Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.

Zarządzenie Nr 12

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.

 

Na podstawie Uchwały Nr 294 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć w działalności naukowo-badawczej, w celu zaktywizowania rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wprowadza się następujące zasady przeprowadzenia na wydziałach rankingów osiągnięć nauczycieli akademickich:

 

§ 1

  1. Ocena dorobku naukowego musi być zgodna z aktualnymi zasadami oceny parametrycznej jednostki naukowej określonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Listy rankingowe sporządza się w obrębie dwóch grup pracowników:

1)      z tytułem naukowym i stopniem doktora habilitowanego;

2)      pozostałych nauczycieli akademickich.

 

§ 2

Do celów corocznej oceny i rankingu osiągnięć pracowników ustala się liczbę publikacji w wysokości do 0,5 N, gdzie N jest liczbą osób zatrudnionych na wydziale – na podstawie stosunku pracy – przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

§ 3

Liczba punktów przyznana za publikację naukową, monografię, patenty, wdrożenia, licencje, know-how dzielona jest według zgodnej propozycji całego zespołu. W przypadku braku takiej propozycji, punkty dzieli się równo na wszystkich autorów z danego wydziału.

 

§ 4

Propozycję podziału punktów z tytułu uzyskanych przychodów z umów zawartych z innymi podmiotami przedstawiają kierownicy tematów dziekanowi wydziału.

 

§ 5

Liczbę punktów za funkcję redaktora naczelnego czasopisma przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w karcie oceny jednostki naukowej.

 

§ 6

1.      Przy sporządzaniu list rankingowych osiągnięć pracowników przyporządkowuje się do grup zaszeregowania w zależności od posiadanego stopnia lub tytułu naukowego na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy ocena.

2.      W przypadku awansu naukowego pracownika grupę zaszeregowania do wysokości stypendium ustala się na dzień wypłaty stypendium.

 

§ 7

Wprowadza się zróżnicowanie wysokości stypendiów ze względu na obowiązującą kategorię naukową jednostki:

a)      100 % kwoty bazowej dla pracowników jednostki I i II kategorii;

b)      80 %kwoty bazowej dla pracowników jednostki III, IV, V kategorii.

 

§ 8

Nadzór nad przeprowadzaniem rankingów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu powierza się właściwemu prorektorowi ds. nauki.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.05.2008
Data publikacji:
24.06.2008 11:06
Data aktualizacji:
24.06.2008 11:06
Liczba wyświetleń:
2905
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument