespołu Szkół jest administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługa placówek wchodzących w jego skład.

 

§ 3

Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół zachowują odrębność w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w zakresie określonym innymi odrębnymi przepisami.

 

§ 4

1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół wyłania powołana przez Rektora Komisja Konkursowa i przedkłada Rektorowi do akceptacji. Rektor nie jest związany wyborem dokonanym przez Komisję Konkursową.

2. Kandydat na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół musi posiadać wyższe wykształcenie magisterskie i uprawnienia pedagogiczne.

3. Kandydata na stanowisko Dyrektora zatrudnia Rektor.

4. Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem zakładu i przełożonym pracowników.

5. Kompetencje i zadania Dyrektora:

a. kieruje działalnością Zespołu Szkół,

b. wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Zespołu Szkół,

c. odpowiada przed Rektorem za politykę kadrową, w tym zatrudnianie, zwalnianie i nagradzanie pracowników,

d. z upoważnienia i w zakresie określonym przez Rektora prowadzi gospodarkę finansową Zespołu Szkół oraz zarządza jego majątkiem,

e. przygotowuje i zatwierdza regulamin pracy.

 

§ 5

Prawa i obowiązki pracowników określa Kodeks Pracy, ustawa-Karta Nauczyciela, regulamin pracy Zespołu oraz zakres czynności pracowników.

 

§ 6

Zespół Szkół zapewnia wchodzącym w jego skład placówkom korzystanie z majątku Zespołu.

 

§ 7

Zespół posługuje się podłużną pieczątką z napisem:

„Zespół Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich

ul. Bałtycka 4

10-136 Olsztyn”.

 

§ 8

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:40
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:45
Liczba wyświetleń:
3234
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument