Nr 96/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 96/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 października 2021 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 116 ust. 6, art. 126 ust. 1, art. 127 ust. 4 i 5, art. 129 ust. 4,
art. 130 i art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5, art. 104 § 1 i 11, art. 1041, 1042 § 1, art. 1043 § 1, art. 150 § 1 i 3, art. 151 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),
w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. W Regulaminie pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi załącznik do
    Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września
    2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    (ze zm.), § 53 otrzymuje brzmienie:
㤠53
  1. Szczegółowe zasady i tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu płatnych urlopów naukowych określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
  2. Szczegółowe zasady odbywania za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych
    z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy współpracy naukowej określa załącznik nr 4 do Regulaminu.”.
2. W załączniku nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi
    załącznik do Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
     1) w § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         „2) dziekanowi, dyrektorowi filii lub Szkoły Zdrowia Publicznego – 90 godzin obliczeniowych rocznie,”,
     2) w § 6 ust. 32 otrzymuje brzmienie:
         „32. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
                lub dydaktycznych, w przypadku powierzenia wykonywania zadań innych niż określone powyżej
                lub w innych przypadkach uzasadnionych interesem uczelni, Rektor może obniżyć wymiar pensum
                dydaktycznego do wysokości 2/3 godzin obliczeniowych rocznie. Procedurę, o której mowa
                w ust. 10, stosuje się odpowiednio.”,
     3) w § 6 dodaje się ust. 33 w brzmieniu:
         „33. Nauczycielowi akademickiemu, zatrudnionemu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
                dla którego zatrudnienie na Uniwersytecie jest podstawowym miejscem pracy, wykonującemu
                czynnie zawód lekarza, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego można obniżyć wymiar
                pensum dydaktycznego o 30 godzin obliczeniowych rocznie.”,
     4) w § 6 dodaje się ust. 34 w brzmieniu:
         „34. Nauczycielowi akademickiemu, zatrudnionemu w grupie pracowników dydaktycznych, dla którego
                zatrudnienie na Uniwersytecie jest podstawowym miejscem pracy, wykonującemu czynnie zawód
                lekarza, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego można obniżyć wymiar pensum
                dydaktycznego o 60 godzin obliczeniowych rocznie.”,
     5) w § 6 dodaje się ust. 35 w brzmieniu:
         „35. Do obniżenia wymiarów pensum dydaktycznego, o których mowa w ust. 33 i 34, stosuje się
                odpowiednio procedurę, o której mowa w ust. 10.”,
     6) § 15 otrzymuje brzmienie:
㤠15
    Nauczyciel akademicki w czasie trwania stażu naukowego lub praktyki zawodowej zwolniony jest
    z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 1/30 wymiaru pensum dydaktycznego za każdy
    tydzień stażu naukowego lub praktyki zawodowej odbywanej w okresie realizacji zajęć dydaktycznych,
    z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w tym zakresie wynikających z regulaminu/zasad
    obowiązujących w konkursie/programie.”.
3. W załączniku nr 3 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który stanowi
    załącznik do Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
     1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
          „1. Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych, zaopiniowany przez przewodniczącego rady
               naukowej dyscypliny, co do której nauczyciel akademicki złożył oświadczenie, należy złożyć
               do Rektora za pośrednictwem dziekana.”,
     2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
         „2. Rektor udziela urlopów, o których mowa w § 1, po zasięgnięciu opinii Uniwersyteckiej Rady
               Doskonałości Naukowej.”.
4. Dodaje się załącznik nr 4 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który
    stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Realizację Zarządzenia powierza się Rektorowi, Prorektorowi ds. kształcenia oraz Prorektorowi ds. umiędzynarodowienia uczelni.
 
§ 4
1.  Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2021 r.
2.  Wszystkie urlopy związane z wyjazdami służbowymi za granicę udzielone do 31 października 2021 r.
     są realizowane na zasadach i w wymiarze ustalonym na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2021
Data publikacji:
22.10.2021 14:22
Data aktualizacji:
08.11.2021 13:59
Liczba wyświetleń:
557
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
1840_001 (1).pdf52.23 KB
1841_001 (1).pdf147.75 KB
formularz A 07 10 2021 (2) (2).docx28.69 KB
Zał. nr 2 do Zarz. 96 Regulamin pracy - tekst jednolity (2).doc718.5 KB
Zarządzenie Nr 96.pdf150 KB