Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Decyzja Nr 17

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 września 2008 r.

 

w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określam następujące zakresy obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.

§ 1

1.      Do kompetencji Rektora, oprócz spraw wynikających wprost z ogólnie obowiązujących przepisów, zastrzeżone są następujące sprawy:

1)      reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,

2)      koordynowanie prac nad strategią rozwoju Uniwersytetu,

3)      wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

4)      podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu oraz przekazywanie Prorektorom wydzielonych środków na realizację zadań należących do ich kompetencji,

5)      wyznaczanie głównych kierunków badań i współpracy naukowej na terenie kraju i za granicą,

6)      określanie zasad współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie umów o współpracy z tymi instytucjami,

7)      nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem prawa w Uniwersytecie,

8)      rozpatrywanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,

9)      tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadkach określonych odrębnymi przepisami,

10)  nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi oraz z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy,

11)  powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz pełnomocników Rektora,

12)  ochrona informacji niejawnych i ochronę danych osobowych,

13)  powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Senatu.

2.      Rektor, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, podpisuje:

1)      pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych oraz pisma dotyczące jego wyłącznej kompetencji,

2)      pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.

3.      Rektor może upoważnić prorektora do realizacji zadań określonych w ust. 2 pkt. 1.

4.      W przypadkach spowodowanych nieobecnością Rektora pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu, o których mowa w ust. 2 podpisuje Prorektor ds. Studenckich.

5.      Rektorowi podlegają bezpośrednio:

1)      Kanclerz,

2)      Kwestor,

3)      Audyt Wewnętrzny,

4)      Akademickie Centrum Mediów i Promocji,

5)      Archiwum Uczelniane,

6)      Muzeum Uniwersyteckie,

7)      Akademickie Gimnazjum Nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie,

8)      XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie,

9)      Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SPZOZ,

10)  Biuro Rektora,

11)  Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

12)  Stanowisko ds. Obronnych,

13)  Zespół Kontroli Wewnętrznej,

14)  Zespół Radców Prawnych.

 

§ 2

1.      Prorektorzy i Kanclerz wykonują kompetencje Rektora w zakresie określonym niniejszą decyzją.

2.      Decyzja prorektora lub Kanclerza podjęta w ramach jego zakresu działania jest równoznaczna z decyzją Rektora.

3.      Prorektor lub Kanclerz dokonuje czynności prawnych w imieniu Uniwersytetu na podstawie pełnomocnictwa Rektora i ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych przyznanych na nadzorowaną działalność.

4.      Prorektor współpracuje z komisjami senackimi, których właściwość obejmuje sprawy należące do jego zakresu działania.

5.      Prorektor lub Kanclerz, w zakresie swojego działania:

6.      współpracuje z krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,

7.      reprezentuje Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem.

8.      Prorektor, w zakresie swojego działania realizuje współpracę Uniwersytetu z zagranicą, w tym w ramach programów międzynarodowych,

9.      Prorektorzy lub Kanclerz sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych określonych w niniejszej decyzji.

§ 3

Prorektor ds. Kadr

1.      Do kompetencji Prorektora ds. Kadr należy reprezentowanie Uniwersytetu w zakresie:

1)      spraw pracowniczych z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 10,

2)      wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

3)      współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie,

4)      spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu.

2.      W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr w szczególności:

1)      nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.10,

2)      opracowuje kryteria oceny pracowników,

3)      przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Akademickich,

4)      nadzoruje:

a.       proces zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, ich okresową ocenę oraz sprawy dyscyplinarne,

b.      funkcjonowanie Biura ds. Kadr i Spraw Socjalnych,

c.       funkcjonowanie bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,

5)      ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe,

6)      opracowuje strategię rozwoju uprawnień naukowych,

7)      współpracuje z Senacką Komisją ds. Kadrowych oraz Senacką Komisją Rozwoju Uczelni i Budżetu,

8)      tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,

9)      nadzoruje wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

10)  współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie,

11)  proponuje plan rozwoju kadry administracyjnej i w ramach planu kieruje pracowników na szkolenia, studia, studia podyplomowe i staże.

§ 4

Prorektor ds. Kształcenia

1.      Do kompetencji Prorektora ds. Kształcenia należy reprezentowanie Uniwersytetu:

1)      w sprawach:

a.       nadzoru nad rekrutacją na studia doktoranckie i podyplomowe,

b.      organizacji i nadzoru nad studiami doktoranckimi i podyplomowymi,

c.       umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych w związku z prowadzeniem studiów doktoranckich i studiów podyplomowych,

d.      funkcjonowania zamiejscowych jednostek dydaktycznych,

e.       dokumentów dotyczących organizacji toku kształcenia.

2)      oceny i podpisywania dokumentów w procedurach akredytacyjnych.

2.      W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kształcenia:

1)      tworzy ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu,

2)      tworzy minima kadrowe i programowe niezbędne do funkcjonowania kierunków studiów i poziomów kształcenia,

3)      podejmuje decyzje dotyczące legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,

4)      zatwierdza przydział obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,

5)      przewodniczy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej,

6)      pełni nadzór nad:

a.       procesem kształcenia w Uniwersytecie,

b.      rozliczaniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,

c.       funkcjonowaniem zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, Ośrodka Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

d.      pracą Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich,

7)      nadzoruje funkcjonowanie programu Erasmus w Uniwersytecie,

8)      współpracuje z Senacką Komisją ds. Dydaktycznych oraz Senacką Komisją Rozwoju Uczelni i Budżetu.

§ 5

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

1.      Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką reprezentuje Uniwersytet w zakresie:

1)      badań naukowych,

2)      wniosków o przyznanie środków na badania naukowe,

3)      współpracy z gospodarką,

4)      nadzoru nad:

a.       stacjami naukowo-badawczymi,

b.      parkami technologicznymi,

c.       Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d.      Wydawnictwem Uniwersytetu,

e.       Biblioteką Główną.

2.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe i promocję wyników badań naukowych,

2)      nadzoruje:

a.       proces zakupu aparatury badawczej,

b.      wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,

c.       planowanie i prowadzenie badań naukowych,

d.      działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,

e.       wykorzystanie środków na realizację programów współfinansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

f.       uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony patentowej oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,

g.      funkcjonowanie Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,

3)      inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową,

4)      zawiera umowy na realizację programów współfinansowanych z funduszy obcych (spoza systemu uczelni),

5)      udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów itp. spotkań naukowych,

6)      akceptuje udział pracowników Uniwersytetu w spotkaniach naukowych,

7)      współpracuje z Radą Biblioteczną, Radą Wydawniczą i Senackimi Komisjami: ds. Nauki oraz Rozwoju Uczelni i Budżetu.

§ 6

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

1.      Prorektor ds. Rozwoju Uczelni reprezentuje Uniwersytet w zakresie:

1)      współpracy międzynarodowej,

2)      delegowania za granicę pracowników poza osobami pełniącymi funkcję jednoosobowych organów Uniwersytetu i ich zastępców,

3)      nadzoru nad:

a.       uczelnianą i środowiskową siecią informatyczną,

b.      Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

c.       Biurem Współpracy z Zagranicą.

2.      W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Rozwoju Uczelni:

1)      koordynuje prace nad procesem tworzenia planu finansowego,

2)      ustala zasady podziału środków w ramach planu finansowego,

3)      podejmuje decyzje w sprawie zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

4)      rozpatruje wnioski Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i podejmuje decyzje w zakresie jej właściwości działania,

5)      nadzoruje inwestycje w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej,

6)      określa zasady finansowania pobytu delegacji zagranicznych w Uniwersytecie,

7)      współpracuje z fundacjami, spółkami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność z udziałem Uniwersytetu.

§ 7

Prorektor ds. Studenckich

1.      Prorektor ds. Studenckich reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu:

1)      rekrutacji na studia,

2)      toku studiów,

3)      umów zlecenia i o dzieło zawieranych z związku z realizacją procesu dydaktycznego,

4)      pomocy materialnej studentów,

5)      kultury studenckiej.

2.      W ramach przyznanych uprawnień Prorektor ds. Studenckich w szczególności:

1)      podejmuje decyzje w sprawach:

a.       odwołań studentów od decyzji dziekana,

b.      odwołań kandydatów na studia od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

c.       rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,

d.      zezwoleń na imprezy i zgromadzenia studentów na terenie Uniwersytetu,

e.       działalności studenckich kół naukowych,

f.       wyjazdów zagranicznych studentów,

g.      spraw dyscyplinarnych studentów,

h.      tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania pomocy materialnej studentom,

i.        gospodarki ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi,

2)      pełni funkcję przełożonego w odniesieniu do pracowników:

a.       Studium Języków Obcych,

b.      Studium Wychowania Fizycznego,

c.       Akademickiego Ośrodka Przysposobienia Obronnego.

3)      nadzoruje:

a.       rekrutację na studia,

b.      proces dydaktyczny,

c.       internetową informację o planach i programach studiów,

d.      współpracuje z:

e.       samorządem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,

f.       Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów,

g.      fundacjami w sprawach studenckich,

h.      Stowarzyszeniem Absolwentów,

i.        Akademickim Zespołem Sportowym,

j.        Senacką Komisją ds. Dydaktycznych,

4)      koordynuje działalność sportowo-rekreacyjną w Uniwersytecie,

5)      zastępuje Rektora w czasie Jego nieobecności trwającej ponad 14 dni.

§ 8

Kanclerz

1.      Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów i reprezentuje Uniwersytet przy zawieraniu, w ramach swojego zakresu działania umów, w których wartość zobowiązania nie przekracza jednego miliona zł.

2.      W ramach swoich kompetencji Kanclerz:

a)      nadzoruje opracowywanie umów na dostawę towarów, roboty budowlane i usługi,

b)      nadzoruje realizację w Uniwersytecie umów na dostawy towarów, roboty budowlane i usługi,

c)      nadzoruje funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu z wykluczeniem jednostek podległych Rektorowi i Prorektorom, w celu obsługi administracyjnej realizacji zadań Uniwersytetu,

d)     inicjuje zmiany organizacyjne w podległych jednostkach organizacyjnych,

e)      tworzy i nadzoruje system wewnętrznych przepisów i zasad dotyczących realizacji

f)       zadań w podległych jednostkach.

3.      Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami w sprawach objętych zakresem swojego działania oraz z Fundacją im. M. Oczapowskiego.

§ 9

Traci moc Decyzja Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.09.2008
Data publikacji:
09.09.2008 09:42
Data aktualizacji:
09.09.2008 09:50
Liczba wyświetleń:
4023
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument