Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA  Nr 327

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2008 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 1

Działając na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 327

z dnia 4 lipca 2008 roku 

 

  1. § 38 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytut jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną, naukową lub artystyczną oraz usługową.

2. Instytut można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym przynajmniej piętnastu nauczycieli akademickich co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora, a cztery stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. W skład instytutu mogą wchodzić: zakłady, zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki.

4. Zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki nie stanowią samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone są przez dyrektorów instytutów w ramach wewnętrznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur dyrektor instytutu powierza nauczycielom akademickim lub innym pracownikom instytutu.”.

  1. § 39 otrzymuje brzmienie:

„1. Katedra jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną, naukową lub artystyczną oraz usługową.

2.  Katedrę można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym  przynajmniej siedmiu pracowników, co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. W skład katedry mogą wchodzić: zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki.

4.  Zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki  nie stanowią samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone są przez kierowników katedr w ramach wewnętrznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur kierownik katedry powierza nauczycielom akademickim lub innym pracownikom katedry.”.

  1. § 40 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną, naukową lub artystyczną oraz usługową.

2. Zakład można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym, liczącym przynajmniej pięciu pracowników, co najmniej jedna osoba posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Zakład jest jednostką samodzielną w ramach wydziału lub instytutu.”.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2008
Data publikacji:
11.07.2008 05:46
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:14
Liczba wyświetleń:
4096
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument