Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich

 

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego od roku akademickiego 2008/2009 przydział miejsc w domach studenckich został powierzony Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przyjęto następujące zasady:

 1. Na rok akademicki 2008/2009 utrzymuje się przydział miejsc studentom danego wydziału na okres od 25 września do 25 czerwca w odpowiednim, przypisanym tradycją domu studenckim.
 2. Odstępuje się od przydziału miejsc w  tzw. „Półsanatorium” ulokowanym dotychczas w DS-1.
 3. Dom Studenta NR 8 wydziela się z puli miejsc „Wydziałowych” i przeznacza pod wynajem komercyjny.
 4. Podania o przyznanie miejsca w domu studenckim (druk w załączeniu oraz dostępny w dziekanatach wydziałów, domach studenckich oraz na stronie internetowej uczelni), bez załączników w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną, student składa u Kierownika właściwego domu studenckiego w terminie do 20 maja każdego roku akademickiego. Utrzymuje się dotychczasowa zasadę nieprzyznawania miejsca w akademiku w przypadku negatywnej opinii  kierownika domu studenckiego. Istnieje możliwość odwołania się od tej zasady do Prorektora ds. Studenckich w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia listy.
 5. Głównym kryterium przydziału miejsc jest odległość miejsca zamieszkania od uczelni w kilometrach oraz sytuacja materialna i życiowa studenta. Kryteria te odnoszą się do poszczególnych domów studenckich.
 6. Listy osób, którym przydzielono miejsce w domu studenckim sporządzają  Kierownicy DS-ów w porozumieniu z Radami Mieszkańców danych domów studenckich oraz  przedstawicielami wydziałowych samorządów studenckich wytypowanymi przez Rady Wydziałowe Samorządów Studenckich, w terminie do 31 maja  każdego roku akademickiego. Listy te zatwierdza Prorektor ds. Studenckich.
 7. Potwierdzenie zamiaru zakwaterowania w domu studenckim przez studenta stanowi wniesienie kaucji w terminie do 30 czerwca każdego roku akademickiego.
 8. Każdego roku akademickiego, miejsca wolne pozostałe po podziale w wyżej opisanym trybie, tj. od 11 września, przejmuje do rozdysponowania  Fundacja „ŻAK” UWM w Olsztynie. W tym przypadku decyzję o przydziale miejsca podejmuje Kierownik DS-u   z zachowaniem następującej kolejności:

- studenci studiów stacjonarnych UWM,

-  studenci studiów niestacjonarnych UWM,

- studenci innych uczelni wyższych ,

- inne zainteresowane osoby.

 1. Szczegółowe zasady korzystania z  przydzielonego  miejsca w domu studenckim określa Regulamin Mieszkańców Domów Studenckich.
 2. Zainteresowani studenci mogą składać podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim tylko w jednym akademiku.

PROREKTOR

ds. STUDENCKICH

 

 

WZÓR PODANIA  [pobierz plik WORD]

 

 

Olsztyn, dnia ...............................................

 

………………………………….                             ……………………………………………

Nazwisko i imię                                                                    Imiona rodziców

 

………………………………….…              ………………………           ………………….....

Wydział/Kierunek studiów                           Rok studiów                          Nr albumu

 

…………………………………………………………………………………………………..........

Dokładny adres stałego zameldowania

………………………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego

 

 

Rektor UWM

 

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim

 

Uprzejmie proszę o przyznanie mi w DS: (właściwe podkreślić)

- miejsca / pokoju jednoosobowego / pokoju dwuosobowego

 

UZASADNIENIE:

 

I. Odległość miejsca zamieszkania od Uczelni w km ...............................................................

II. Sytuacja materialna i  życiowa studentki/a

 1. średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie z ostatnich 3 m-cy .......................
 2. dotyczy osób ubiegających się o pokój jednoosobowy lub dwuosobowy:

współmałżonek (a) – pracuje / studiuje (podać miejsce pracy, wydział, rok studiów, dochód)

................................................................................................................................................,

posiadam / nie posiadam dzieci (imię, data urodzenia)

.................................................................................................................................................

III. Inne istotne argumenty: .......................................................................................................................................................

Świadomy (a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych – aż do pozbawienia miejsca w DS. – oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

.............................................

(podpis studenta)

IV. Opinia Kierownika DS.

………………………............................................................................................................................

 

............................................

(podpis i pieczątka )

OŚWIADCZENIE

 

            Oświadczam, że zakwateruję się w przyznanym mi Domu Studenta NR ......................, w terminie od 25 września do 5 października danego roku akademickiego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie wniesienie kaucji u Kierownika DS  (kaucja nie podległa zwrotowi w przypadku rezygnacji z przydzielonego miejsca), do dnia 30 czerwca każdego roku spowoduje skreślenie mnie z listy osób, które  otrzymały miejsce w domu studenckim.

 

 

..................................................................................

czytelny podpis studenta

 

 

Wykaz Wydziałów i przydzielonych im domów studenckich

 

LP.

Wydział

Dom Studenta NR

1

Bioinżynierii Zwierząt

DS-9

2

Biologii

DS-3, DS- 9

3

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

DS-119

4

Humanistyczny

DS-11, DS-12, DS-119

5

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

DS-1, DS-7

6

Matematyki i Informatyki

DS-11

7

Medycyny Weterynaryjnej

DS-3

8

Nauk Ekonomicznych

DS-2

9

Nauk Medycznych

DS-11, DS-12

10

Nauk Społecznych i Sztuki

DS-11, DS-13

11

Nauk Technicznych

DS-10, DS-13

12

Nauki o Żywności

DS-6

13

Ochrony Środowiska i Rybactwa

DS-4

14

Prawa i Administracji

DS-7, DS-11, DS-119

15

Teologii

DS-12

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.07.2008
Data publikacji:
15.07.2008 06:23
Data aktualizacji:
29.09.2008 12:28
Liczba wyświetleń:
23369
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
podanie o przyznanie miejsca w akademiku27.5 KB