Podstawowe informacje o rekrutacji 2008

Podstawowe informacje o rekrutacji 2008

 

I.       TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 

1.      Studia stacjonarne - od 30 czerwca do 11 lipca 2008 roku

2.      Studia niestacjonarne - od 21 lipca do 25 lipca 2008 roku

 

II.    PUNKTY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

1.      Olsztyn, ul. Żołnierska 14

Wydziały: Matematyki i Informatyki, Nauk Medycznych, Nauk Społecznych i Sztuki, Teologii

2.      Olsztyn-Kortowo, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1

Wydziały: Bioinżynierii Zwierząt, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Humanistyczny, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa

3.      Olsztyn-Kortowo, Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12 B

Wydziały: Biologii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk Ekonomicznych, Nauk Technicznych, Prawa i Administracji

 

PUNKTY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW CZYNNE W WW. TERMINACH

W GODZINACH - od 8:00 do 16:00

 

III.       DOKUMENTY WARUNKUJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

­ formularz podania,

­ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną,

­ świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną,

­ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

­ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia - licencjackie kierunku: pielęgniarstwo do ww. dokumentów zobowiązani są dołączyć:

­ dyplom zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki,

­ aktualne zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

­ dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczony przez Izbę Pielęgniarską.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

­ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

­ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

 

Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną.

 

IV.       DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW URUCHOMIONE NA OKRES PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

1.      Wydział Bioinżynierii Zwierząt (kierunek i makrokierunek studiów) - 089 524 50 30

2.      Wydział Biologii (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 55 13

3.      Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 36

4.      Wydział Humanistyczny, w tym kierunki:

 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 089 524 50 54

 - filologia polska - 089 524 50 46

 - filozofia - 089 524 50 48

 - filologia, specjalność: filologia angielska - 089 524 50 42

 - filologia, specjalność: filologia germańska - 089 524 50 44

 - filologia, specjalności: filologia rosyjska, filologia ukraińska,  filologia rosyjska z językiem angielskim filologia ukraińska z językiem angielskim - 089 524 50 40

 - historia - 089 524 50 50

 - stosunki międzynarodowe - 089 524 50 52

5.      Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 34

6.      Wydział Matematyki i Informatyki (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 12

7.      Wydział Medycyny Weterynaryjnej - 089 524 55 23

8.      Wydział Nauk Ekonomicznych (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 55 43

9.      Wydział Nauk Medycznych (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 84; 089 524 50 86

10.  Wydział Nauk Technicznych, w tym kierunki:

 - budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, - 089 524 55 33

 - mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, - 089 524 50 92

 - energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika - 089 524 50 94

11.  Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, w tym kierunki:

 - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - 089 524 50 18

 - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 089 524 50 16

 - pedagogika specjalna - 089 524 50 20
 - pedagogika, specjalność: pedagogika pracy socjalnej - 089 524 50 26

 - pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńcza - 089 524 50 28

 - pedagogika, specjalności: pedagogika szkolna z animacją kulturalną, pedagogika szkolna z przedsiębiorczością - 089 524 50 88

 - pedagogika, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna wczesna edukacja - 089 524 50 24

 - politologia - 089 524 50 14

 - socjologia - 089 524 50 22

12. Wydział Nauki o Żywności (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 38

13. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

 (wszystkie kierunki i makrokierunek studiów) - 089 524 50 32

14. Wydział Prawa i Administracji, w tym kierunki:

 - prawo - 089 524 55 53

 - administracja - 089 524 50 60

15. Wydział Teologii (wszystkie kierunki studiów) - 089 524 50 10

 

V.    TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1.      Studia stacjonarne - 21 lipca 2008 roku

2.      Studia niestacjonarne - 01 sierpnia 2008 roku

 

VI. TERMIN URUCHOMIENIA INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

- 23 czerwca 2008 roku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.05.2008
Data publikacji:
16.06.2008 10:27
Data aktualizacji:
16.06.2008 10:27
Liczba wyświetleń:
4683
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument