D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.

 

D E C Y Z J A  NR 11

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 maja 2008 roku.

 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.

 Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 i 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w roku akademickim 2008/2009 (Dz. U. Nr 80, poz. 476), stanowi się co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych

i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2008/2009, w kwocie:

1.      150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

2.      85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki.

§ 2

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich w roku akademickim 2008/2009, w kwocie:

85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

§ 3

1.        Opłaty, o których mowa w § 1-2 niniejszej decyzji, należy wnosić na jedno z niżej wymienionych kont Uniwersytetu:

a/    UWM w Olsztynie

Bank PKO BP Oddział Centrum w Olsztynie

nr rachunku: 77102035410000590200144048

 

b/   UWM w Olsztynie

Bank PeKaO S.A. O/Olsztyn

nr rachunku: 41124015901111000014525650

nr rachunku: 50106000760000321000056322

 

c/    UWM w Olsztynie

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

nr rachunku: 60203000451110000001066510

 

d/    UWM w Olsztynie

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku: 83113011890025000719200007

(z dopiskiem „Rekrutacja 2008”)  – w dowolnym banku lub oddziale pocztowym.

2.  Opłaty, o których mowa w §1-2 niniejszej decyzji, można również dokonać bezpośrednio w Uniwersytecie.

3.  Dowód wpłaty (oryginał) należy przedłożyć Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów o przyjęcie na studia.


§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.05.2008
Data publikacji:
03.06.2008 06:20
Data aktualizacji:
03.06.2008 07:10
Liczba wyświetleń:
2734
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument