DECYZJA Nr 12 z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stu

 

DECYZJA Nr 12

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 maja 2008 roku.

w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia oraz studia doktoranckie, w roku akademickim 2008/2009.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365 z późn. zm.), stosownie do zapisów § 12 ust. l oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.), stanowi się, co następuje: 

§1

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

przysługuje wynagrodzenie:

1. przy liczbie kandydatów do 2000 osób

• przewodniczący Komisji            - 1090,00 zł

• sekretarz Komisji                      - 980,00 zł

• członek Komisji                          - 545,00 zł

2. przy liczbie kandydatów od 2001 do 4000 osób

• przewodniczący Komisji            - 1150,00 zł

• sekretarz Komisji                      - 1035,00 zł

• członek Komisji                          - 575,00 zł

3. przy liczbie kandydatów ponad 4000 osób

• przewodniczący Komisji            - 1215,00 zł

• sekretarz Komisji                      - 1090,00 zł

• członek Komisji                          - 610,00 zł 

§2

Nauczycielom akademickim, biorącym udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołu Rekrutacyjnego, przysługuje wynagrodzenie:

1. przy liczbie kandydatów do 200 osób

• przewodniczący Komisji                        - 1090,00 zł

• sekretarz Komisji                                  - 980,00 zł

• członek Komisji                                      - 545,00 zł

• koordynator punktu Internetowej

 Rejestracji Kandydatów                          - 760,00 zł

• członek Zespołu Rekrutacyjnego          - 870,00 zł

 

2. przy liczbie kandydatów od 201 do 400 osób

• przewodniczący Komisji                        - 1150,00 zł

• sekretarz Komisji                                  - 1035,00 zł

• członek Komisji                                      - 575,00 zł

• koordynator punktu Internetowej

 Rejestracji Kandydatów                          - 805,00 zł

• członek Zespołu Rekrutacyjnego          - 920,00 zł

3. przy liczbie kandydatów ponad 400 osób

• przewodniczący Komisji                        - 1215,00 zł

• sekretarz Komisji                                  - 1090,00 zł

• członek Komisji                                      - 610,00 zł

• koordynator punktu Internetowej

 Rejestracji Kandydatów                          - 850,00 zł

• członek Zespołu Rekrutacyjnego          - 970,00 zł

 §3

1.      W przypadku powołania drugiego sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, wynagrodzenie każdego sekretarza ustała się wg zasad określonych odpowiednio w § 1 oraz § 8-9.

2.      W przypadku powołania drugiego koordynatora punktu Internetowej Rejestracji Kandydatów, wynagrodzenie każdego koordynatora ustala się wg zasad określonych w § 2 oraz § 8-9.

§4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1-2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, tj. złożyli dokumenty.

§5

1.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata na kierunku filologia, o specjalności: filologia angielska oraz pracy pisemnej z języka obcego określonego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1)      1. przy liczbie -do 25 sprawdzonych prac                    1090,00 zł

2)      2. przy liczbie 26-50 sprawdzonych prac                     1150,00 zł

3)      3. przy liczbie powyżej 50 sprawdzonych prac                         1215,00 zł

2.      W przypadku sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od określonego dla danego przedziału.

§6

1.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości - 50,00 zł.

2.      Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego oraz egzaminu ustnego z dyscypliny dodatkowej każdego kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia-doktoranckie, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości - 30,00 zł.

3.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 może być wypłacone tylko jednej osobie - egzaminatorowi prowadzącemu egzamin ustny z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

§7

1.      Za przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych, członkowie komisji egzaminacyjnej, otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1)      przy liczbie do 25 przeprowadzonych egzaminów praktycznych     1090,00 zł

2)      przy liczbie 26-50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych     1150,00 zł

3)      przy liczbie powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów praktycznych       1215,00 zł

§8

Członkowie Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołów Rekrutacyjnych nie będący nauczycielami akademickimi, otrzymują wynagrodzenie za powierzoną pracę w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu ustalonemu dla odpowiednich funkcji w tych komisjach sprawowanych przez nauczycieli akademickich z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

§9

1.      Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy-zlecenie.

2.      Umowę-zlecenie osoby uprawnionej do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz Zespołu Rekrutacyjnego sporządza sekretarz Komisji - przy zastosowaniu procedury, określonej w przepisach Zarządzenia Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

§10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.05.2007
Data publikacji:
03.06.2008 06:31
Data aktualizacji:
01.07.2008 12:33
Liczba wyświetleń:
2658
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument