Zarządzenie Nr 15 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

Zarządzenie Nr 15

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 maja 2008 roku

 

w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Przygotowanie pedagogiczne absolwentów potwierdza Zaświadczenie wydane według wzorów określonych w załącznikach 1 i 2 do Zarządzenia.

2.      Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

3.      Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje dziekanat wydziału:

4.      absolwentowi, który zrealizował blok kształcenia pedagogicznego w planie studiów – właściwy dziekanat dla danego kierunku studiów

5.      b) absolwentowi, który zrealizował blok kształcenia pedagogicznego poza kierunkiem studiów – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki.

6.      Absolwent otrzymuje oryginał Zaświadczenia łącznie z dyplomem ukończenia studiów.

7.      W teczce osobowej studenta należy złożyć egzemplarz „Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne” – egzemplarz do akt, określony w załączniku 2 do Zarządzenia.

§ 2

1.      Dziekanat wydający Zaświadczenie prowadzi „Książkę wydanych Zaświadczeń potwierdzających przygotowanie pedagogiczne”.

2.      W „Książce wydanych Zaświadczeń potwierdzających przygotowanie pedagogiczne”: należy wpisać:

1)      liczbę porządkową,

2)      imię (imiona) i nazwisko absolwenta,

3)      datę i miejsce urodzenia absolwenta,

4)      nazwę ukończonego kierunku studiów/specjalności,

5)      datę wystawienia Zaświadczenia,

6)      datę odbioru Zaświadczenia,

7)      podpis absolwenta.

 

§ 3

Druki Zaświadczeń, o których mowa w § 1 pobierane są w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, na podstawie pisemnego zapotrzebowania.

 

§ 4

Tracą moc Zarządzenia:

1.      Zarządzenie Nr 33 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 września 2003 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

2.      Zarządzenie Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany wzoru druku zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik Nr 1

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E Nr ..............

 

 

Pan (i) .............................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .................................19 ......r. w ........................................................

(miesiąc słownie)                                            ( nazwa miejscowości)

 

absolwent .......................................................................................................................

( kierunek studiów)

 

                        .................................................................................................................

(specjalność)

 

Wydział ..........................................................................................................................

(nazwa wydziału)

 

uzyskał (a) przygotowanie pedagogiczne

i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

 

 

 

pieczęć

urzędowa

 

 

DZIEKAN                                                                REKTOR

 

 

..............................................                                                 ...........................................

(podpis i pieczątka imienna)                                                 (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ….................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

EGZ. DO AKT

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

 

 

Z A Ś W I A D C Z E N I E Nr ..............

 

 

Pan (i) ......................................................................................................................................

 

urodzony (a) dnia .....................................19 ......r. w ................................................

(miesiąc słownie)                                ( nazwa miejscowości)

 

absolwent ..........................................................................................................................................

( kierunek studiów)

 

                        ....................................................................................................................................

(specjalność)

 

Wydział ...............................................................................................................................................

(nazwa wydziału)

 

uzyskał (a) przygotowanie pedagogiczne

i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela

 

 

pieczęć

urzędowa

 

 

DZIEKAN                                                     REKTOR

 

  

..............................................                                                 ...........................................

(podpis i pieczątka imienna)                                                   (podpis i pieczątka imienna)

 

 

Olsztyn, dnia ................................. 20 ....... r.

(miesiąc słownie)

 

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZREALIZOWANYCH

W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

O G Ó Ł EM

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.05.2008
Data publikacji:
16.06.2008 09:47
Data aktualizacji:
16.06.2008 09:47
Liczba wyświetleń:
2434
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument