Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

 

Zarządzenie Nr 25

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2008 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

 Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 278 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 roku stanowi się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej jako jednostkę ogólnouczelnianą.

§ 2

Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym Zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 25 Rektora UWM

z dnia 4 lipca 2008 r.

 

Regulamin

Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej


Założenia ogólne

§ 1

 1. Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej (w skrócie CBŻNT), zwane dalej Centrum powołuje się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz technologii ich przetwarzania w kierunku otrzymywania żywności tradycyjnej i regionalnej.
 2. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.
 3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor.

 

Zadania i formy działania Centrum

§ 2

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie badań, edukacja, tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej i tradycyjnej opartej o tradycyjne surowce i techniki przetwarzania oraz działalność wdrożeniowa i promocyjna..
 2. Działalność badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone są badania i dotyczy:

1)      badań nad tradycyjnymi surowcami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (chów, uprawa) wykorzystywanymi w produkcji żywności tradycyjnej z uwzględnieniem żywności wolnej od surowców modyfikowanych genetycznie;

2)      historycznych i kulturowych uwarunkowań produkcji żywności tradycyjnej;

3)      uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych produkcji żywności tradycyjnej;

4)      badań nad tradycyjnymi metodami przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych;

5)      metod i sposobów sporządzania potraw tradycyjnych i regionalnych.

 1. Działalność edukacyjną Centrum może prowadzić w formie kursów i szkoleń dotyczących przedmiotu działania Centrum.
 2. Działalność wdrożeniowa i promocyjna Centrum dotyczy:

1)      praktycznego zastosowania technologii otrzymywania surowców roślinnych i zwierzęcych do produkcji żywności oraz potraw tradycyjnych i regionalnych;

2)      działań służących nawiązywaniu kontaktów między uczelniami i ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy, podmiotami wytwarzającymi żywność regionalną i tradycyjną oraz dystrybutorami tych wyrobów;

3)      działalności promocyjnej i wydawniczej;

4)      usług eksperckich oraz doradztwa.

Struktura Centrum

§ 3

 1. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor.
 2. Rektor może odwołać Kierownika z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub właściwego Prorektora.
 3. Kierownik Centrum ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do zadań Kierownika Centrum należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Centrum;

2)      zarządzanie majątkiem Centrum;

3)      koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum;

4)      przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum Radzie Naukowej oraz właściwemu Prorektorowi.

§ 4

 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Kierownika Centrum.
 2. Radę Naukową powołuje Rektor spośród pracowników nauki, administracji samorządowej oraz przedsiębiorców, w składzie:
 3. dziewięciu przedstawicieli środowiska naukowego;
 4. jeden przedstawiciel administracji samorządowej;
 5. ośmiu przedstawicieli gospodarki.
 6. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą jej członkowie oraz Kierownik Centrum.
 7. Członkostwo Rady Naukowej ma charakter honorowy i jest sprawowane bez wynagrodzenia.
 8. Do zadań Rady Naukowej należy:

1)      planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum;

2)      ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum;

3)      kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum;

4)      opiniowanie wniosków o współpracy z innymi podmiotami;

5)      planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej;

6)      opiniowanie sprawozdań z działalności Centrum.

§ 5

Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród członków na pierwszym posiedzeniu.

§ 6

Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej cztery razy w roku.

Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

Finansowanie działalności Centrum

§ 7

 1. Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:

1)      realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz międzynarodowych programów badawczych;

2)      ekspertyz i doradztwa;

3)      funduszy Unii Europejskiej;

4)      udostępniania infrastruktury badawczej;

5)      sprzedaży licencji i usług;

6)      zapisów i darowizn;

7)      działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

 1. Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

Postanowienia końcowe

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.07.2008
Data publikacji:
10.07.2008 10:34
Data aktualizacji:
04.08.2008 06:48
Liczba wyświetleń:
3294
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument