Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

UCHWAŁA Nr 297
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 r.
 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

§1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia – magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1K do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-7 niniejszego paragrafu.

2. Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1G do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.    Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1K, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku % punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

6.    Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

7.    Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości, zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1A-1K złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się:

a/ wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 5, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b/ wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego wg zasady określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1K do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-8 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 3 uchwały.

2. Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1G do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.    W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 75,00.

6.    W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

7.    Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

8.    W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

§4

Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

§5

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

§6

1.    Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą zobowiązani są dołączyć do kompletu dokumentów, o których mowa w §10 ust. 1 zaświadczenie Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

a) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunkach/makrokierunkach*: akwakultura i bezpieczeństwo żywności*, bioinżynieria produkcji żywności*, biologia, biotechnologia, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego*, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka;

–   na kierunku: filologia polska – przedmioty: język polski i historia;

–   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

–   na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim, sp. filologia ukraińska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski;

b) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski;

–   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski.

3. Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 75,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 16 lipca 2009 r.

 
§7

1.    W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §2 i 3 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały stosuje się odpowiednio.

 
§8
Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 i §3 uchwały.

2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1A-1K do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 3 oraz §2-7 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4. Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5. Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej nastąpi – 20 lipca 2009 r.

§9

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wstępnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

g/ przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a/ koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b/ organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

§10

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a/ podanie (na formularzu),

b/ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,

c/ świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez komisję rekrutacyjną,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/ dowód opłaty rekrutacyjnej,
h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

2.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

a/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

b/ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

3. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

4. Dokumenty należy złożyć w terminie od 29 czerwca 2009 r. do 10 lipca 2009 r.[1]

§11
Egzaminy wstępne – praktyczne

Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane są w skali 2-5.

3. Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

4. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust.2-4 oraz §3 ust.2-4 uznaje się ocenę – dostateczny.

§12

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia i nie zostali przyjęci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2.

1. Na tym kierunku są wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji określono tę samą grupę przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Powyższy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 2-4 oraz § 3 ust. 2-4.

4. Decyzję podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 
§13

1. Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 31 lipca 2009 r. Potwierdzenie stanowią:

     1/ dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości – przesłane do dziekanatu wydziału lub dostarczone osobiście dokumenty: oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu,

     2/ dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane do dziekanatu wydziału lub dostarczone osobiściedokumenty: oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu.

2. Brak potwierdzenia, tj. niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§14
1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:

a/ przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego – jednoczęściowego, obejmującego wyłącznie konkurs (ranking) sumy % punktów lub średniej ocen i nie zostali przyjęci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej,

b/ przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego – dwuczęściowego, tj. przystąpili do egza­minu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przystąpili do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen i nie zostali przyjęci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej; odwołanie nie przysługuje kandydatom, którzy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji,

c/ przystąpili do rankingu ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia/jednolitych magisterskich) lub egzaminu pisemnego/praktycznego (na studiach drugiego stopnia – magisterskich) i nie zostali przyjęci na studia - w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

2.            Termin złożenia odwołania upływa z dniem3 sierpnia 2009 roku.

3.    Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§15

1. Kandydaci przyjęci na I rok studiów w ramach odwołań zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie,w terminie do 21 sierpnia 2009 roku. Potwierdzenie stanowią:

1/ dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości - przesłane do dziekanatu wydziału lub dostarczone osobiście dokumenty: oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia,

     2/ dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane do dziekanatu wydziału lub dostarczone osobiście dokumenty: oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia.

2. Brak potwierdzenia, tj. niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§16

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny - wykonanie krótkiego zadania projektowego w technice trwałej oraz wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. Do rankingu wyniku studiów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.    Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4. Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

5. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6. Na kierunku architektura krajobrazu wyniki egzaminu praktycznego oceniane są w skali 2-5.

7. Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów - bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

8. Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 16 A ust. 1 i 2 oraz § 16 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia.
Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalnościach filologia rosyjska oraz filologia ukraińska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 
§18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.

 
Załącznik 1A
 
Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Język obcy nowożytny***

2. Język polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia
5. Matematyka
2

Bioinżynieria produkcji żywności

3
Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
4
Ochrona środowiska (OW)
5
Ochrona środowiska (KS)
6
Ogrodnictwo
7
Rolnictwo
8
Rybactwo
9
Technika rolnicza i leśna
10

Technologia żywności i żywienie człowieka

11
Towaroznawstwo
12
Zootechnika
Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Bioinżynieria produkcji żywności

3
Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego
4
Ochrona środowiska (OW)
5
Ochrona środowiska (KS)
6
Ogrodnictwo
7
Rolnictwo
8
Rybactwo
9
Technika rolnicza i leśna
10

Technologia żywności i żywienie człowieka

11
Towaroznawstwo**
12
Zootechnika
 

*  w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1B
 
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty
obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)

1
Budownictwo
1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka
5. Matematyka
2

Edukacja techniczno-informatyczna

3
Energetyka
4

Inżynieria chemiczna i procesowa

5

Inżynieria bezpieczeństwa

6

Inżynieria środowiska

7
Mechanika i budowa maszyn
8
Mechatronika
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen
uzyskanych z przedmiotów
na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3
Energetyka
4

Inżynieria chemiczna i procesowa

5

Inżynieria bezpieczeństwa

6

Inżynieria środowiska

7
Mechanika i budowa maszyn
8
Mechatronika

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1C
 
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

1
Administracja

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o społeczeństwie

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3
Ekonomia
4
Historia
5
Politologia
6
Prawo
7
Stosunki międzynarodowe
8
Zarządzanie
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

3
Ekonomia
4
Historia
5
Politologia
6
Prawo
7
Stosunki międzynarodowe
8
Zarządzanie

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1D
 
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)

1

Fizyka techniczna

1. Język obcy nowożytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia
4. Informatyka
5. Matematyka
2
Informatyka
3
Matematyka
4

Geodezja i kartografia

5

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Fizyka techniczna

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

2
Informatyka
3
Matematyka
4

Geodezja i kartografia

5

Gospodarka przestrzenna

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1E
Lp.
Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru
(dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1

Filologia polska

1. Język polski
2. Język obcy nowożytny***
1.Filozofia
2.Geografia
3.Historia

4.Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1F
 
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących

na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty

obowiązkowe
Przedmioty do wyboru
(dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1
Filologia
1.1

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka
1.2
- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim
1.3
- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim
1.4

- sp. filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - niemiecki

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Filologia
1.1
- sp. filologia angielska

1. Język obcy nowożytny - angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski
1.2
- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim
1.3
- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim
1.4
- sp. filologia germańska

1. Język obcy nowożytny - niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski
1.5
- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1G
 
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty
obowiązkowe
Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1
Architektura krajobrazu
1. Egzamin praktyczny 1/

 - rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia
4. Matematyka
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/

 - rysunek– ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

1/ na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

*   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1H
 
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny***
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Geografia
2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1.   Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub   innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2.   Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych
1. Język polski
2. Język obcy nowożytny***
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Matematyka
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1.   Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub  innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2.   Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

1/ do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

2/ do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

 
Załącznik 1I
 
Lp.
Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru dwóch

z przedstawionych poniżej)
1
Biologia

1. Język obcy nowożytny***

1. Biologia
2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka
2
Biotechnologia
3
Pielęgniarstwo
4
Weterynaria
Lp.
Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

2
Biotechnologia
3
Pielęgniarstwo
4
Weterynaria
 

*  w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****    lub fizyka z astronomią

 
Załącznik 1J
 
Lp.
Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów

uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

Lp.
Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka*

*   lub fizyka z astronomią
 
Załącznik 1K
 
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej

egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1
Filozofia

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny***

1. Filozofia
2. Geografia

3. Historia

4.Język łaciński i kultura antyczna

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

2

Nauki o rodzinie

3
Pedagogika
4
Pedagogika specjalna
5
Socjologia
6
Teologia
Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen  uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1
Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Nauki o rodzinie

3
Pedagogika
4
Pedagogika specjalna
5
Socjologia
6
Teologia

***      język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

Tabela 1

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009r.

 
Lp.
Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin pisemny 2/

Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

Ogłoszenie
wyników
1

Architektura krajobrazu

(studia I stopnia) 1/

15.07.2009 r.
20.07.2009 r.
20.07.2009 r.
2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

(studia I stopnia) 1/

14-15.07.2009 r.
20.07.2009 r.
20.07.2009 r.
3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) 1/

14-15.07.2009 r.
20.07.2009 r.
20.07.2009 r.
4
Filologia

specjalność filologia angielska (studia II stopnia) 2/

16.07.2009 r.
-
20.07.2009 r.
5

Architektura krajobrazu

(studia II stopnia) 1/

10. 02.2009 r.
-
13.02.2009 r.
 
Tabela 2
 

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

 
Liczba punktów
Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91
5,0
90 – 81
4,5
80 – 71
4,0
70 – 61
3,5
60 – 51
3,0
50 – 0
2,0
 


[1]Dokumenty, o których mowa w §10 ust. 1, pkt. a, b, c, g, h warunkują wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, zobowiązani są dołączyć również dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych oraz uzyskany wynik studiów. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
19.05.2008 12:36
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:19
Liczba wyświetleń:
3516
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument