Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

U W A G A ! 

od  dnia 12 marca 2013 roku obowiązuje nowe zarządzenie 18/2013

Zarządzenie Nr 22

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

W związku z możliwością ubiegania się jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o dofinansowanie projektów z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych, działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

Przepisy ogólne

1.      Wprowadza się zasady postępowania w procesie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych, zwane dalej zasadami, mające na celu zapewnienie prawidłowości tego postępowania.

2.      Użyte w zarządzeniu określenia:

1)      akceptacja – pisemna zgoda uprawnionego organu lub uprawnionej osoby na dokonanie określonej czynności,

2)      dysponent środków finansowych – osoba dysponująca na podstawie upoważnienia Rektora środkami finansowymi i majątkowymi w zakresie działalności, którą nadzoruje i koordynuje,

3)      instytucja wdrażająca – podmiot prawa publicznego lub prywatnego odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań w zakresie zarządzania pomocą z funduszy zagranicznych,

4)      jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Uniwersytetu określona na podstawie regulaminu organizacyjnego lub innych przepisów regulujących strukturę organizacyjną Uniwersytetu,

5)      kierownik jednostki – osoba nadzorująca pracę jednostki organizacyjnej zgodnie ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu,

6)      kierownik projektu – osoba odpowiedzialna za realizację i rozliczenie projektu,

7)      koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za realizację zadania w ramach projektu,

8)      projekt – przedsięwzięcie, sekwencja zadań podjętych z zamiarem osiągnięcia celów w określonych ramach czasowych,

9)      projekt ogólnouczelniany – projekt inwestycyjny lub nieinwestycyjny opracowany z inicjatywy Rektora,

10)  fundusze zagraniczne – środki na dofinansowanie projektów realizowanych w Uniwersytecie, pochodzące z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych,

11)  środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi niezakwalifikowane do inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku o wartości powyżej 3500 zł.,

12)  umowa o dofinansowanie – umowa zawarta w wyniku zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego przez Uniwersytet,

13)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

14)  wkład własny – środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez jednostkę realizującą projekt w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu,

15)  wniosek – komplet dokumentów składanych w celu pozyskania środków z funduszy zagranicznych.

3.      Dysponowanie funduszami zagranicznymi jest prowadzone zgodnie z zasadami celowości, legalności, rzetelności, efektywności i gospodarności.

4.      Przy zawieraniu umów wynikających z realizacji projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm) w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy.

5.      Wyłączenie umowy z zakresu stosowania ustawy, o której mowa w ust. 4, nie zwalnia z obowiązku zachowania przy jej zawieraniu zasad, o których mowa w ust. 3.

6.      Treść każdej umowy zawieranej w związku z realizacją projektu podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego.

7.      W przypadku realizacji projektu przez wykonawcę zewnętrznego, zatrudnienie przez tego wykonawcę do realizacji projektu pracownika Uniwersytetu wymaga zgody Rektora lub upoważnionego Prorektora.

8.      Realizację zadań koordynacyjnych, wspomagających i informacyjnych w procesie pozyskiwania i wykorzystania funduszy zagranicznych zapewnia Biuro Funduszy Europejskich Uniwersytetu.

§ 2

Przygotowanie projektu

1.      Pracownicy podejmujący prace nad projektem współfinansowanym z funduszy zagranicznych składają do kierownika jednostki organizacyjnej, w której projekt miałby być realizowany, wniosek wraz z charakterystyką planowanego projektu przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, w celu uzyskania jego akceptacji.

2.      Propozycje wniosków i wnioski o dofinansowanie projektów podlegają wewnętrznej ocenie przez osobę akceptującą z uwzględnieniem kryteriów realizacji misji Uniwersytetu, ekonomicznej efektywności, ryzyka i znaczenia projektu dla rozwoju Uniwersytetu.

3.      Kierownik jednostki organizacyjnej:

1)      wyraża pisemną zgodę na udział jednostki organizacyjnej w pracach nad przygotowaniem projektu,

2)      wskazuje kierownika projektu,

3)      uzgadnia z dysponentem środków finansowych zasady i źródła sfinansowania przygotowania projektu,

4)      za pośrednictwem Biura Funduszy Europejskich występuje do Rektora lub właściwego Prorektora z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie prac nad projektem po uprzedniej akceptacji przez Dziekana Wydziału lub Kanclerza w zależności od tego, kto pełni nadzór nad jednostką organizacyjną, w której realizowany będzie projekt.

4.      W przypadku projektów ogólnouczelnianych decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 3 podejmuje Rektor lub upoważniony Prorektor.

5.      Rektor może, na wniosek Prorektora, Dziekana lub Kanclerza, powołać Zespół Doradczy w celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 2.

6.      Kwestor dokonuje oceny zdolności Uniwersytetu lub jednostki organizacyjnej do sfinansowania projektu, w tym:

1)      wkładu własnego,

2)      pokrycia kosztów projektu w przypadku realizacji projektu na zasadzie refundowania wydatków.

7.      Procedura weryfikacyjna projektu nie powinna przekraczać 14 dni od złożenia dokumentacji.

8.      Po uzyskaniu zgody Rektora wniosek podlega rejestracji w rejestrze wniosków o dofinansowanie z funduszy zagranicznych prowadzonym przez Biuro Funduszy Europejskich i zawierającym w szczególności dane obejmujące:

1)      tytuł projektu,

2)      przewidywany okres realizacji projektu,

3)      nazwę jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której będzie realizowany projekt,

4)      imię, nazwisko osoby pełniącej funkcję kierownika projektu.

9.      Po dokonaniu rejestracji Biuro Funduszy Europejskich przesyła wniosek ze zgodą Rektora lub właściwego Prorektora do osoby wskazanej jako kierownik projektu i powiadamia o pozytywnej decyzji Prorektora, Dziekana Wydziału lub Kanclerza w zależności od tego, kto pełni nadzór nad jednostką organizacyjną, w której będzie realizowany projekt.

10.  W przypadku projektów, których realizacja wiąże się z koniecznością zaciągnięcia zobowiązań finansowych w wysokości wymagającej zgody Senatu, kierownik projektu występuje z odpowiednim wnioskiem do Rektora.

§ 3

1.      Kierownik projektu, po otrzymaniu zaakceptowanego wniosku, rozpoczyna prace nad projektem z uwzględnieniem konsultacji z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności z Biurem Funduszy Europejskich.

2.      Przed złożeniem wniosku o finansowanie projektu z funduszy zagranicznych do instytucji wdrażającej, kierownik projektu:

1)      uzgadnia z kierownikiem Biura Zamówień Publicznych Uniwersytetu propozycje procedur zamówień publicznych oraz czas niezbędny na ich realizację (załącznik nr 2),

2)      składa oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów związanych z zatrudnieniem i czasem pracy osób realizujących projekt,

3)      nadzoruje przygotowanie wymaganej dokumentacji,

4)      przedkłada w Biurze Funduszy Europejskich wypełnione formularze wniosku w terminie umożliwiającym dokonanie formalnej oceny poprawności dokumentów i złożenie wniosku w terminie określonym przez jednostkę udzielającą dofinansowania.

3.      Po uzyskaniu akceptacji Rektora lub upoważnionego Prorektora Kierownik projektu składa wniosek do instytucji wdrażającej.

§ 4

Realizacja projektu

1.      Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia projektu do finansowania, kierownik

2.      projektu przygotowuje dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie.

3.      Kierownik projektu występuje do Kwestury z wnioskiem o otwarcie odrębnego rachunku bankowego (rachunków bankowych), przeznaczonego do realizacji wpływów i wydatków projektu, dołączając do niego:

1)      kopię umowy wspólnego przedsięwzięcia (umowy konsorcjum, umowy partnerstwa), jeżeli projekt jest realizowany wspólnie przez kilka podmiotów,

2)      kopię wniosku o dofinansowanie projektu,

3)      oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 3.

4.      Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, jak również umowy wspólnego przedsięwzięcia (umowy konsorcjum, umowy partnerstwa), wymaga uprzedniego zaopiniowania umowy przez radcę prawnego Uniwersytetu.

5.      Przy zawarciu umowy o dofinansowanie projektu Uniwersytet jest reprezentowany przez Rektora lub inną osobę, której Rektor udzielił pełnomocnictwa.

6.      Kopia podpisanej umowy o dofinansowanie projektu przekazywana jest do Biura Funduszy Europejskich.

7.      Kierownik projektu występuje do Kwestora z wnioskiem o przygotowanie zabezpieczeń finansowych wymaganych przez instytucję wdrażającą dla danego projektu.

1)      Jako formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu do stosowania w Uniwersytecie przyjmuje się:

2)      weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3)      notarialnie wyrażoną zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji,

4)      gwarancję bankową,

5)      inne formy zabezpieczeń przewidziane przepisami prawa.

8.      W przypadku umów, w ramach których odrębne przepisy wymagają zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, należy stosować przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” do wyboru banku - wystawcy gwarancji.

9.      Koszt przygotowania i wydania zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu ponosi jednostka organizacyjna realizująca projekt.

10.  W przypadku finansowania projektu na zasadzie refundowania poniesionych wydatków istnieje możliwość otrzymania prefinansowania. Wnioski o prefinanowanie sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4.

§ 5

Zarządzanie projektem

1.      W celu prawidłowego zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych właściwy Prorektor lub Kanclerz może powołać na okres realizacji projektu Zespół Zarządzający projektem.

2.      Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności członków Zespołu Zarządzającego projektem określa Kierownik projektu w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której osoby są zatrudnione.

3.      Zespół projektowy współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w celu prawidłowej realizacji projektu.

4.      Za planowanie i podział zadań merytorycznych oraz nadzór nad merytoryczną i terminową realizacją projektu do momentu zamknięcia projektu odpowiedzialność ponosi Kierownik projektu.

5.      Kierownik projektu odpowiada ponadto w szczególności za:

1)      zgodną z harmonogramem oraz budżetem realizację projektu, a w przypadku koniecznych zmian w harmonogramie - za ich uzgadnianie z instytucją wdrażającą,

2)      właściwe i zgodne z umową oraz z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przyznanych środków,

3)      realizowanie wydatków zgodnie z procedurami zamówień publicznych,

4)      wskazanie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie zakresów ich obowiązków i odpowiedzialności oraz zastępstw na czas nieobecności,

5)      prawidłowe rozliczanie projektu do momentu zamknięcia i rozliczenia projektu
z instytucją wdrażającą.

6.      Do nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektu Rektor może powołać Komitet Sterujący lub Zespół Zarządzający, które kontrolują przebieg prac związanych z projektem.

7.      Zadania Komitetu Sterującego i Zespołu Zarządzającego określa Rektor w decyzji o ich powołaniu.

§ 6

Zatrudnienie w projekcie

1.      Zatrudnienie przy realizacji projektu odbywa się na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych podpisywanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Przedmiotem umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Uniwersytetu nie mogą być zadania należące do zakresu jego obowiązków.

3.      Zatrudnienie pracownika Uniwersytetu do realizacji projektu wymaga złożenia przez pracownika oświadczenia, że zadania związane z realizacją projektu będzie wykonywał poza czasem pracy obowiązującym go w Uniwersytecie.

4.      Pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu prowadzą karty czasu pracy zgodnie ze wzorem wymaganym przez instytucję wdrażającą projekt.

5.      Karty czasu pracy są przechowywane w dokumentacji projektu w jednostce realizującej projekt.

6.      Zasady wynagradzania osób zatrudnionych przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych ustalane są na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

§ 7

Obieg dokumentów

1.      Każdy dokument dotyczący realizacji projektu musi zawierać dane umożliwiające przyporządkowanie go do właściwego projektu, w szczególności numer projektu i jego tytuł, być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i być podpisany przez właściwą osobę.

2.      Uprawnienie do podpisywania dokumentów i potwierdzania ich kopii za zgodność z oryginałem ustala się na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie sporządzając kartę wzoru podpisów według załącznika Nr 5 .

3.      Dokumenty, dotyczące realizacji projektu podlegają zatwierdzaniu zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

4.      Merytorycznego opisu oryginalnych dokumentów niezbędnych do sporządzania sprawozdań dokonuje Kierownik projektu.

5.      Zgodność, wykazanych we wniosku o płatność wydatków z dokumentacją źródłową i zapisami w księgach rachunkowych potwierdza Kwestura.

§ 8

Rozliczanie projektu i sprawozdawczość

1.      Za terminowe i prawidłowe rozliczanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu lub umową wspólnego przedsięwzięcia (umową konsorcjum, umową partnerstwa) odpowiada Kierownik projektu.

2.      Sprawozdanie z realizacji projektu obejmuje część merytoryczną sporządzaną przez Kierownika projektu oraz finansową (wniosek o płatność) sporządzaną przez Kwesturę.

3.      Sprawozdanie z realizacji projektu sporządzane jest we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, których kierownicy lub upoważnieni przez nich pracownicy udostępniają posiadane dokumenty związane z realizacją projektu.

§ 9

Rachunkowość

 1. Dla każdego projektu realizowanego w Uniwersytecie, w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej, stosuje się odrębny kod księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem.
 2. Wydatki (koszty) niekwalifikowane lub nie uwzględnione w projekcie są pokrywane ze środków jednostki organizacyjnej, w której jest realizowany projekt.
 3. Wydatki ponoszone na realizację są dokumentowane fakturami lub równoważnymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów.
 4. Za dokument równoważny z fakturą uważa się:

1)      polecenie księgowania,

2)      notę korygującą,

3)      zestawienie dowodów księgowych sporządzonych w celu dokonania w księgach rachunkowych księgowania zbiorczym zapisem operacji gospodarczych o jednakowym charakterze.

 1. Dowody księgowe muszą:

1)      być rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych, które dokumentują,

2)      być kompletne,

3)      być wolne od błędów rachunkowych,

4)      zawierać co najmniej:

a)      określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

b)      określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

c)      opis operacji i jej wartość,

d)     datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,

e)      podpis wystawcy oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

f)       stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 1. Faktury VAT powinny zawierać wszystkie cechy wymagane przepisami o podatku od towarów i usług.
 2. Faktury oraz inne dowody księgowe powinny być właściwie opisane w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem i budżetem projektu oraz zatwierdzone:

1)      pod względem merytorycznym – przez Kierownika projektu,

2)      pod względem formalnym i rachunkowym – przez właściwe jednostki organizacyjne Kwestury,

3)      do wypłaty – przez Rektora, Prorektora lub osobę posiadającą pełnomocnictwo Rektora.

 1. Błędy w dowodach księgowych poprawia się poprzez:

1)      wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu, zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem w przypadku dowodów zewnętrznych obcych (otrzymanych od kontrahentów) i zewnętrznych własnych (przekazanych w oryginale kontrahentowi),

2)      skreślenie błędnej treści lub kwoty w całości z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty w przypadku dowodów wewnętrznych.

 1. Błędy stwierdzone w zapisach księgowych po zamknięciu miesiąca poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi lub ujemnymi.
 2. Ewidencja kosztów jest prowadzona na kontach Zespołu 5 z podziałem na koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane lub na kontach Zespołu 0 – środki trwałe w budowie – przy realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym.
 3. Ewidencja analityczna wydatków poniesionych na realizację projektu z podziałem na poszczególne zadania prowadzona jest przez Kwesturę.
 4. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest według stawek czasowych określonych w przepisach podatkowych. Rzeczowe składniki majątku o wartości poniżej 3500 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie przekazania do używania. W projektach tzw. „miękkich” zakupiony środek trwały stanowi koszt projektu w momencie dokonania zakupu. Po zakończeniu realizacji projektu niezużyte środki trwałe przyjmowane są na stan środków trwałych w wartości początkowej tożsamej z kwotą umorzenia.
 5. Dowody księgowe powinny być opisane i jednoznacznie wskazywać rodzaj poniesionego kosztu lub wydatku inwestycyjnego.
 6. Dowody księgowe kompletne po akceptacji Kierownika projektu przekazywane są do Kwestury.
 7. W przypadku projektów inwestycyjnych realizacja zobowiązania poprzedzona jest sporządzeniem protokołu odbioru według wzoru określonego w przepisach obowiązujących w Uniwersytecie.
 8. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu programu Mrówka, który jest zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości.
 9. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10

Przechowywanie dokumentów

 1. Dokumentacja związana z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych przechowywana jest w siedzibie Uniwersytetu w uporządkowany sposób z podziałem na miesiące i lata przez okres określony w umowie o współfinansowaniu i w ogólnie obowiązujących przepisach.
 2. Dokumenty dotyczące projektu powinny być przechowywane w odrębnych, czytelnie oznaczonych segregatorach. Przyjęty sposób dokumentowania powinien pozwolić na zidentyfikowanie i prześledzenie ścieżki wydatku, przebieg procedury zamówienia publicznego, weryfikację działań zrealizowanych w ramach projektu.
 3. Zakres przechowywanej dokumentacji projektu musi być zgodny ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie danego projektu oraz we właściwych dokumentach programowych.
 4. Dokumenty powstające w procesie realizacji projektu przechowuje się:

1)      oryginały dokumentacji finansowej – w Kwesturze,

2)      oryginały dokumentacji technicznej lub merytorycznej – w jednostce realizującej projekt,

3)      oryginały dokumentacji przetargowej – w jednostce realizującej projekt, w przypadku postępowań realizowanych za pośrednictwem Biura Zamówień Publicznych oryginały dokumentacji przetargowej, po zakończeniu postępowania, zostają przekazane za potwierdzeniem jednostce realizującej projekt,

4)      oryginały innych dokumentów – w jednostce realizującej projekt.

 1. Dokumentacja projektu powinna być przechowywana w jednostce realizującej projekt przez cały okres realizacji projektu oraz dwa lata po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 całość oryginalnej dokumentacji Kierownik projektu przekazuje do Archiwum Uniwersytetu.
 3. Archiwum Uniwersytetu przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z odrębnymi przepisami i normami określonymi w umowach.

§ 11

Monitoring, kontrola i audyt projektów

 1. Monitoring przebiegu realizacji projektów prowadzi Biuro Funduszy Europejskich.
 2. Biuro Funduszy Europejskich w szczególności:
 3. przedstawia Rektorowi, co najmniej raz na trzy miesiące, informację o złożonych wnioskach o dofinansowanie projektów z funduszy zagranicznych i przebiegu realizacji projektów,
 4. informuje audytora wewnętrznego o podpisanych umowach o dofinansowanie projektów z funduszy zagranicznych,
 5. w zakresie określonym przez Rektora udostępnia, przedstawicielom instytucji uprawnionych do kontroli, dokumentację dotyczącą projektów.
 6. Kierownik projektu zgłasza audytorowi wewnętrznemu planowane audyty zewnętrzne oraz przedkłada raporty o przeprowadzonych audytach.
 7. W przypadku projektów niepodlegających obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu, audytor wewnętrzny może wprowadzić audyt takiego projektu do planu audytu.

§ 12

Projekty ogólnouczelniane

 1. Wnioski o dofinansowanie projektów ogólnouczelnianych przygotowywane są przez właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu.
 2. Rektor wyznacza Kierownika projektu ogólnouczelnianego wraz z koordynatorami zadań realizowanych w ramach projektu, wyraża zgodę na realizację projektu i podejmuje decyzję o źródłach współfinansowania projektu.
 3. W przypadku projektów dotyczących wykonywania robót budowlanych Rektor może zlecić zarządzanie projektem na zewnątrz.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie inne przepisy niniejszego zarządzenia. 

§ 13

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.06.2008
Data publikacji:
27.06.2008 12:16
Data aktualizacji:
20.03.2013 11:19
Liczba wyświetleń:
10286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zal.1.doc31.5 KB
zal.2.doc29.5 KB
zal.3.doc22.5 KB
zal.4.doc27.5 KB
Zal.5.doc36 KB