Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa

 

Zarządzenie Nr 9 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku z art. 177 ust. 2 i 2a, art. 182 ust. 2 i 2a oraz art. 187 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Wydziałem, na pisemny wniosek absolwenta, wydaje zaświadczenia, o których mowa w § 2.
 2. Jednostką właściwą w sprawie wydawania zaświadczeń jest Dziekanat Wydziału.

§ 2

 1. Dla absolwentów ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Wydział wydaje zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 2. Dla absolwentów ubiegających się o licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Wydział wydaje zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Dla absolwentów ubiegających się o licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami Wydział wydaje zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 3

 1. Wnioski o wydanie zaświadczenia wpisywane są do rejestru zaświadczeń dla absolwentów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.
 2. Liczba porządkowa, pod którą zarejestrowany został wniosek jest jednocześnie numerem zaświadczenia.
 3. Zaświadczenie jest sporządzane na podstawie prowadzonej dokumentacji toku studiów.
 4. Zaświadczenie jest podpisywane przez Dziekana. Dziekan może upoważnić do podpisywania zaświadczeń Prodziekana.
 5. Zaświadczenie jest wydawane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
 6. Fakt przygotowania zaświadczenia pracownik Dziekanatu potwierdza czytelnym podpisem umieszczonym w lewym dolnym rogu zaświadczenia przed przekazaniem go do podpisu przez osobę upoważnioną.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Geodezji i Gos-podarki Przestrzennej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.04.2008
Data publikacji:
04.08.2008 07:02
Data aktualizacji:
04.08.2008 07:02
Liczba wyświetleń:
2957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument