Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

ZASADY INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Termin uruchomienia Internetowej Rejestracji Kandydatów:

   - 23 czerwca 2008 roku

Internetowa Rejestracja Kandydatów na I rok studiów umożliwia zgłoszenie chęci studiowania na wybranym kierunku i stopniu kształcenia. Dane kandydata, natychmiast po rejestracji dostępne są Komisjom Rekrutacyjnym, natomiast kandydaci bezpośrednio przy rejestracji otrzymują informacje o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Podstawowe zasady IRK można znaleźć na naszej stronie http://irk.uwm.edu.pl oraz w wydanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2008/2009.

Jak poprawnie dokonać rejestracji?

Przed przystąpieniem do rejestracji należy dokładnie zapoznać się z ofertą kształcenia dostępną w „Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 2008/2009” lub na stronie internetowej, wybrać kierunek studiów na który chcemy zgłosić swoją kandydaturę oraz zapoznać się dokładnie z kryterium rekrutacji, na podstawie którego nastąpi kwalifikacja kandydata na studia.

 - W przypadku ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów kierunku, realizowanego w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym (oferta kształcenia w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych podana na stronie http://www.uwm.edu.pl oraz Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2008/2009), należy we wskazanym miejscu w formularzu podania podać miejsce kształcenia.

Dokładnie zapoznać się z zasadami Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia oraz oświadczeniami, które należy złożyć, zamieszczonymi w serwisie internetowym na stronie http://irk.uwm.edu.pl

 - W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, na każdy z nich należy dokonać osobnej rejestracji.

 - Po zapoznaniu się z zasadami IRK, ustaleniu zestawu potrzebnych danych i dokumentów można przystąpić do rejestracji.

- W przypadku wątpliwości podczas rejestracji można skorzystać z pomocy, którą oferuje serwis informacyjny dla kandydatów.

Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009

Kandydat rejestruje się poprzez stronę WWW systemu IRK z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania lokalnie dokumentów. Podczas rejestracji otrzymuje indywidualne konto IRK oraz wypełnia formularz komputerowy podania na studia, który po wydrukowaniu i podpisaniu, dostarcza (przesyła listem poleconym lub dostarcza osobiście) do właściwej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (świadectwem dojrzałości w oryginale lub odpisem świadectwa dojrzałości wydanym przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopią świadectwa dojrzałości poświadczoną notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną, świadectwem ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopią poświadczoną notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną, dowodem opłaty rekrutacyjnej, kserokopią dowodu osobistego (str. 1 i 2); na studiach niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo dodatkowo: dyplomem zawodowym uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki, aktualnym zaświadczeniem zakładu pracy potwierdzającym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki oraz dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczonym przez Izbę Pielęgniarską. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie, dodatkowo

- dokumentem potwierdzającym ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich)- bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM oraz odpisem dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych)lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

Rejestracja staje się wiążąca dla UWM w Olsztynie z chwilą otrzymania wymaganych dokumentów.

 Rejestracji należy dokonać w obowiązującym terminie składania dokumentów.

Brak wpływu dokumentów w podanym terminie powoduje unieważnienie rejestracji. Indywidualne konto IRK jest udostępnione kandydatowi na czas rekrutacji. Za pośrednictwem tego konta kandydat przekazuje oraz otrzymuje informacje wymagane w procesie rejestracji i kwalifikacji kandydatów. Może również sprawdzić swój status (przyjęty, nieprzyjęty) w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzić przyjęcie odwołania. Informacje o wyniku rekrutacji będą dodatkowo przesłane do kandydatów drogą listową. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie IRK niepełnych, błędnych lub fałszywych danych.

 Informacje o postępie rekrutacji będą udostępniane na koncie IRK dla kandydata po otrzymaniu przez UWM w Olsztynie wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu kandydata w systemie REKRUT.

Zobowiązania kandydata

Kandydaci wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dla potrzeb rejestracji, kwalifikacji oraz dla celów statystycznych i naukowych.

Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie podczas IRK błędnych lub fałszywych danych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treść danych podawanych przez kandydata, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kandydat może zostać skreślony z listy kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Oświadczenia kandydata podczas IRK

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zasadami IRK, kandydat wraz z wypełnionym, wydrukowanym i podpisanym formularzem podania na studia oraz wymaganymi dokumentami, wysyła do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej niezbędne oświadczenia. Bez ich zaakceptowania rejestracja nie będzie ważna.

Oświadczenia kandydata podczas rejestracji:

1.      Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu „Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009”.

2.      Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji i rekrutacji oraz dla celów statystycznych i naukowych. Wyrażam również zgodę na publikowanie w sieci Internet (na moim indywidualnym koncie IRK) przekazanych danych oraz informacji o moim statusie (przyjęty, nieprzyjęty) uzyskanym w ramach procesu rekrutacji oraz rejestrację odwołania.

3.      Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za przekazanie przy IRK błędnych lub nieprawdziwych danych i przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych przeze mnie informacji.

4.      Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie dane i informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego będą mi przekazywane za pośrednictwem indywidualnego konta IRK i w moim interesie jest odczytywanie tych danych.

5.      Przyjmuję do wiadomości, że internetowa rejestracja jest uznana za ważną tylko po dostarczeniu (przesłaniu listem poleconym lub dostarczeniu osobiście) do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej, w wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), podpisanego wydruku kończącego rejestrację wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem podania na studia oraz wymaganymi dokumentami.

Wymagania techniczne IRK

Warunkiem koniecznym jest podłączenie komputera do Internetu oraz możliwość drukowania lokalnie dokumentów w formacie PDF (np. Acrobat Reader). Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych:

 - MS Internet Explorer w wersji 6.0 SP1 lub wyższej

 - Mozilla wersja 1.4 lub wyższa

W przypadku braku dostępu do Internetu

Można skorzystać z rejestracji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością sporządzenia wydruku. Może to mieć miejsce np. w popularnych kawiarniach internetowych.

Możliwość rejestracji oferuje kandydatom również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Specjalnie dla osób rejestrujących się drogą internetową w terminach wyznaczonych harmonogramem rekrutacji, na terenie Uniwersytetu uruchomione zostaną punkty umożliwiające dokonanie rejestracji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów (zarejestrowani przez IRK lub składający dokumenty w innym trybie) - mogą sprawdzić swój status (przyjęty, nieprzyjęty) w ramach procesu rekrutacji oraz sprawdzić przyjęcie odwołania.

 Wykaz lokalizacji punktów Internetowej Rejestracji Kandydatów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Punkty IRK czynne w godzinach 8:00 – 16:00 w terminach:

1.      Studia stacjonarne - od 30 czerwca do 11 lipca 2008 roku

2.      Studia niestacjonarne - od 21 do 25 lipca 2008 roku

Wydział                                                                                            Adres punktu IRK

Bioinżynierii Zwierząt

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Humanistyczny                                                                     Centrum Nauk Humanistycznych

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa                                           Olsztyn-Kortowo

Nauki o Żywności                                                                            ul. K. Obita

Ochrony Środowiska i Rybactwa

 

Wydział                                                                                            Adres punktu IRK

Matematyki i Informatyki

Nauk Medycznych                                                                Olsztyn, ul. Żołnierska 14

Nauk Społecznych i Sztuki

Teologii

 

Wydział                                                                                            Adres punktu IRK

Biologii

Medycyny Weterynaryjnej                                                   Biblioteka Uniwersytecka

Nauk Ekonomicznych                                                                      Olsztyn-Kortowo

Nauk Technicznych                                                              ul. M. Oczapowskiego 12B

Prawa i Administracji

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.06.2008
Data publikacji:
18.06.2008 08:43
Data aktualizacji:
18.06.2008 08:43
Liczba wyświetleń:
12148
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument