Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Społecznych.

 

 

Zarządzenie Nr 24

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

w sprawie utworzenia Centrum Badań Społecznych.

 

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 259 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 roku , stanowi się co następuje:

§ 1

Tworzy się Centrum Badań Społecznych jako jednostkę ogólnouczelnianą.

§ 2

Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym Zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 24 Rektora UWM

z dnia 27 czerwca 2008 r.

REGULAMIN

Centrum Badań SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

Rozdział I

Założenia ogólne

§ 1

  1. Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w skrócie CBS), zwane dalej Centrum powołuje się w celu integracji działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie nauk społecznych.
  2. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą.
  3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor.

Rozdział II

Zadania i formy działania Centrum

§ 2

Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie działalności naukowo-badawczej, eksperckiej i edukacyjnej w obszarze badań społecznych.

Rozdział III

Struktura Centrum

§ 3

  1. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor.
  2. Rektor może odwołać Kierownika z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub właściwego Prorektora.
  3. Kierownik Centrum ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Do zadań Kierownika Centrum należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Centrum;

2)      zarządzanie majątkiem Centrum;

3)      koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum;

4)      przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum Radzie Naukowej oraz właściwemu Prorektorowi. 

§ 4

1.      Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Kierownika Centrum.

2.      Radę Naukową powołuje Rektor spośród pracowników nauki w liczbie co najmniej pięciu, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

3.      W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą jej członkowie oraz Kierownik Centrum.

4.      Członkostwo Rady Naukowej ma charakter honorowy i jest sprawowane bez wynagrodzenia.

5.      Do zadań Rady Naukowej należy:

1)      planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum;

2)      ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum;

3)      kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum;

4)      opiniowanie wniosków o współpracy z innymi podmiotami;

5)      planowanie działalności wydawniczej i upowszechnieniowej;

6)      opiniowanie sprawozdań z działalności Centrum.

§ 5

Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera Rada spośród członków na pierwszym posiedzeniu.

§ 6

1.      Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

2.      Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

3.      Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Naukowej.

Finansowanie działalności Centrum

§ 7

1.      Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą z:

1)      realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz międzynarodowych programów badawczych;

2)      ekspertyz i doradztwa;

3)      funduszy Unii Europejskiej;

4)      sprzedaży usług;

5)      zapisów i darowizn;

6)      działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

2.      Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

Postanowienia końcowe

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.06.2008
Data publikacji:
30.06.2008 06:38
Data aktualizacji:
30.06.2008 06:39
Liczba wyświetleń:
2665
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument