Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.

 

Zarządzenie Nr 14
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 maja 2008 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.
 
Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku i Uchwały Nr 143 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
  1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
1.       Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich wynoszą:
1)       powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu:
2)       na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),
3)       od III do X semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),
4)       powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
5)       powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
6)       powtarzanie przedmiotu: emisja głosu w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
7)       powtarzanie przedmiotu: z zakresu technologii informacyjnej w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
8)       powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kulturze i języku polskim, antropologia kulturowa, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, psychologia, estetyka, programy europejskie, prawo unijne, historia Polski, higiena szkolna, dziedzictwo kulturowe, rośliny ozdobne, podstawy kształtowania krajobrazu, ewolucjonizm, podstawy biologii, ochrona przyrody, biometeorologia, energie odnawialne, dietetyka i żywienie człowieka, pierwsza pomoc przedmedyczna, zwierzęta amatorskie w chowie domowym, biologia dzikich zwierząt i kulturotwórcza rola łowiectwa realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
9)       powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),
10)   powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu w ramach kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
2.       Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynoszą:
1)       powtarzanie określonego przedmiotu:
a)       na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3),
b)       od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3),
2)       powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
3)       powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x wskaźnik kosztochłonności danej dyscypliny naukowej (wg załącznika 3).
 
§ 3
1.      Opłata za kształcenie w ramach przygotowania pedagogicznego obejmującego kształcenie teoretyczne, realizowanego w formie niestacjonarnej w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 250 zł za każdy semestr.
2.      Opłaty za kształcenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie niestacjonarnej w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:
·         w 4-semestralnym cyklu kształcenia - 250 zł za każdy semestr,
·         w 2-semestralnym cyklu kształcenia - 500 zł za każdy semestr.
 
§ 4
  1. Studia stacjonarne wszystkich kierunków oraz kształcenie pedagogiczne i kształcenie w zakresie doradztwa zawodowego realizowane w formie stacjonarnej w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego są nieodpłatne.
  2. Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:
1)       na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),
2)       od III do XI semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów(wg załącznika 2),
3)       za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
4)       za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
5)       za powtarzanie przedmiotu: emisja głosu realizowanego w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
6)       za powtarzanie przedmiotów: z zakresu technologii informacyjnej realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
7)       za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, według schematu modułowego tj.: etyka, nauka o kulturze i języku polskim, antropologia kulturowa, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, psychologia, estetyka, programy europejskie, prawo unijne, historia Polski, higiena szkolna, dziedzictwo kulturowe, rośliny ozdobne, podstawy kształtowania krajobrazu, ewolucjonizm, podstawy biologii, ochrona przyrody, biometeorologia, energie odnawialne, dietetyka i żywienie człowieka, pierwsza pomoc przedmedyczna, zwierzęta amatorskie w chowie domowym, biologia dzikich zwierząt i kulturotwórcza rola łowiectwa realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,
8)       za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),
9)       za powtarzanie przedmiotu w ramach kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
§ 5
  1. Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.
  2. Na studiach stacjonarnych doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:
1)       powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:
a.       na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dyscypliny naukowej (wg załącznika 3),
b.       powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dyscypliny naukowej (wg załącznika 3),
2)       powtarzanie przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego od I do IV roku studiów 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
§ 6
  1. Opłaty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.
  2. W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.
 
§ 7
Traci moc Zarządzenie Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2007/2008.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.05.2008
Data publikacji:
28.05.2008 09:40
Data aktualizacji:
03.06.2008 08:56
Liczba wyświetleń:
8661
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 14.doc154.5 KB
Załączniki Nr 2 zarzadzenia nr 14.doc78.5 KB
Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 14.doc43 KB