Zarządzenie Nr 16 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie określenia wzoru druku zaświadczenia o uzyskaniu przez absolwenta przygotowania do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie.

 

Zarządzenie Nr 16

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 maja 2008 roku

 

w sprawie określenia wzoru druku zaświadczenia o uzyskaniu przez absolwenta przygotowania do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie.

 

§ 1

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

1.      Przygotowanie absolwenta do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie potwierdza zaświadczenie wydane według wzorów określonych w załącznikach 1 i 2 do Zarządzenia.

2.      Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

3.      Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje Dziekanat Nauk Społecznych i Sztuki.

4.      Oryginał Zaświadczenia łącznie z dyplomem ukończenia studiów otrzymuje absolwent, który zrealizował blok kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego.

5.      W teczce osobowej studenta należy złożyć egzemplarz do akt „Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie absolwentów do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie” - określony w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

1.      Dziekanat wydający zaświadczenie prowadzi „Książkę wydanych zaświadczeń potwierdzających przygotowanie absolwentów do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie”.

2.      W „Książce wydanych Zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 należy wpisać:

1)       liczbę porządkową,

2)       imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

3)       datę i miejsce urodzenia absolwenta,

4)       nazwę ukończonego kierunku studiów/specjalności,

5)       datę wystawienia Zaświadczenia,

6)       datę odbioru Zaświadczenia,

7)       podpis absolwenta.

§ 3

Druki zaświadczeń, o których mowa w § 1 pobierane są w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

§ 4

Tracą moc Zarządzenia:

1)      Zarządzenie Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie: określenia wzoru druku zaświadczenia o uzyskaniu przez absolwenta przygotowania do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie.

2)      Zarządzenie Nr 38 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany wzoru druku zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie absolwentów do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w określonym zakresie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik Nr 1

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E Nr ..............

 

 

Pan (i) .....................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia ..................................19 ......r. w ..................................................

(miesiąc słownie)                                ( nazwa miejscowości)

 

absolwent ..................................................................................................................

( kierunek studiów)

 

                        ............................................................................................................

(specjalność)

 

Wydział .....................................................................................................................

(nazwa wydziału)

 

uzyskał (a) przygotowanie

do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego

w zakresie poradnictwa zawodowego

 

 

pieczęć

urzędowa

 


 

DZIEKAN                                                                            REKTOR

 

 

..............................................                                                  ...........................................

(podpis i pieczątka imienna)                                      (podpis i pieczątka imienna)

 

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PLANU I PROGRAMU NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

EGZ. DO AKT

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E Nr ..............

 

 

Pan (i) .....................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .................................19 ......r. w .............................................

(miesiąc słownie)                    ( nazwa miejscowości)

 

absolwent ............................................................................................................

( kierunek studiów)

 

…….   ......................................................................................................................

(specjalność)

 

Wydział ...................................................................................................................

(nazwa wydziału)

 

uzyskał (a) przygotowanie

do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego

w zakresie poradnictwa zawodowego

 

 

pieczęć

urzędowa

 

 

DZIEKAN                                                    REKTOR

 

..............................................                         ...........................................

(podpis i pieczątka imienna)                          (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PLANU I PROGRAMU NAUCZANIA

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.05.2008
Data publikacji:
16.06.2008 10:22
Data aktualizacji:
16.06.2008 10:22
Liczba wyświetleń:
2423
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument